четвъртък, 12 ноември 2015 г.

Стандарти за публикуване на обявления за обществени поръчкиВ Официален вестник на Европейския съюз от 12 ноември 2015 г. е публикуван
от 11 ноември 2015  година
за  установяване  на  стандартните  формуляри  за  публикуването  на  обявления  в  областта  на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение  (ЕС) № 842/2011Регламентът  влиза  в  сила  на  двадесетия  ден  след  деня  на  публикуването  му  в  Официален  вестник  на Европейския  съюз.
Регламентът е  задължителен  в  своята цялост и  се прилага пряко  във  всички  държави членки.В регламента са установени 25 броя стандартни формуляри, както следва:

Стандартен формуляр 1: „Обявление за предварителна информация“, Приложение I
Стандартен формуляр 2: „Обявление  за поръчка“, Приложение II
Стандартен формуляр 3: „Обявление  за възлагане на поръчка“, Приложение III
Стандартен формуляр 4: „Периодично индикативно обявление—Комунални услуги“, Приложение  IV
Стандартен формуляр 5: „Обявление  за поръчка — Комунални услуги“, Приложение V
Стандартен формуляр 6: „Обявление  за възлагане на поръчка — Комунални услуги“, Приложение VI
Стандартен формуляр 7: „Система  за квалифициране — Комунални услуги“, Приложение VII
Стандартен формуляр 8: „Обявление на профила на купувача“, Приложение VIII
Стандартен формуляр 12: „Обявление  за конкурс  за проект“, Приложение IX
Стандартен формуляр 13: „Резултати от конкурс  за проект“, Приложение X
Стандартен формуляр 14: „Поправка“, Приложение XI
Стандартен формуляр 15: „Обявление  за доброволна прозрачност ex ante“, Приложение XII
Стандартен формуляр 16: „Обявление за предварителна информация—Отбрана и  сигурност“, Приложение XIII
Стандартен формуляр 17: „Обявление за поръчка — Отбрана и сигурност“, Приложение XIV
Стандартен формуляр 18: „Обявление за възлагане на поръчка—Отбрана и  сигурност“, Приложение XV
Стандартен формуляр 19: „Обявление за поръчка за подизпълнение—Отбрана и  сигурност“, Приложение XVI
Стандартен формуляр 20: „Обявление  за изменение“, Приложение XVII
Стандартен формуляр 21: „Социални и други  специфични услуги — Обществени поръчки“, Приложение XVIII
Стандартен формуляр 22: „Социални и други  специфични услуги—Комунални услуги“, Приложение XIX
Стандартен формуляр 23: „Социални и други специфични услуги—Концесии“, Приложение XX
Стандартен формуляр 24: „Обявление  за концесия“, Приложение XXI
Стандартен формуляр 25: „Обявление  за възлагане на концесия“, Приложение XXII


Няма коментари:

Публикуване на коментар