сряда, 31 август 2016 г.

Държавна помощ: Ирландия е предоставила на Apple неправомерна държавна помощ на стойност до 13 милиарда евроОт юни 2013 г. Комисията разследва дали практиките, свързани с издаването на данъчни становища в държавите членки представляват неправомерна държавна помощ. Така например през декември 2014 г. тя изпрати искане за информация до всички държави членки. През октомври 2015 г. Комисията заключи, че Люксембург и Нидерландия са предоставили избирателни данъчни предимства съответно на „Фиат“ и „Старбъкс“. През януари 2016 г. Комисията стигна до заключението, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия на най-малко 35 мултинационални дружества, предимно от ЕС, по нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията провежда също и две задълбочени разследвания във връзка с опасения, че данъчни становища, издадени от Люксембург по отношение на Amazon и McDonald’s, могат да доведат до въпроси, свързани с евентуална държавна помощ.

На 30 август, след двегодишно разследване ЕК съобщи, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро. Тези облекчения са позволили  на Apple в продължение на много години да плаща значително по-ниски данъци, отколкото други предприятия.Това на практика представлява неправомерна държавна помощ, която Ирландия трябва да възстанови.

ЕК прави задълбочен анализ на две данъчни становища, издадени от Ирландия по отношение на Apple. Тя стига до извода, че предоставените данъчни облекчения са занижили значително и изкуствено дължимия от Apple данък в Ирландия от 1991 г. Облагаемата печалба на Apple Sales International и Apple Operations Europe в Ирландия се определя от данъчно становище, издадено от Ирландия през 1991 г., което е било заменено от второ подобно данъчно становище през 2007 г. Това данъчно становище е преустановило действието си през 2015 г., когато Аpple Sales International и Apple Operations Europe са променили своите структури.

Двете данъчни становища, издадени от Ирландия, са засягали вътрешното разпределение на печалбите в рамките на Apple Sales International (а не по-широката структура на операциите по продажби на Apple в Европа). По-специално, в тях е било одобрено разделяне на печалбата за целите на данъчното облагане в Ирландия. Съгласно договорения метод повечето печалби са били разпределяни от Ирландия към „централно управление“ в рамките на Apple Sales International. Това „централно управление“ не е имало седалище в която и да било държава, нито работници и собствени помещения. Неговите дейности са се изразявали единствено в спорадични заседания на управителния съвет. Само малка част от печалбите на Apple Sales International са били разпределяни към неговия ирландски клон и са били предмет на данъчно облагане в Ирландия. Останалата по-голям част от печалбата е разпределяна към „централното управление“, където е оставала необложена.

Следователно само малък процент от продажбите на Apple Sales International е бил облаган с данък в Ирландия, а останалата част не е била облагана в никоя държава. Така например през 2011 г. Apple Sales International е отчело печалби в размер на 22 милиарда щатски долара (около 16 милиарда евро). По силата на разпоредбите в данъчното становище обаче само около 50 милиона евро са били разглеждани като подлежащи на данъчно облагане в Ирландия, т.е печалби в размер на 15,95 милиарда евро не са били обложени с данък. В резултат на това през 2011 г. Apple Sales International е платило корпоративен данък в Ирландия в размер на по-малко от 10 милиона евро, което съответства на ефективна данъчна ставка от около 0,05 % от общите му годишни печалби. През следващите години отчетените от Apple Sales International продажби са продължили да нарастват за разлика от облагаемата печалба на дружеството в Ирландия в съответствие с данъчното становище. По този начин действителната данъчна ставка се е понижила допълнително до едва 0,005 % през 2014 г.

Това избирателно данъчно третиране на Apple в Ирландия е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, тъй като то дава на Apple значително предимство пред други предприятия, които подлежат на едни и същи национални данъчни правила.

В действителност, данъчното третиране в Ирландия е дало възможност на Аpple да избегне данъчното облагане на почти всичките си печалби, генерирани от продажбите на продуктите на дружеството в целия единен пазар на ЕС. Това се дължи на решението на Apple да отчита всичките си продажби в Ирландия, а не в държавите, в които са били продадени продуктите. Тази структура обаче е извън компетентността на ЕС за контрол на държавната помощ. Ако други държави изискат Apple да заплати повече данъци върху печалбите на двете дружества през същия период в съответствие със своите национални правила за данъчно облагане, това би намалило сумата, която трябва да бъде възстановена от Ирландия.Данъчни становища


Трябва да се отбележи, че сами по себе си данъчните становища са напълно законни. Те представляват уверителни писма, издадени от данъчните органи, с които на дадено предприятие се дава яснота по отношение на метода на изчисляване на неговата корпоративна печалба или относно прилагането на специални данъчни разпоредби.

Проблемът идва от там, че тези данъчни становища се дават избирателно на отделни дружества.  По този начин дружествата се посдтавят в по-благоприятна пазарна среда спрямо конкурентите им. Тази практика е в нарушение на правилата за държавна помощ. Затова разследването на Комисията относно държавната помощ засяга две последователни данъчни становища, издадени от Ирландия, в които е бил одобрен метод за вътрешно разпределяне на печалбите в рамките на Apple Sales International и Apple Operations Europe. В рамките на разследването Комисията стига до извода, че одобреният метод за изчисляване на облагаемата печалба на дружествата в Ирландия е предоставило на Apple необосновано предимство, което е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.


Възстановяване

По принцип правилата на ЕС за държавната помощ изискват неправомерната държавна помощ да бъде възстановена, за да се премахне нарушаването на конкуренцията вследствие на помощта. Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ глоби не се налагат, а възстановяването не представлява санкция за въпросното дружество. Неговата цел е единствено да се възстанови равното третиране с останалите дружества.
В решението Комисията е определила методика за изчисляване на стойността на неправомерното конкурентно предимство, от което Apple се е възползвало. По-специално, Ирландия трябва да разпредели към всеки от клоновете всички печалби от продажби, които в миналото са били непряко разпределяни към „централното управление“, съответно към Apple Sales International и Apple Operations Europe, и да приложи към тези преразпределени печалби обичайния размер на корпоративния данък в Ирландия. В решението не се изисква преразпределянето на доходи от лихви на двете дружества, които могат да бъдат свързани с дейностите на „централното управление“.
Комисията може да разпореди единствено възстановяване на неправомерна държавна помощ за десетгодишен период, предхождащ първото искане на Комисията за информация, което е отправено през 2013 г. Следователно Ирландия трябва да си възстанови от Apple неплатения данък за периода след 2003 г. на стойност до 13 милиарда евро, плюс лихвите.
Сумата на неплатените данъци, които трябва да бъдат възстановени от ирландските органи, ще бъде намалена, ако други държави поискат Apple да заплати повече данъци върху печалбата, отчетена от Apple Sales International и Apple Operations Europe за този период. Такъв би могъл да бъде случаят, ако с оглед на оповестената в рамките на разследването на Комисията информация те преценят, че търговските рискове, продажбите или други дейности на Apple е трябвало да бъдат счетоводно отчетени в техните юрисдикции. Поради това облагаемата печалба на Apple Sales International в Ирландия ще бъде намалена, ако печалбите са отчетени и обложени с данък в други държави.
Сумата на неплатените данъци, които трябва да бъдат възстановени от ирландските органи, също ще бъде намалена, ако органите на САЩ поискат Apple да заплаща по-големи суми на американското дружество майка за този период с цел финансиране на научноизследователската и развойната дейност. Тази дейност се извършва от Apple в САЩ от името на Apple Sales International и Apple Operations Europe, които правят годишни плащания за тази цел.

Обжалване

Решението на Комисията подлежи на контрол от съдилищата на ЕС. Обжалването обаче не спира възстановяването на държавната помощ. Ако дадена държава членка реши да обжалва решение на Комисията, тя трябва въпреки това да си възстанови незаконната държавна помощ, но би могла например да постави възстановената сума в блокирана сметка до приключването на съдебните процедури на ЕС.

Неповерителната версия на решенията ще бъде публикувана по дело № SA.38373 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като бъдат разрешени евентуални въпроси, свързани с поверителността. В седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News) са изброени новопубликуваните решения за държавна помощ в интернет и в Официален вестник на ЕС.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар