петък, 24 юли 2020 г.

Държавна помощ: ЕК приканва заинтересованите страни да представят своите становища за преразгледаните насоки за регионална помощ

Европейската комисия започва обществена консултация и приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения по проекта на преразгледани насоки на ЕС за регионална държавна помощ („Насоките за регионална помощ“). Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Насоките за регионална помощ имат за цел да насърчат икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в ЕС, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Регионалната помощ представлява важен инструмент, използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие.

Настоящите насоки за регионална помощ са в процес на преразглеждане в контекста на „проверката за пригодност“ на Комисията на пакета от мерки за модернизиране на държавната помощ от 2012 г., която има за цел да оцени дали настоящите правила продължават да са подходящи за целта.

В проекта на преразгледаните насоки се отчитат предварителните резултати от проверката за пригодност. Тези предварителни резултати показват, че настоящите насоки за регионална помощ са функционирали добре по принцип. Същевременно Комисията предлага редица целенасочени корекции за опростяване и отразяване на опита, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Освен това, проектът на преразгледаните насоки отразява новите приоритети на политиката, свързани с Европейския зелен пактпромишлената стратегия и стратегията в областта на цифровите технологии на ЕС. Така например, като се имат предвид значителните нужди от инвестиции за този двоен преход и за да се даде възможност на регионите да се възстановят от икономическите последици от разпространението на коронавируса, Комисията предлага да се увеличат максималните интензитети на помощта, като се създадат възможности за допълнителни стимули за частни инвестиции в регионите в най-неравностойно положение, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Комисията също така предлага допълнителни процедурни опростявания за държавна помощ в полза на регионите по механизма за справедлив преход, които държавите членки понастоящем определят.

В контекста на текущия преглед на правилата за държавна помощ Комисията продължава да обмисля допълнителни мерки в областта на прилагането на държавната помощ, които могат да допринесат за постигането на целите на Зеления пакт, които трябва да се основават на ясни и обективни критерии. Като част от днешната консултация относно проекта на преразгледаните насоки за регионална помощ Комисията също така приканва заинтересованите страни да предоставят мненията си и по този въпрос.

Проектът на Насоките и всички подробности относно обществената консултация са достъпни онлайн.

Следващи стъпки

Срокът на действие на сегашните насоки, който трябваше да изтече в края на тази година, беше удължен до края на 2021 г. с цел да се осигурят предвидимост и правна сигурност по време на процеса на преразглеждане.

В допълнение към започналата днес консултация със заинтересованите страни предложеният текст за Насоки за регионална помощ ще бъде обсъден и на среща между Комисията и държавите членки, която ще се проведе в края на периода на консултация. Благодарение на този процес държавите членки и заинтересованите страни ще разполагат с достатъчно възможности да коментират проекта на предложение на Комисията.

Приемането на новите насоки се предвижда за началото на 2021 г., за да се предостави достатъчно време на държавите членки да изготвят и нотифицират своите карти на регионалните помощи, които ще влязат в сила през 2022 г.

Контекст

Европа винаги е била белязана от значителни регионални различия по отношение на икономическото благосъстояние, доходите и безработицата. Регионалната помощ има за цел да подпомогне икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в Европа, като същевременно осигури еднакви условия на конкуренция между държавите членки. 

В Насоките за регионална помощ Комисията определя условията, при които регионалната помощ може да се счита за съвместима с вътрешния пазар, и установява критериите за определяне на регионите, които отговарят на условията, посочени в член 107, параграф 3, букви а) и в) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Следователно в Насоките се съдържат и правила, въз основа на които държавите членки могат да изготвят карти на регионалните помощи, за да определят в кои географски региони предприятията могат да получават регионална държавна помощ (подпомагани региони) и в какъв размер (интензитет на помощта).

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар