сряда, 10 април 2019 г.

Енергетика: Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз


Европейската комисия (ЕК)  публикува четвъртия доклад за състоянието на енергийния съюз, в който се  посочва, че Комисията успешно е изпълнила стратегията си за изграждане на енергиен съюз, с който на европейските граждани се осигурява достъп на приемлива цена до стабилно, конкурентоспособно и устойчиво енергоснабдяване.

На специална пресконференция заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз и комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете ентусиазирано отчитат, че Европа вече е световен лидер в действията за приспособяване към изменението на климата. Благодарение на мерките, въведени през последните пет години във всички области на европейската политика се отчита, че ЕС е постигнала несъмнени успехи в прехода към чиста енергия, сред които са оползотворяването на предоставяните от този преход икономически възможности, създаването на растеж и работни места и постигането на по-здравословна среда за гражданите.

В доклада се подчертава, че изграждането на стабилен енергиен съюз и провеждането на политика, която отчита бъдещите предизвикателства, свързани с изменението на  климата и устойчивото снабдяване с енергия, е сред политическите приоритети на Комисията „Юнкер“.
Твърде оптимистично звучи и извода, че днес ЕС може да се поздравим с успешната реализация на това, което през 2014 г. е било само една визия: обединен, взаимосвързан, сигурен и устойчив енергиен съюз. Поне за България, не може да се каже, че енергийният сектор е обединен, свързан и устойчив и е част от Енергийния съюз.
Докладът се придружава от два документа, в които е изложен напредъкът при енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Успоредно с това Комисията представя доклад за изпълнението на стратегическия план за действие в областта на акумулаторните батерии и съобщение относно по-ефективния и демократичен процес на вземане на решения в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата.
В доклада се твърди, че Енергийният съюз води до по-стабилен вътрешен енергиен пазар и до по-висока енергийна сигурност за ЕС, тъй като позволява да се инвестира в нова интелигентна инфраструктура (включително в трансграничен мащаб), да се оптимизира пазарният механизъм и да се постигне основано на солидарността сътрудничество между държавите членки, така че да може да се реагира по-ефективно и ефикасно на евентуални кризи.


С последния законодателен пакет „Чиста енергия за всички европейци“, Комисията подчерта че за да се постигне, чрез енергийния преход, неутралност по отношение на климата до 2050 г. се изискват задълбочени социално-икономически промени с въвличането на всички сектори на икономиката и на цялото общество. С нормативното уреждане на енергийния съюз се подкрепят усилията на Европа за постигането на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика.

Комисията „Юнкер“ въведе и напълно нова нормативна уредба на енергийния съюз. С тази актуализирана уредба ЕС си поставя целта да продължи да е лидер в действията в областта на климата, тъй като в редица свързани с потреблението на енергия сектори амбициите му за 2030 г. са по-големи — както по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност, така и при емисиите от леките автомобили, микробусите и камионите. В допълнение към новата нормативна уредба Комисията предвижда мерки в подкрепа на плавния преход на европейската икономика, региони и градове. От своя страна, за да могат всички региони и граждани в еднаква степен да се възползват от енергийния преход, са предприети редица целеви инициативи, една от които е Европейският алианс за акумулаторните батерии.

В контекста на засилената стратегия за промишлената политика европейското производство на акумулаторни батерии бе определено като стратегическа за ЕС верига на създаване на стойност. Поради това докладът за енергийния съюз се придружава от отделен доклад за изпълнението на стратегическия план за действие в областта на акумулаторните батерии.
В друго публикувано днес съобщение се призовава за засилване на отчетността пред обществото при процеса на взимане на решения по линия на Договора за Евратом. Европейската комисия ще създаде експертна група на високо равнище, която да оцени настоящото действие на Договора за Евратом и да предложи как в рамките на предвиденото в този договор може да се подобри отчетността пред обществото при този процес.

В същото съобщение Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да проучат как данъчното облагане на енергията може да допринесе повече за постигането на политическите цели в областта на енергетиката и климата и как преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство на държавите членки при взимането на решения може да позволи да се напредне по този въпрос. Това работно направление се основава на първоначално публикувания през януари план на Комисията за постепенно преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство при взимането на решения във всички области на данъчното облагане.

Допълнителна информация:

Няма коментари:

Публикуване на коментар