вторник, 9 септември 2014 г.

Антитръст: Комисията призовава държавите членки да укрепят позицията на националните органи по конкуренция, за да могат да прилагат ефективно правилата за конкуренцияПрез 2004 г. бе направена мащабна реформа, чиято цел бе ефективно да се прилагат европейските антитръстови правила (злоупотреба с господстващо положение на пазара и картели). До 2014 г. Комисията (по специално Генерална дирекция „Конкуренция“) беше единствения орган, който прилагаше европейското антитръстово законодателство. С влизането в сила на Регламент 1/2003 г. от началото на 2004 г. освен Комисията, на националните органи по конкуренция (НОК) и на националните съдилища бе възложена ключова роля – да прилагат европейските правила за конкуренция – (чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За изминалия 10 годишен период НОК набраха достатъчен опит по прилагане на европейските правила за конкуренция, който е добра отправна точка за изготвяне на анализ, чрез който да се откроят проблемите и съответно да се предложат необходимите мерки за преодоляването им. Отчитайки този факт през месец юли Комисията публикува три документа, в които се прави анализ на 10 годишния опит и се определят конкретните сфери, които приоритетно се нуждаят от подобрение. В анализа се отчита, че от 2004 г. Комисията и националните органи по конкуренция (НОК) са приели 800 решения, включващи разследвания на различни видове антитръстови нарушения, осъществени в рамките на широк кръг от ключови сектори на икономиката.

В същото време Комисията счита, че все още има проблемни области свързани с прилагането на правилата по конкуренция от националните органи.

В съобщението "Ten Years of Antitrust Enforcement – achievements and future perspectives", Комисията откроява сферите, които се нуждаят от по нататъшно подобрение, а те са:

  • Необходимо е държавите членки да гарантират пълната и ефективна независимост на НОК при изпълнение на техните задачи. Освен това те трябва да бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс и да разполагат с достатъчен експертен потенциал.
  • Необходимо е държавите членки да подсигурят НОК с пълен набор от правомощия за разследване и вземане на решения по антитръстови случаи, и
  • Необходимо е да се прилагат добре обосновани пропорционални и ефективни  санкции, които да имат възпиращ ефект и да спомагат за прилагане на програмата за освобождаване от санкции при картели.
Документите с прегледа на 10 годишната работа на националните органи по конкуренция и на Комисията по антитръстови дела и направените препоръки за подобряване на работата им, включват:

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета:
Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003:
Achievements and Future Perspectives 
Към съобщението са приложени два работни доклади  на службите на Комисията в първия се прави преглед и анализ на правоприлагането на антитръстовите правила за  периода 2003 – 2009 г.
Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003  

Във втория документ се прави анализ на ключови моменти от работата на НОК и се предлагат мерки за подобряване на дейността им.

Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: institutional and procedural issues

Няма коментари:

Публикуване на коментар