четвъртък, 2 юли 2020 г.

Енергетика: Консултация относно план за реформа на пазара на електроенергия на Италия


Съгласно Регламент за енергийния пазар 2019/943 от държавите членки се изисква да предприемат  реформи на своя пазар на електроенергия, ако и когато установят вероятен недостиг на доставки на електроенергия и предвиждат въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет.

Планът за реформи следва да се представи на Европейската комисия за оценка и становище. За да даде становище ЕК провежда консултации с широк кръг засегнати участници. В консултациите могат да участват национални, регионални и местни органи, частни дружества, отраслови сдружения, малки и средни предприятия, организации на потребителите, профсъюзи, НПО, екологични организации, консултанти и други заинтересовани страни от държавите членки.

Резултатите от получените становища Комисията ще вземе предвид при изработване на окончателното становище по предложения от Италия план за реформа на пазара на електроенергия.

Консултацията ще продължи до 12 август 2020 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар