вторник, 21 март 2017 г.

Антитръст: Газпром предлага да поеме ангажименти по антитръстовото дело на КомисиятаВ Официален вестник на Европейския съюз от 16 март 2017 г.  в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета относно  изпълнението  на  правилата  за  конкуренция, предвидени в чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), е публикувано Съобщение на Комисията по дело срещу OAO Gazprom и OOO Gazprom Export (AT.39816)  за злоупотреба на пазара  — Доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа

История на делото:

Проучването стартира в края на септември 2011 г., с внезапни проверки в офисите на газови компании от 10 страни от Източна Европа, на които Gazprom доставя газ.

Проверките бяха осъществени от експерти на Генерална дирекция „Конкуренция в съответствие с чл. Член 20 от Регламент 1/2003 г., който определя  правомощия на Комисията за извършване на проверки. При проверките Комисията беше подпомагана от експерти от националните органи по конкуренция.

След анализ на събраните документи Комисията установи, че има достатъчно доказателства да започне официална процедура срещу Gazprom, която стартира на 31 август 2012 г.

Основанията за това са, че Gazprom е господстващият доставчик на природен газ във всички държави от Централна и Източна Европа с пазарен дял над 50% в повечето от тях, а в някои страни дори до 100%.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки.На 22 април 2015 г. Европейската комисия съобщи, че е изпратила твърдение за извършено нарушение  до Gazprom, в което твърди, че някои от неговите бизнес практики на пазарите за газ в Централна и Източна Европа представляват злоупотреба с господстващото положение в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.Твърдението за извършване на нарушение е формален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено засегнатите страни за повдигнатите срещу тях възражения, при което страните могат да отговорят писмено на тези възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят своите коментари пред представители на Комисията и на националните органи по конкуренция.

В съответствие с чл. 9 от Регламент 1/2003 г. съответните предприятие могат да предложат да поемат ангажименти, с които да се отстранят проблемите за конкуренцията на пазара. Комисията подлага тези ангажименти на консултация, чрез която търси мнението на останалите участници на пазара и на всички заинтересовани страни, да дадат становище за тяхната ефективност и приложимост. Консултацията се провежда в рамките на един месец до два месеца, след публикуване на предложените ангажименти в Официален вестник на ЕС.

С публикуване в Официален вестник на предложението на Gazprom да поеме ангажименти, Европейската комисия започва консултация и търси мнението на заинтересовани участници на пазара, (или провежда т.н „пазарен тест“).

Крайният резултат е решение на Комисията, с което предложените и евентуално променени след консултацията ангажименти се превръщат в правно обвързващи и задължителни за предложилото ги предприятие.В предварителната оценка на Комисията се заключава, че практиката на Gazprom има потенциала да създаде пречки пред свободния пренос на газ в рамките на вътрешния пазар, да намали ликвидността и ефективността на пазарите на газ и да доведе до повишаване на цените на природния газ.В отговор на тази оценка Gazprom предлага да поеме ангажименти:

Основно съдържание на предложените ангажименти от Gazprom:


Gazprom ще се ангажира да въведе набор от промени в съответните си договори, за да премахне пречките пред свободния пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа

а) Gazprom няма да прилага и няма да въвежда никакви договорни разпоредби в своите договори за доставка на газ в Централна и Източна Европа, които могат пряко или непряко да забранят, ограничат или направят по-малко привлекателна от икономическа гледна точка възможността на клиентите за реекспорт или препродажба на газ. Gazprom ще се ангажира също да не въвежда такива мерки в бъдещите си договори за газ в Централна и Източна Европа.

б) Gazprom ще гарантира въвеждането на необходими разумни промени в договорите си с България и Гърция, при условие че страните по договорите дадат съгласието си за това, които са необходими за сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и други държави — членки на ЕС.
в) Gazprom ще предложи на съответни си клиенти от Централна и Източна Европа възможността да поискат всички или част от договорните им обеми на газ, доставяни в някои точки за доставка в Централна и Източна Европа, да бъдат доставяни в друга точка за доставка, използвана от Gazprom за доставките до България и балтийските държави. Gazprom ще се ангажира да предлага тази възможност, докато клиентът не е в състояние сам да организира преноса на газ от съответната точка за доставка, предвидена в договора, до България или балтийските държави.
г) Gazprom ще предложи да въведе клауза за преразглеждане на цената в договорите, сключени със съответните му клиенти, които все още не съдържат такава клауза, или ще измени съществуващата клауза за преразглеждане на цената. Gazprom ще се ангажира да позволи на съответния си клиент да задейства преразглеждането на цената на основание, че договорната цена не отразява, наред с друго, промяната на цените на границата в Германия, Франция и Италия или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове в континентална Европа. Страните ще могат също да се позовават на едни и същи конкурентни референтни цени, когато преразглеждат договорната цена. Gazprom ще се ангажира освен това да увеличи честотата и скоростта на преразглеждането на цените. За съответните си клиенти Gazprom ще се ангажира да въведе в бъдещите договори същите разпоредби за преразглеждане на цената.
д) Gazprom няма да претендира за неустойки на основание прекратяването на проекта „Южен поток“ от българските контрагенти. Прекратяването бе потвърдено от Gazprom.

Ангажиментите следва да разсеят опасенията на Комисията, като гарантират свободния пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Gazprom няма да може да разделя и изолира пазарите на газ в Централна и Източна Европа, като прилага изрични териториални ограничения или други договорни мерки, чийто ефект се равнява на териториални ограничения. Комисията отбелязва, че положението в Централна и Източна Европа се е подобрило от гледна точка на свързването на газовата инфраструктура и възможността клиентите в Централна и Източна Европа да търгуват с газ с други държави — чрез обратни потоци или размени на газ. Същите тези възможности обаче все още не са достатъчно обезпечени в балтийските държави и България.
Ангажиментите ще компенсират липсата на газови потоци между останалата част на Централна и Източна Европа, от една страна, и България и балтийските държави, от друга страна. Gazprom ще предостави на клиентите в Централна и Източна Европа възможност да извършват операции, подобни на размяна, за да се повиши газовата ликвидност в балтийските държави и България. Gazprom ще може да начислява такса за тази услуга, както за типична размяна на пазарите, които разполагат с пренос на газ. Възможността за извършване на операции, подобни на тези за размяна, ще бъде особено важна, ако цените на газа в балтийските държави или България се отклонят значително от тези в останалата част на Централна и Източна Европа.
Предложените ангажименти следва да разсеят опасенията на Комисията относно цените за петте държави членки, като позволят на клиентите да задействат преразглеждане на цената съгласно договорите си, в случай че договорната цена, наред с друго, се отклони от цените в общоприетите газоразпределителни центрове в континентална Европа. Ангажиментите ще осигурят също така изрични насоки по същество относно конкурентните западноевропейски референтни стойности, които следва да се използват при преразглеждане на цената. Така ще се гарантира, че клиентите в петте държави членки от Централна и Източна Европа ще получат изрично договорно право да се позовават на конкурентни и ликвидни цени в газоразпределителните центрове при преразглеждането на договорната цена. Изричното позоваване на конкурентни западноевропейски референтни стойности ще подчертае и тяхното значение за арбитрите, когато след преговорите за преразглеждане на цената се прибягва до арбитраж. Всичко това ще гарантира, че в бъдеще цените на газа в Централна и Източна Европа няма да се отклоняват значително от конкурентните референтни стойности.
Що се отнася до България, с ангажиментите ще се премахне рискът от искове за неустойки, независимо дали тези искове са основателни или не, срещу българските контрагенти вследствие на прекратяването на проекта „Южен поток“. Така ще се гарантира, че предполагаемата злоупотреба, състояща се в това, че Gazprom е обвързало доставките на газ с инвестиции в газовата инфраструктура в България, губи действието си.

Пълните ангажименти свързани с България са публикувани на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:
Специфичните ангажименти свързани с България включват:

1.Промени в газовата система на България
Предлагат се промени в одобрения механизъм за контрол и измерване в договора от 15.11.2012 г. между Gazprom Export и „Булгаргаз“ относно качеството на газа и промяна на условията за транспортиране на газ през територията на България в договора от 27 април 1998 г., сключен между „Булгартрансгаз“ Gazprom Export с цел премахване на ограниченията поставени пред „Булгартрансгаз“.

2. Промени в точките на доставка
Gazprom приема в рамките на 10 седмици, след приемане на обвързващото решение на Комисията, да уведоми всички свои контрагенти, че може да продължи повече от две години доставките в рамките на оригиналните точки за доставка.

-Право за искане за смяна на точката на доставка
Клиентите на Gazprom  ще могат да изискват смяна на точките на доставка, посочени в съответните договори,  Негру воду на границата между Румъния и България с Котловка на границата на Литва и Беларус. Ако Gazprom не може да осигури нови точки за доставка, той трябва да обоснове причините за това пред контролиращо доверено лице (monitoring trustee), което ще следи за изпълнението на ангажиментите.

-Тарифи
Gazprom приема да прилага следните тарифи при смяна на оригиналните точки за доставка:
-от Кондратки до Котловка -8 евро за 1000 куб. метра природен газ при 20 градуса Целзий.
-от Берегово до Негру Вода -16 евро за 1000 куб. метра природен газ при 20 градуса Целзий.
-от Велке Капусани до Котловка – 22 евро за 1000 куб. метра природен газ при 20 градуса Целзий.
-от Велке Капусано до Негру Вода – 24,40 евро за 1000 куб. метра природен газ при 20 градуса Целзий.

-Цените за доставка на газ
Цените ще се определят въз основа на средно претеглени цени за доставка на границите на Германия, Италия и Франция, или на референтни цени постигнати на ликвидни газови хъбове на континентална Европа.
Преразглеждане на цените може да се иска от страните по договора за доставка един път на в две години.

-Газопровода „Южен поток“
Gazprom потвнърждава, че спирането на „Южен поток“ е окончателно и няма да търси компенсация от 70 млн. долара, която е заложена в протокол между БЕХ и Gazprom от 27 август 2012 г.
Gazprom ще изпълнява ангажиментите в продължение на 8 години.

Контролиращо доверено лице
В рамките на две седмици след приемане на решението на Комисията Gazprom ще предложи едно или повече физически или юридически лица, които комисията следва да одобри като доверено контролиращо лице. Това лице ще следи и ще докладва на комисията как се изпълняват поетите от Gazprom ангажименти.

Според Европейската комисия предложените  ангажименти ще доведат до определени ползи за пазара на газ в България
Основните опасения на Комисията са, че Gasprom е изолирало българския пазар на газ и вероятно е налагало прекомерно високи цени в България в сравнение със западноевропейските референтни стойности, особено в газоразпределителните центрове за втечнен газ.
Gasprom е основен участник на българския пазар за продажба на газ на едро нагоре по веригата. Изолирането на българския газов пазар се дължи отчасти на налаганите от Gasprom териториални ограничения, които се съдържат в неговите договори за доставка на газ, сключени с клиенти от Централна и Източна Европа. Друга причина, поради която не се извършваше свободен пренос на газ през българската граница, е липсата на междусистемни газопроводи и на споразумения за междусистемно свързване със съседните държави на съществуващите точки на междусистемно свързване. И наличието на междусистемни газопроводи, и сключването на споразумения за междусистемно свързване, могат дадат възможност за по-диверсифициран внос на газ.
ЕК отбелязва, че през последните години във функционирането на газовия пазар в България е отбелязано известно подобрение. След като Комисията започна антитръстово производство, Gasprom премахна изричната забрана за износ от всички свои договори за доставка в България, чийто срок все още не беше изтекъл. Заради спада на цените на петрола цените, които Gasprom налага съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към цените на петрола, също намаляха. Освен това през последните месеци българският и гръцкият оператор на преносни системи сключиха временно споразумение за междусистемно свързване на гръцко-българската точка на междусистемно свързване, за да може да се извършва обратен поток на газ от Гърция към България. Сключването и изпълнението на споразумение за цялостно междусистемно свързване между Гърция и България обаче са затруднени заради някои разпоредби в договорите за доставка, сключени от Gasprom с двете държави, както и заради договора на дружеството за транспорт на газ в България.
В този контекст ангажиментите на Gasprom предоставят ясна рамка, която улеснява свободния пренос на газ през България и гарантира, че българските клиенти могат да получават газ на конкурентни цени сега и за в бъдеще. Освен това те допринасят активно за интегрирането на българския пазар на газ, включително чрез премахване на пречките пред сключването на посоченото по-горе споразумение за цялостно междусистемно свързване между Гърция и България. 


  • Гарантиране на конкурентни цени на българския газов пазар — Ако цената на петрола отново започне да се увеличава в бъдеще, цените на газа съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към цените на петрола, също ще започнат да растат. В хода на разследването си Комисията установи, че невъзможността да се направи връзка с цените в конкурентните газоразпределителни възли е една от основните причини за по-високите цени в Централна и Източна Европа. В резултат на ангажиментите, поети от Gasprom, българските клиенти могат да бъдат сигурни, че плащаната от тях цена е конкурентна. Те ще могат да поискат предоговаряне на цената на газа за тях, ако тази цена се различава от ценовите референтни стойности в Западна Европа, включително цените в конкурентните газоразпределителни възли. Това ще гарантира, че българските цени на газа са по-тясно обвързани с цените, определени в онези части на ЕС, в които има и други източници на газ и цените са конкурентни. Подобно преразглеждане на цените, заложено в договорите, ще се прави по-често и графикът за извършването му ще се рационализира. А един по-интегриран газов пазар в Централна и Източна Европа, за който ще допринесат ангажиментите на Gasprom, е сам по себе си стимул за гарантирането на конкурентни цени.

  • Оттегляне на исканията на Gasprom във връзка с прекратяването на проекта „Южен поток“, получени чрез използване на пазарна позиция — Gasprom се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта „Южен поток“. Без да се засяга въпросът дали тези искания са били валидни на първо място, това ще даде на засегнатите български дружества така необходимата сигурност за бизнеса.

  •  Осигуряване на свободен пренос на газ през българските граници — Gasprom окончателно ще премахне всички клаузи за сегметиране на пазара от договорите си за доставка на газ с клиенти от Централна и Източна Европа, включително, разбира се, с българските клиенти. Това ще даде възможност за извършването на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа. Българските клиенти ще могат да изнасят газ за други пазари в ЕС и да внасят газ от тях без никакви ограничения, произтичащи от договорите за доставка на Gasprom.

  • Улесняване на пазарните взаимовръзки между България и съседните държави от ЕС — Разпоредбите относно мониторинга и измерването на потреблението на газ в България, съдържащи се в договорите на Gasprom за доставка и транспорт, допринесоха за изолирането на българския газов пазар от пазарите на газ в съседните държави от ЕС. Gasprom пое ангажимента да внесе промени в съответните разпоредби от договорите, за да може да се извършва трансграничен пренос на газ в България. Това ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура контрол над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.
  • Създаване на възможности за по-голям пренос на газ към България — Понастоящем българските клиенти разполагат с ограничена възможност за търсене на алтернативни доставчици на газ, тъй като тези доставчици нямат достъп до инфраструктура, чрез която да могат да доставят препродадения газ до България. Ангажиментът на Gasprom ще даде възможност за извършването на пренос на газ от други части на Централна и Източна Европа до България чрез операции, подобни на размяна. По този начин българските клиенти ще могат да търсят алтернативни доставчици на газ дори преди да бъде готова свързващата инфраструктура.Покана за представяне на мнения
Европейската комисия отправя покана към всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Gasprom ангажименти в отговор на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа. Ангажиментите ще гарантират наличието на трансгранични потоци на газ на конкурентни цени.
Комисията трябва да получи тези мнения не по-късно от седем седмици след датата на публикуване на съобщението.
Заинтересованите трети страни се приканват да изпратят също неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна или друга поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“.
Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат факти от значение за делото. Ако установите проблем по отношение на някоя част от предложените ангажименти, моля, посочете възможно решение.

Срокът е до 3 май 2017 г.
Мнения могат да бъдат изпращани на Комисията под референтен номер AT.39816 — Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), по факс (+32 22950128)
или по пощата на следния адрес:
European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар