сряда, 3 юни 2020 г.

Антитръст: ЕК обяви обществено обсъждане за необходимостта от нов инструмент в областта на конкуренцията


Европейската комисия публикува първоначална оценка на въздействието и открива обществена консултация, в която се отправя покана за представяне на мнения за проучване на необходимостта от евентуален нов инструмент в областта на конкуренцията за разрешаване на структурните проблеми на конкуренцията по своевременен и ефективен начин. Заинтересованите страни могат да представят своите становища относно първоначалната оценка на въздействието до 30 юни 2020 г. и да изпращат отговори в рамките на откритата обществена консултация до 8 септември 2020 г.
Необходимост от нов инструмент в областта на конкуренцията
През последните години Комисията анализира ролята на политиката в областта на конкуренцията и начина, по който тя се вписва в един бързо променящ се свят, вследствие на цифровизацията, глобализацията и развитието на екологичните технологии. Този процес на анализ е част от по-широк дебат на политиката относно необходимостта от промени в действащата уредба в областта на конкуренцията, които да позволят на правоприлагащите органи по целия свят да запазват конкурентоспособността на пазарите. Вече има доклади и проучвания от различни заинтересовани страни, в които се правят предложения как да се адаптира или разшири наборът от инструменти на законодателството в областта на конкуренцията.
В този контекст Комисията стига до заключението, че за да се гарантират достъпността и справедливото функциониране на пазарите в цялата икономика, изглежда е необходим цялостен и всеобхватен подход, с акцент върху следните три стълба:
 (1) продължаване на стриктното прилагане на съществуващите правила в областта на конкуренцията, като се използват пълноценно членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включително използването на временни мерки и възстановителни мерки, когато е целесъобразно;
(2) възможно предварително регулиране на цифровите платформи, включително евентуални допълнителни изисквания за тези, които играят роля на пазачи на информационния вход; както и
(3) възможен нов инструмент в областта на конкуренцията за справяне със структурните проблеми, свързани с конкуренцията, на пазарите, към които не може да бъде подходено или които не могат да бъдат преодолени по най-ефективен начин въз основа на действащите правила в областта на конкуренцията (напр. предотвратяване на достигането на критична точка на пазарите).
Паралелната оценка на въздействието на специфично за платформите предварително регулиране, за което има  отделна консултация със заинтересованите страни, засяга втория стълб, докато настоящата консултация със заинтересованите страни е в рамките на третия стълб.
Опитът на Комисията в прилагането на правилата за конкуренция на ЕС на цифровия и другите пазари, както и процесът на анализ относно пригодността на съществуващите правила в областта на конкуренцията от страна на Комисията и националните органи по конкуренция, помагат на Комисията да установи някои структурни проблеми в областта на конкуренцията, към които действащите правила не могат да подходят или не могат да преодолеят по най-ефективен начин;
Новият инструмент в областта на конкуренцията следва да даде възможност на Комисията да се справи с пропуските в действащите правила в тази област и да се намесва за разрешаване на структурните проблеми на конкуренцията на различните пазари по своевременен и ефективен начин.
След установяването на структурен проблем в областта на конкуренцията чрез строго пазарно проучване, по време на което напълно се зачитат правата на защита, новият инструмент следва да позволи на Комисията да налага поведенчески и, когато е целесъобразно, структурни корективни мерки. Въпреки това няма да се установява  нарушение, нито ще бъдат налагани санкции на участниците на пазара.
По-нататъшни стъпки
Комисията се консултира със заинтересованите страни от публичния и частния сектор, включително органите по конкуренция и правителствените органи, академичните среди, както и практикуващи експерти в областта на правото и икономиката. Респондентите се приканват да представят своите становища относно първоначалната оценка на въздействието до 30 юни 2020 г. и да изпращат отговори в рамките на откритата обществена консултация до 8 септември 2020 г. на всеки от официалните езици на ЕС. В зависимост от резултатите от оценката на въздействието е предвидено законодателно предложение за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Контекст
Конкурентното право на ЕС се прилага спрямо антиконкурентни споразумения и съгласувани практики (картели) между дружествата съгласно член 101 от ДФЕС и при злоупотреба от страна на дружество с господстващо положение съгласно член 102 от ДФЕС. Някои структурни проблеми в областта на конкуренцията обаче са извън обхвата на правилата за конкуренция на ЕС или не могат да бъдат решени по най-ефективен начин.
Структурни проблеми в областта на конкуренцията могат да възникнат в широк спектър от различни сценарии, но те могат да бъдат групирани в две категории в зависимост от това дали вредни последствия ще засегнат или вече са засегнали пазара.
·    Структурни рискове за конкуренцията: Определени пазарни характеристики (напр. мрежови ефекти или ефекти от мащаба, липса на многосвързаност и ефекти на технологично закрепостяване), съчетани с поведението на дружествата, действащи на тези пазари, могат да създадат заплаха за конкуренцията. Това важи в особено голяма степен за пазарите, за които има риск от достигане на критична точка. Рисковете за конкуренцията възникват поради появата на мощни участници на пазара с утвърдена пазарна позиция и/или позиция на пазач на информационния вход, което може да бъде предотвратена чрез ранна намеса. Други сценарии, попадащи в тази категория, включват едностранни стратегии от страна на дружества, които нямат господстващо положение на пазара, но се стремят да монополизират пазара чрез антиконкурентни средства.
·   Структурна липса на конкуренция: Някои пазарни структури не водят до конкурентни резултати (т.е. структурна неефективност на пазара), дори и дружествата да нямат антиконкурентно поведение. Например пазарите могат да показват системна неефективност, дължаща се на някои структурни характеристики, като например висока концентрация и бариери за навлизане на пазара, възможност за предприятията да задържат силово клиентите си, липса на достъп до данни или натрупване на данни. По подобен начин олигополните пазарни структури увеличават риска от негласно договаряне, включително на пазари, които се характеризират с повишена прозрачност поради основаните на алгоритми технологични решения, които стават все по-разпространени в различните сектори.
Оценката на въздействието на евентуална нова инициатива за инструмент в областта на конкуренцията не засяга съществуващото секторно регулиране и съществуващите инструменти в областта на конкуренцията, с които понастоящем разполагат Комисията и националните органи за защита на конкуренцията на държавите — членки на ЕС. Тя допълва и изготвената от Комисията паралелна оценка на въздействието на специфичното за платформите предварително регулиране, която е част от пакета за законодателния акт за цифровите услуги, обявен в съобщението „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“.
За повече информация
Връзки към Първоначална Оценка на въздействието  и въпросника
Връзки към Първоначална Оценка  по законодателния акт за цифровите услуги и въпросникa


Няма коментари:

Публикуване на коментар