сряда, 22 март 2017 г.

Антитръст: Комисията предлага националните органи по конкуренция да са независими и ефективни когато прилагат антитръстовите правилаЕвропейската комисия предложи нови правила, които да позволят на органите по конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС. Целта на предложението е да се гарантира, че те разполагат с всички необходими за това инструменти.

Европейската комисия и националните органи по конкуренцията на държавите членки работят в тясно сътрудничество за прилагането на антитръстовите правила на ЕС в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК). Тази мрежа е в основата на последователното зачитане на антитръстовите правила на ЕС от страна на всички правоприлагащи органи.
Предложението  на Комисията цели да се дадат допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки. То има за цел да гарантира, че при едно и също правно основание националните органи по конкуренцията разполагат с подходящите правоприлагащи инструменти, за да създадат истинско общо пространство на правоприлагане в областта на конкуренцията.

По отношение на прилагането на правилата за конкуренция не би следвало да има значение къде в рамките на единния пазар се намира дадено дружество. Предложението на Комисията цели да гарантира, че националните органи по конкуренцията могат да действат ефективно, като по този начин допринасят за създаването на истински единен конкурентен пазар, който може да създава работни места и да води до растеж на икономиката.
Предложението за нови правила идва след проведената през ноември 2015 г. от Комисията обществена консултация относно предоставянето на повече правомощия на националните органи по конкуренцията с цел по-голямата им ефективност. Ако предложените правила бъдат приети, на националните органи по конкуренцията ще бъде предоставен минимален общ набор от ефективни правомощия в областта на правоприлагането, за да се гарантира, че те:

а) ще действат независимо при прилагането на антитръстовите правила на ЕС и ще работят напълно безпристрастно, без да се налага да се съобразяват с указанията на публични или частни субекти.

б) ще разполагат с необходимите за тяхната работа финансови и човешки ресурси.

в) ще разполагат с всички необходими правомощия за събирането на всички съответни доказателства, например правото да проверяват съдържанието на мобилни телефони, преносими компютри и таблети.

г) ще разполагат с подходящи инструменти за налагане на съразмерни и възпиращи санкции за нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Предложението включва разпоредби относно отговорностите на дружествата майки и приемствеността, така че предприятията да не могат да избегнат глоби чрез корпоративно преструктуриране. Националните органи по конкуренцията ще могат също така да налагат глоби срещу дружествата нарушители без право на законно присъствие на територията им — важна характеристика, тъй като все по-голям брой дружества извършват дейност в международен план.

д) ще разполагат с координирани програми за освобождаване от санкции или намаляване на санкции, насърчаващи предприятията да представят доказателства за незаконни картели. Това като цяло ще повиши стимулите за дружествата да участват във въпросните програми и да съобщават за участието си в картел.

В предложението на Комисията се подчертава значението на основните права и се изисква органите при упражняването на своите правомощия да зачитат необходимите гаранции в съответствие с Хартата на основните права на ЕС.
Предложението за нови правила е под формата на директива, която ще позволи да бъдат зачетени  националните особености. Директивата ще се разгледа от Европейския парламент и от Съвета и ще се приеме  в съответствие с обикновената законодателна процедура. Когато директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар