четвъртък, 5 ноември 2015 г.

Антитръст: Комисията провежда консултации относно повишаване на правомощията на националните органи по конкуренция при прилагане на правилата за конкуренцияЕвропейската комисия обяви, че започва обществено обсъждане дали на националните органи по конкуренция в държавите-членки на ЕС трябва да се дадат  допълнителни инструменти за прилагане на антитръстовите правила на ЕС.

Комисията приканва широката общественост и заинтересованите страни да споделят своя опит и да предоставят информация относно възможните законодателни действия на ЕС за по-нататъшно засилване на правомощията на националните органи по конкуренция при правоприлагането и санкционирането на антитръстовите нарушения.

През 2004 г. влезе в сила на Регламент  №1 /2003, който даде на националните органи по конкуренция и националните съдилища ключова роля при  прилагането на правилата на ЕС за конкуренция - ограничителните търговски практики (картели) и злоупотреби с господстващо положение на пазара (членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз - ДФЕС). Всъщност от 2004 г. правилата на конкуренция се прилагат както от ЕК, така и от националните органи по конкуренция (за България от 2007 г.) Това спомага да се постигне по-голяма ефективност по прилагане на правилата за конкуренция.

Въпреки успехите по прилагане на Регламент 1/2003 г., Комисията отчита, че все още има нужда от подобряване на средствата и инструментите, чрез които националните органи по конкуренция прилагат антитръстовите правила на ЕС.

Така например в съобщението "Ten Years of Antitrust Enforcement – achievements and future perspectives" Комисията установява редица конкретни области на действие, които се нуждаят от засилване на правомощията на националните органи по конкуренция.

След проведените консултации с националните органи по конкуренция и съответните министерства на държавите членки, сега Комисията кани широк кръг от заинтересовани страни да предоставят обратна информация за необходимите потенциални подобрения:Комисията би искала да събере мнения за това как да се гарантира, че националните органи за защита на конкуренцията:  • действат независимо при прилагането на правилата за конкуренция на ЕС и разполагат със съответните  ресурси и персонал, необходими им да вършат ефективно своята работа;

  • разполагат с подходящ инструментариум, за да разкриват и санкционират антитръстовите нарушения;

  • могат да налагат ефективни санкции на предприятията, които нарушават правилата за конкуренция; и

  • разполагат с ефективна Програма за освобождаване от санкции при картели (leniency programme), които да насърчават дружествата да предоставят доказателства за наличието на картели, които функционират ефективно в цяла Европа.Отговорите на общественото допитване може да се изпращат до 12 февруари 2016 г. Комисията декларира, че внимателно ще прегледа всички мнения и становища  преди да реши дали и до каква степен тя следва да предприеме по-нататъшни действия.
Няма коментари:

Публикуване на коментар