вторник, 30 юни 2020 г.

Държавна помощ: Комисията разширява обхвата на Временната рамка, за да се подпомогнат допълнително микро, малките и новоъзникващите предприятия и да се насърчатчастнитие инвестиции


Европейската комисия прие трето изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. 
Подкрепа за микро- и малките предприятия, включително за нововъзникващите предприятия
Основната цел на Временната рамка е да предоставя целенасочена подкрепа на иначе жизнеспособни предприятия, които са изпаднали в затруднено финансово положение в резултат на разпространението на коронавируса. По тази причина предприятия, които вече са били в затруднено положение преди 31 декември 2019 г., не са допустими за помощ по Временната рамка, но могат да се възползват от помощ съгласно действащите правила за държавната помощ, по-специално Насоките за оздравяване и преструктуриране. В тези насоки се определят ясни условия, съгласно които тези предприятия трябва да изготвят солидни планове за преструктуриране, които да им позволят да постигнат жизнеспособност в дългосрочен план.
В същото време микро и малките предприятия (т.е. предприятия с по-малко от 50 служители и годишен оборот и/или общия годишен счетоводен баланс под 10 милиона евро) са особено засегнати от недостига на ликвидност, предизвикан от икономическото въздействие на настоящото разпространение на коронавируса, което задълбочи трудностите, пред които те вече са изправени по отношение на достъпа до финансиране в сравнение с големите предприятия. Ако не бъдат превъзмогнати, тези трудности биха могли да доведат до несъстоятелност на голям брой микро и малки предприятия, което ще предизвика сериозни смущения за цялата икономика на ЕС.
С днешното изменение обхватът на Временната рамка се разширява, за да се даде възможност на държавите членки да предоставят публична подкрепа съгласно Временната рамка на всички микро - и малки предприятия, дори ако те вече са били в затруднено финансово положение към 31 декември 2019 г.
Това ще е възможно, при положение че тези предприятия не се намират в производство по несъстоятелност, не са получили помощ за оздравяване, която не са върнали, и не са предмет на план за преструктуриране съгласно правилата за държавната помощ. Предвид ограничената им големина и участие в трансгранични сделки временната държавна помощ за микро- и малки предприятия е по-малко вероятно да наруши конкуренцията на вътрешния пазар, отколкото държавната помощ за по-големи предприятия.
С това изменение действително се увеличават и възможностите за подкрепа на нововъзникващи предприятия, по-голямата част от които попадат в категорията на микро - и малките предприятия, и по-специално за подкрепа на иновативните предприятия, които могат да бъдат губещи през тяхната фаза на силен растеж, но които са от решаващо значение за икономическото възстановяване на Съюза.
Комисията припомня също така, че всички малки и средни предприятия, които са съществували по-малко от три години към 31 декември 2019 г., вече могат да се възползват от мерките за помощ, определени във Временната рамка, при условие че те не са в производство по несъстоятелност, не са получили помощ за оздравяване, която не е била възстановена, и не подлежат на план за преструктуриране съгласно правилата за държавна помощ.
Стимули за частните инвеститори да участват в мерки за помощ за рекапитализация, свързани с коронавируса
Комисията адаптира също условията за мерки за рекапитализация съгласно Временната рамка за случаите, при които частни инвеститори допринасят за увеличаването на капитала на предприятията заедно с държавата.
Тези промени ще насърчат вливанията на капитал със значително частно участие в предприятията, което ще ограничи необходимостта от държавна помощ и риска от нарушаване на конкуренцията. По-специално, ако държавата реши да отпусне помощ за рекапитализация, но частните инвеститори допринасят значително за увеличаването на капитала (по принцип поне 30 % от нововлетия капитал) при същите условия като държавата, забраната за придобиване и таванът на възнагражденията на ръководството са ограничени до три години. Освен това забраната за изплащане на дивиденти е премахната за притежателите на нови акции, както и за притежателите на съществуващи акции, при условие че, взети заедно, притежателите на съществуващи акции държат под 10 % от капитала на дружеството.
Това ще увеличи стимулите за дружествата да търсят решения от пазара и от държавата, за да задоволят нуждите си от капитал, като същевременно се запазват гаранциите за опазване на ефективната конкуренция на единния пазар.
Освен това, в съответствие с принципа за неутралност по отношение на публичната и частната собственост, предвиден в Договора за функционирането на Европейския съюз, днешното изменение ще позволи също на дружествата, в чийто капитал държавата вече участва, да набират капитал, както частните предприятия. Когато са спазени условията, посочени по-горе, по отношение на участието на частни инвеститори в увеличението на капитала, и държавата е съществуващ акционер (т.е. вече е била акционер преди предоставянето на помощ за рекапитализация), инвестиращ пропорционално на своето досегашно дялово участие, Комисията не счита за необходимо да налага конкретни условия по отношения на излизането на държавата от капитала на дружеството.
Защита на единния пазар и осигуряване на еднакви условия на конкуренция
С изменението Комисията поясни, че помощта не следва да зависи от преместването на производствената дейност или друга дейност на бенефициера от друга държава в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на територията на държавата членка, отпускаща помощта, тъй като такова условие би било особено вредно за вътрешния пазар.


Няма коментари:

Публикуване на коментар