вторник, 27 юли 2021 г.

ЕС инвестира 122 милиона евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката

 


За първи път от създаването на Фонда за иновации Европейският съюз инвестира 118 милиона евро в 32 малки иновативни проекта, разположени в 14 държави – членки на ЕС, в Исландия и в Норвегия. Чрез безвъзмездни средства ще се подкрепят проекти, насочени към предлагане на пазара на нисковъглеродни технологии в енергоемките отрасли, в сектора на водорода, в съхранението на енергия и енергията от възобновяеми източници. В допълнение към тези безвъзмездни средства 15 проекта, разположени в 10 държави – членки на ЕС и в Норвегия, ще могат да се възползват от средства за помощ за разработване на проекти с общ размер до 4,4 милиона евро с цел постигане на напредък по проектите.

С обявените инвестиции ще се подкрепят  проекти в областта на чистите технологии в цяла Европа:

32-та проекта, избрани за финансиране, са оценени от независими експерти по отношение на способността им да намаляват емисиите на парникови газове в сравнение с конвенционалните технологии и да въвеждат иновации извън рамките на съвременното технологично равнище, като същевременно са достатъчно добре развити, за да могат да се разгръщат бързо. Други критерии включват потенциала на проектите за мащабируемост и ефективност на разходите. Избраните проекти обхващат редица сектори, значими от гледна точка на декарбонизацията на различни части от европейската промишленост и енергетика. Процентът на успеваемост на допустимите предложения по настоящата покана за представяне на предложения е 18 %.

15-те проекта, които могат да се възползват от помощта за разработване на проекти, са оценени като достатъчно иновативни и обещаващи по отношение на способността си да намаляват емисиите на парникови газове, но все още не са достатъчно добре разработени, за да бъдат разгледани като допустими за получаване на безвъзмездни средства. Подкрепата, която ще бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка под формата на съобразена с нуждите техническа помощ, има за цел да подпомогне напредъка по отношение на финансовата или техническата зрялост на проектите с оглед на потенциално повторно подаване на заявления в рамките на бъдещи покани за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации.

Следващи стъпки

Проектите, одобрени в рамките на поканата за представяне на предложения за малки проекти, ще трябва да подготвят индивидуални споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Те трябва да бъдат финализирани през четвъртото тримесечие на 2021 г., което ще позволи на Комисията да приеме съответното решение за отпускане на безвъзмездни средства и да започне да изплаща безвъзмездните средства. Проектите разполагат с до четири години, за да достигнат финансово приключване.

Европейската инвестиционна банка ще отправи покана към представителите на проектите, на които е предложена помощ за развитие, за представяне на предложения за широкомащабни проекти, за да сключи индивидуални споразумения и да даде възможност за стартиране на услугата през четвъртото тримесечие на 2021 г.


За повече информация 

Карта на постигналите успех проекти

Описание на постигналите успех малки проекти

Описание на постигналите успех широкомащабни проекти

Уебсайт на Фонда за иновации

Следващи покани за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар