понеделник, 20 юли 2020 г.

Антитръст: Комисията приема насоки за националните съдилища за случаи, при които се оповестява поверителна информация


Европейската комисия съобщи, че е приела съобщение относно защитата на поверителна информация от националните съдилища в производства за прилагане от страна на частноправни субекти на правото на ЕС в областта на конкуренцията.
То бе прието след целева обществена консултация, която Комисията обяви на 29 юли 2019 г., като прикани заинтересованите страни да представят коментари по проекта за съобщение. По време на обществената консултация Комисията получи мнения от различни заинтересовани страни, които потвърдиха необходимостта от допълнителни насоки относно оповестяването на доказателства.
Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила помага на гражданите и дружествата да предявят искове за обезщетение, ако са жертви на нарушения на антитръстовите правила на ЕС.
При такива производства има вероятност националните съдилища да получат искания за оповестяване на доказателства, съдържащи поверителна информация. Съгласно Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила държавите членки трябва да гарантират, че националните съдилища разполагат с правомощия да разпоредят оповестяването на тези доказателства, при условие че искът за обезщетение за причинени вреди е реалистичен, изискваното доказателство е важно и искането за оповестяване е пропорционално. Ако тези условия са изпълнени и са въведени мерки за защитата на поверителната информация, националните съдилища могат да разпоредят оповестяването на доказателствата. Същевременно съгласно Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила държавите членки трябва да гарантират, че националните съдилища разполагат с ефективни мерки за защита на тази поверителна информация.
Националните законодателства може да се различават до голяма степен по отношение на достъпа до поверителната информация и защитата ѝ. Много важно е националните съдилища да постигнат подходящ баланс между правото на ищеца на достъп до съответната информация и правото на друга страна на защита на поверителна информация.
За да подпомогне националните съдилища в изпълнението на тази задача, Комисията прие съобщение, чиято цел е да предостави на националните съдилища практически насоки относно подбора на ефективни мерки за защита с оглед на, наред с другото, специфичните обстоятелства по делото, вида на изискваната информация, степента на оповестяване, засегнатите страни и отношения, както и административната тежест и отражението върху разходите.
В съобщението са представени редица мерки (например редакции, поверителни кръгове, използване на услугите на експерти, изслушвания при закрити врата), които националните съдилища могат, в зависимост от процедурната уредба, да разпоредят в защита на поверителната информация в контекста на искания за оповестяване на поверителна информация по време на производствата и след прекратяването им. Освен това в него се описва как и кога тези мерки биха могли да бъдат ефективни.
Съобщението не е обвързващо за националните съдилища и не изменя процесуалните правила, приложими към гражданските производства в отделните държави членки.
Съобщението е достъпно на всички официални езици тук.
Контекст
Между юли и октомври 2019 г. Комисията проведе консултации със заинтересованите страни по проекта на съобщението. Комисията разгледа внимателно всички постъпили мнения, преди да приеме съобщението.
Нарушенията на правото на ЕС в областта на конкуренцията, например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара, нанасят много тежки вреди не само на икономиката като цяло, но и на конкретни предприятия и потребители. Те могат да претърпят вреди, например поради по-високи цени, или пропуснати ползи поради възпиране на въвеждането на пазара.
Тези жертви имат право на обезщетение за тази вреда. Те могат да получат такова обезщетение, като предявят иск за обезщетение пред национален съд. Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила, която всички държави членки са транспонирали, улеснява жертвите на антиконкурентни практики да получат обезщетение за вреди. Повече информация за исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила може да бъде намерена тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар