четвъртък, 2 юли 2020 г.

Ядрена енергетика:ЕК призовава България да прилага европейското законодателство за радиоактивните отпадъци и основните стандарти за безопасност


Европейската комисия прави редовен преглед, доколко държавите членки прилагат европейското право в различните области. В случай, че установи неизпълнение на съответните задължения, ЕК взема решение да предприеме правни действия срещу съответните държави членки  за неизпълнение на задълженията им по прилагане на правото на ЕС.
Решенията обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да гарантират правилното прилагане на правото на ЕС в полза на гражданите и предприятията.
За България Комисията е взела две решения в областта на ядрената енергетика:
Радиоактивни отпадъци
Комисията призовава България да приеме национална програма за управление на радиоактивните отпадъци, която да отговаря на изискванията в съответствие с правилата на ЕС за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Радиоактивните отпадъци се генерират от производството на електроенергия в атомни електроцентрали или от несвързаната с електропроизводството  употреба на радиоактивни материали за медицински, научни изследвания, промишлени и селскостопански цели. Това означава, че всички държави членки генерират радиоактивни отпадъци. Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година създава рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Целта е да се гарантира високо ниво на безопасност и да се избегне ненужната тежест за бъдещите поколения. По-специално, държавите-членки следва да изготвят национални програми, за да се гарантира отразяването на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички стъпки по управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци — от генерирането до погребването им. Следва да е възможно подобни национални програми да бъдат под формата на единен базов документ или на набор от документи. Крайната цел е  работниците и населението да се защитят от опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение.
Държавите членки имат задължение да транспонират директивата до 23 август 2013 г., а до 23 август 2015 г. да нотифицират за първи път своите национални програми пред  Комисията.
България има срок от три месеца, за да предприеме действия по изпълнение на изискванията на директивата.  В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу страната пред Съда на ЕС за неизпълнение на Директива 2011/70/Евратом
Основни стандарти за защита от йонизиращи лъчения за защита
Комисията изисква от България да транспонира в националното си законодателство Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
Директивата модернизира и консолидира законодателството на ЕС за радиационна защита, определя основни стандарти за безопасност за защита на гражданите, работниците и пациентите от опасностите, произтичащи от излагането на йонизиращо лъчение. Тя включва също така разпоредби за готовност за извънредни ситуации и за реагиране, които са засилени след ядрената авария във Фукушима. Държавите членки следва да транспонират директивата в националното законодателство до 6 февруари 2018 г.  Комисията счита, че България  не е успяла да направи това по задоволителен начин.  България разполага с три месеца, за да отговори на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище на България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар