сряда, 15 юли 2020 г.

Антитръст: ЕК подлага на обществено обсъждане предложените от Aspen ангажименти да намали със 73 % цените на шест противоракови лекарстваЕвропейската комисия приканва всички заинтересовани страни да представят своите становища  относно предложените от Aspen ангажименти, за да разсее нейните опасения във връзка с  прекомерно високите  цени на противораковите лекарства.  Aspen предлага да намали в Европа средно със 73 % цените на шест свои противоракови лекарства от критично значение. Освен това Aspen предлага да гарантира през значителен период от време непрекъснати доставки на лекарствата, чийто патент е изтекъл.
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Фармацевтичните дружества често предлагат на пазара иновативни лекарства и трябва да бъдат възнаградени за това. Понякога обаче те използват също господстващото си положение, за да увеличат без никаква реална обосновка с няколко стотин процента цените на старите лекарства, но които са от критично значение. Комисията се опасява, че в този случай поведението на Aspen води до прекомерно високи цени, налагани от предприятие с господстващо положение. Тази практика е забранена от правилата на ЕС в областта на конкуренцията. За да разсее тези опасения, Aspen предлага да намали драстично своите цени и да гарантира доставките на шест противоракови лекарства. Сега се обръщаме към заинтересованите страни, за да чуем техните мнения за това дали ангажиментите разсейват в достатъчна степен нашите опасения и дали са от полза за пациентите и бюджетите за здравеопазване в цяла Европа. 
След официално разследване, започнало на 15 май 2017 г., Комисията има сериозни опасения, че Aspen е злоупотребявало с господстващото си положение на редица национални пазари, като е начислявало прекомерно високи цени за противоракови лекарства от критично значение, чийто патент е изтекъл. След като придобива противоракови лекарства от друго дружество, Aspen е започнало да увеличава цените си в Естония, Германия, Латвия, Литва, Полша, Швеция и Обединеното кралство през 2012 г., а след това е приложило същата стратегия във всички други държави в Европа, където Aspen продава лекарствата.
Практиките на Aspen засягат редица противоракови лекарства, използвани главно за лечение на левкемия и други хематологични онкологични заболявания. Сред тях са лекарства, продавани под търговските марки Alkeran, Leukeran и Purinethol.
Предварителният анализ на Комисията на счетоводните данни на Aspen по отношение на приходите и разходите показа, че след увеличенията на цените в Европа Aspen е реализирало много големи печалби от продажбата на противоракови лекарства в Европа, както в абсолютно изражение, така и в сравнение с равнищата на печалбите на подобни дружества в отрасъла. Цените на Aspen са надвишавали съответните му разходи средно с почти триста процента, дори като се предвиди разумен марж на печалбата, макар между продуктите и държавите да са съществували разлики.
В някои случаи големите маржове на печалба могат да бъдат обяснени, например, с необходимостта да бъдат възнаградени значителните иновации и поемането на търговски риск. Разследването на Комисията обаче не разкри причини за много високите равнища на печалбите на Aspen. Лекарствата на Aspen са били с изтекъл патент в продължение на 50 години, което означава, че всички инвестиции в научноизследователска и развойна дейност вече са били напълно рентабилизирани. Освен това, предварителното разследване на Комисията показва, че макар разходите на Aspen за единица продукция слабо да са се увеличили през периода 2013—2019 г., увеличенията на цените, наложени от Aspen, несъмнено са били непропорционални на възникналите допълнителни разходи.
Практиките на Aspen обхващат цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП), въпреки че не всяко лекарство се продава във всяка държава. Комисията не е включи Италия в своето разследване, тъй като през 2016 г. италианският орган за защита на конкуренцията прие решение за италианския пазар, с което постановява на Aspen да намали цените си.
За да постигне повишението на цените, което често се е равнявало на няколко стотин процента, Aspen е разчитало на факта, че пациентите и лекарите в повечето случаи не са разполагали с алтернативи на тези конкретни противоракови лекарства. Когато националните органи са се опитали да се противопоставят на исканията на Aspen за повишаване на цените, Aspen е стигнало дотам да заплашва да извади лекарствените продукти от списъка с лекарства, подлежащи на възстановяване, а в някои случаи дори е било готово да спре нормалните им доставки за пазара.
Поведението на Aspen може да е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 54 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), които забраняват на клиентите да бъдат налагани несправедливи цени или несправедливи условия за търговия.
Правилата на ЕС в областта на конкуренцията не се прилагат във всички случаи, в които може да има опасения относно високите цени на лекарствените продукти. При някои специфични обстоятелства обаче ценовата политика може да е в нарушение на правилата на конкуренцията. В такъв случай принудителното изпълнение на правилата за конкуренция е един допълнителен начин лекарствата да се продават на по-достъпни цени.

Предложените ангажименти
За да разсее опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията, Aspen предложи следните ангажименти:
·         Aspen ще намали цените си в цяла Европа за шестте противоракови лекарства средно с около 73 %.
·         Тези цени ще бъдат максималните, които Aspen може да начислява през следващите десет години. Те ще започнат да се прилагат още от октомври 2019 г. и
·         Aspen гарантира доставката на лекарствата през следващите пет години, а за допълнителен период от пет години, или ще продължи да ги доставя, или ще преотстъпи на други доставчици своето разрешително за търговия.Комисията приканва всички заинтересовани страни да изразят своите мнения по предложените от Aspen ангажименти в срок от два месеца след публикуването на ангажиментите в Официален вестник. След като вземе предвид всички получени мнения, Комисията ще вземе окончателно становище относно това дали ангажиментите разсейват в достатъчна степен опасенията по отношение на конкуренцията.
Ако това е така, Комисията може да приеме решение, с което да направи предложените ангажименти правно обвързващи за Aspen съгласно член 9 от Регламент № 1/2003 на Съвета за антитръстовата политика на ЕС.
Такова решение не означава, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но задължава законово засегнатите дружества да спазват предложените ангажименти.
Ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на предприятието, без да се налага да доказва нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Контекст
Aspen е световна фармацевтична компания със седалище в Южна Африка и няколко дъщерни дружества в ЕИП.
В ЕС националните здравни органи разполагат със свободата да приемат правила за цените на лекарствените продукти и да решават кои разходи за лечение желаят да възстановят в рамките на своите системи за социална сигурност. Във всяка държава има различни системи за определяне на цените на фармацевтичните продукти и за възстановяване на разходите за тях, съобразени със собствените им икономически и здравни нужди. Цените на фармацевтичните продукти обикновено се договарят на национално равнище между фармацевтичните дружества и националните органи, определящи цените и възстановяването на разходите. В случаите на лекарства от критично значение, за които няма терапевтични алтернативи или те са малко на брой, преговорната мощ на органите е доста ограничена.
Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, включително налагането на несправедлива ценова политика под формата на прекомерно високи цени. Прилагането на тези разпоредби е определено в Регламент № 1/2003 на Съвета за антитръстовата политика на ЕС, който се прилага и от националните органи за защита на конкуренцията.
В член 9, параграф 1 от Регламент № 1/2003 за антитръстовата политика на разследваните от Комисията дружества се дава възможност да предлагат ангажименти, за да разсеят опасенията на Комисията, а Комисията се оправомощава да направи тези ангажименти задължителни за дружествата. В член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 от Комисията се изисква преди да приеме такова решение да предостави на заинтересованите трети страни възможност да изразят мнение по предложените ангажименти.
Обобщение на предложените ангажименти ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Пълният текст на ангажиментите може също да бъде намерен на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер AT.40394.


За повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар