вторник, 15 ноември 2016 г.

Селскостопански пазари: Как да се засили позицията на земеделските производители във веригата за доставка на хранителни стокиПрез последните няколко години земеделските производители, като част от веригата за доставка хранителни стоки (the food supply chain), не получават справедливо заплащане за произведената от тях продукция. Те са подложени на въздействието на неблагоприятни пазарни тенденции, изразяващи се в устойчиви ниски изкупни цени.


В отговор на опасенията, че земеделските производители са основните потърпевши от ценовата нестабилност и продължителното поддържане на ниски цени беше създадена независима експертна група, която да анализира пазарната ситуация и да предложи доклад с предложения как да се подобри позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни.

Сега ЕК публикува доклада на експертите. Основният извод в доклада е, че трябва да се подобри рамката, с която се регулира веригата за доставка на хранителни стоки. Наред с останалите заключения в доклада се призовава за приемането на нови европейски правила относно установените  нелоялни търговски практики и за въвеждането на действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган (Adjudicator.)

Другите препоръки в доклада се отнасят до увеличаване на прозрачността на пазара, засилване на сътрудничеството между земеделските производители, улесняване на техния достъп до финансиране и по-добро използване на инструментите за управление на риска
По-конкретно експертната група препоръчва:

  • подобряване на прозрачността на пазара, въвеждане на задължително докладване на цените и предоставяне на по-навременни и стандартизирани данни;
  • във връзка с нелоялните търговски практики в доклада се посочва, че макар доброволните инициативи да са полезни, те не са достатъчни за въвеждане на действащо и независимо правоприлагане. Поради това е необходимо да се приеме европейско рамково законодателство и свързани с него действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган. В доклада също така се препоръчва въвеждането на задължителни писмени договори, които биха били от полза и за земеделските производители;
  • що се отнася до засилването на сътрудничеството между земеделските производители, правилата на колективната организация и законодателството в областта на конкуренцията трябва да бъдат ясни, ефективни и реално насочени към увеличаване на възможностите за такова сътрудничество;
  • с оглед улесняване на достъпа на земеделските производители до финансиране съществува потенциал за по-широко използване на финансовите инструменти, като във връзка с това се подчертава ролята на Европейската инвестиционна банка и участието ѝ в разработването на евентуален механизъм за гарантиране на експортни кредити;
  • необходимо е да се подобрят съществуващите инструменти за управление на риска. Допълнително решение в тази насока представляват фючърсните пазари, но трябва да се работи целенасочено за повишаване на информираността и осигуряване на съответното обучение.Следваща стъпка

Европейската комисия ще разгледа препоръките от доклада и ще изготви подходящ политически отговор за подкрепа на селскостопанския сектор.

Допълнителна информация за доклада ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар