неделя, 27 ноември 2016 г.

Пазар на мляко:Пакет от мерки за укрепване на позициите на млекопроизводителите в хранителната веригаЕвропейската комисия публикува втория доклад за пазара на млякото - "Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на „пакета за млякото“". Пакетът от мерки за млякото стартира през 2012 г. и цели укрепване на позицията на млеко производителите във веригата на доставки на млечни продукти и подготовка на сектора за устойчиво развитие в пазарна среда.

Докладът показва, че след три годишно прилагане на мерките, европейските земеделски производители все повече използват инструментите, предвидени в пакета за млякото, като например колективното договаряне на условия по договори чрез организации на производители или използването на писмени договори. Мярката за колективното договаряне има за цел да укрепи позицията на млеко производителите при водене на преговори, а писмените договори осигуряват на селскостопанските производители по-голяма прозрачност и проследимост.

В доклада също така се разглеждат допълнителни възможности за производителите на мляко и млечни продукти. Така например, в него се подчертава потенциалът на два ключови инструмента от пакета за млякото — организациите на производители (ОП) и колективното договаряне, които все още не се използват пълноценно от държавите членки и от организациите на производители и земеделски стопани. В доклада се описват различни начини за повишаване на тяхната ефективност както на европейско, така и на национално равнище.

По-специално, държавите членки се насърчават да предприемат необходимите действия за стимулиране на създаването на организации на производителите с колективни действия, които излизат извън рамките на колективното договаряне, като по този начин се повишава тежестта на производителите във веригата на доставки на мляко. В допълнение към тези препоръки, се разглежда възможността за разширяване на ролята на междубраншовите организации (МБО).
Повече информация за пакета за млякото

Няма коментари:

Публикуване на коментар