петък, 21 ноември 2014 г.

Държавна помощ: Решението на ЕК за държавната помощ при „заменките“Европейската комисия публикува публичната версия на решението относно схемата за държавна помощ при замените на горска земя.
В решението се прави анализ на осъществените сделки за периода 2007 - 2009 г. - общо 132 броя. Комисията е изискала от всички бенефициери и от България подробни данни и становища, описани в решението.
За да прецени дали при осъществените замени има държавна помощ Комисията прилага формула  към  данните, предоставени  от българските органи  относно  справедливите  пазарни стойности  и  административните цени  на  заменените  горски  земи. В решението  Комисията заключава,  че  на бенефициерите  на  замените  на  земи  е  било  предоставено  предимство  в почти 80 %  от  сделките  за  замяна,  осъществени  през  разглеждания период, както е отразено в таблицата.

Сделки за замяна
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Общо
Предоставено предимство (брой случаи)
% от всички замени
18
78%
48
77%
38
81%
104
79%
Брой осъществени замени
23
62
47
132
 
Комисията прави извод, че държавната помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска  земя държавна  собственост срещу  горска земя частна собственост в периода 1 януари 2007 г. — 27  януари 2009 г.,  неправомерно  приведена  в действие  от Република  България  в  нарушение  на  член 108,  параграф 3  от  Договора,  е  несъвместима с вътрешния пазар. 
С решението Комисията задължава България да възстанови от бенефициерите несъвместимата помощ, предоставена при сделките за замяна. Това възстановяване трябва да се осъществи незабавно и ефективно.
Комисията е определила 12 месеца  срок, в който следва  ефективно да се  възстанови помощта като сумите, които трябва да бъдат възстановени, включват лихви, начислени от  датата  на  предоставянето  им  на  разположение  на  бенефициерите  до действителното им възстановяване.
Комисията е определила конкретен график, който България трябва да следва, за да се гарантира, че ще се изпълни в срок от 12 месеца решението на Комисията.

1.Така например след като бъде уведомена за решението на Комисията България в срок от четири месеца трябва да предостави на Комисията следната информация: 
а)списък  на  всички  сделки  за  замяна,  като  посочва  следната информация:
-административните  и  пазарните  цени  за  частните  и държавните горски парцели, които са заменени, информация за  допълнителните  парични  суми,  включени  във  всяка сделка, както и произтичащия от това размер на държавната помощ;
-наименованието на  частната  страна, т.е. на бенефициера на сделката за замяна, участваща във всяка сделка, и причините, поради които се счита или не се счита, тази страна е предприятие.
б)установяване  на  случаите,  при  които  възстановяването  ще  се извърши въз основа на пазарните цени към момента на сделките за замяна,  посочени  в  представеното  от  България
замяна,  посочени  в  представеното  от  България становище 2014/032997;
в)установяване  на  случаите,  при  които  възстановяването  ще  се осъществи чрез отмяна на сделката за замяна;
г)установяване  на случаите,  при  които  възстановяването  ще  се извърши въз основа на сумите, определени от независим експерт оценител и документи, доказващи, че такъв независим експерт е бил назначен след подбор чрез публична  тръжна  процедура  и одобрение от Комисията. 

2.В срок от осем месеца от уведомяването за решението Република България следва да предостави на Комисията следната информация: 
а)  списъка  на  бенефициерите,  които  са  получили  помощ, предоставена при посочените в член 1 сделки  за  замяна, и общия размер  на помощта,  получена  от  всеки  от  тях  в  резултат  на  тези сделки;
б)общата  сума (главница и лихви по възстановяване), която  трябва да бъде възстановена от всеки бенефициер;
в)подробно описание на вече предприетите и предвидените мерки за изпълнение на настоящото решение; 
г)документи,  доказващи,  че  на  бенефициерите  е  наредено  да възстановят помощта.

3.В  срок  от  дванадесет месеца  след  уведомяването  за  решението Република България следва да представи документи, доказващи, че помощта е била възстановена изцяло от съответните бенефициери. 

4.Република  България  трябва редовно да информира Комисията за напредъка по изпълнение на националните  мерки,  взети  в  изпълнение  на  решението на Комисията, до окончателното възстановяване на помощта, предоставена при сделките  за  замяна, като представя доклади на всеки два месеца. По искане на Комисията България следва да предава незабавно информация за вече взетите и предвидените мерки в изпълнение на решението на Комисията. Също така да предоставя подробна информация относносумите на помощта и лихвите по възстановяването, които  вече  са  възстановени  от бенефициерите.
Няма коментари:

Публикуване на коментар