петък, 9 юли 2021 г.

Антитръст: Комисията санкционира производители на автомобили в размер на 875 милиона евро за ограничаване на конкуренцията при прилагане на технология за намаляване на вредните емисии за нови дизелови леки автомобили


Европейската комисия съобщи, че е наложила санкции в размер на 875 189 000 евро на  Daimler, BMW и Volkswagen group (Volkswagen, Audi и Porsche), за нарушение на  антитръстовите правила на ЕС, като са се споразумели относно използване и  техническо развитие на тхнологиите в областта на почистването на азотен оксид. Daimler не е санкциониран, тъй като сътрудничи на Комисията като разкрива съществуването на картела в съответствие с Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели.

 Всички страни са признали участието си в картела и са се  съгласили да не обжалват наложените санкции.

Петте производители на автомобили Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche притежават технологията за намаляване на вредните емисии под законово изискуемите стандарти съгласно нормите на ЕС за емисии. Но те са избягвали да се конкурират и не са използвали пълния потенциал на тази технология за намаляване на емисиите под нормите, които се изискват от закона. Комисията приема, че това поведение е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС. Конкуренцията и иновациите в управлението на замърсяването от автомобили са от съществено значение за постигането на амбициозните цели по Зелената сделка. С  това решение Комисията показва, че няма да се поколебае да предприеме действия срещу всички форми на поведение на картели, излагащи на риск тази цел.

Производителите на автомобили са провеждали редовни технически срещи, за да обсъдят развитието на технологията за селективно каталитично редуциране (SCR), която елиминира вредните емисии на азотен оксид (NOx) от дизеловите леки автомобили чрез инжектиране на карбамид (наричан още „AdBlue”) в отработените газове. По време на тези срещи и в продължение на повече от пет години производителите на автомобили са се  споразумявали, да избегнат конкуренцията и по този начин не са  постигнали по-добро намаление на емисиите, от  предвидените норми по закон, въпреки че технологиите са позволявали това..

По-конкретно, Daimler, BMW и Volkswagen са постигнали споразумение относно размерите и обхвата на резервоарите AdBlue и общо разбиране за средния прогнозен разход на AdBlue. Те също са обменяли чувствителна търговска информация за тези елементи. По този начин те са премахнали несигурността относно бъдещото им поведение на пазара по отношение на намаляване  на емисии на NOx  над законовите изисквания (така нареченото „преизпълнение“) и диапазоните за зареждане на AdBlue.Това означава, че те са ограничили конкуренцията по отношение на характеристиките на продукта, свързан с клиентите.

Това поведение представлява нарушение по цел под формата на ограничение на техническото развитие, вид нарушение, изрично посочено в член 101, параграф 1, буква б) от Договора и член 53, параграф 1, буква б) от Споразумението за Европейското икономическо пространство (EEA).

Картелът е съществувал от 25 юни 2009 г. до 1 октомври 2014 г.

Санкции

Санкциите  са определени въз основа на Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели (Известие) от 2006 г.

При определяне на нивото на санкциите  Комисията е взела  предвид стойността на продажбите на дизелови леки автомобили, оборудвани със SCR-системи в ЕИП през 2013 г. (последната пълна година на нарушението), тежестта на нарушението и географския обхват.

За всички страни е  приложено допълнително намаление, като се има предвид, че това е първото решение за забрана на картел, основаващо се единствено на ограничение на техническото развитие, а не на фиксиране на цените, споделяне на пазара или разпределение на клиенти. Размерът на намалението от 20% отчита, че този вид поведение е изрично забранено от член 101, параграф 1, буква б) от Договора.

В съответствие с Известието за освобождаване от санкции от 2006 г. Daimler получава  пълен имунитет, като по този начин избягва обща санкция от около 727 милиона евро.

Групата Volkswagen се е възползвала от намаляване на санкцията съгласно Известието за освобождаване от санкции от 2006 г. Намалението отразява степента на сътрудничеството и степента, до която предоставените от Volkswagen група доказателства са помогнали на Комисията да докаже съществуването на картела.

Освен това Комисията прилага намаление с 10% от санкциите  на всички страни съгласно Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели от 2008 г. с оглед признанието за тяхното участие в картела и отговорността им при това нарушение.

Разпределението на санкциите, наложени на всяка компания, е както следва:

Санкциите, наложени на предприятия, нарушили  антитръстовите правила на ЕС, се внасят в общия бюджет на ЕС. Тези средства не са предназначени за конкретни разходи, но се намаляват  вноските на държавите-членки в бюджета на ЕС за следващата година. Следователно санкциите  спомагат за финансирането на ЕС и намаляват тежестта за данъкоплатците.

ЕК смята, че това разследване на картела е пример за това как правоприлагането в областта на конкуренцията може да допринесе за Зелената сделка, като поддържа европейските пазари ефективни, справедливи и иновативни. Иновациите са ключът към постигането на амбициозните цели на Зелената сделка за Европа, а живата конкуренция е ключът към подобна иновация да процъфтява.

Това е първият случай, в който Комисията стига до заключението, че тайното споразумение относно техническото развитие представлява картел. С оглед на тази новост, Комисията предоставя на страните насоки относно аспектите на тяхното сътрудничество, свързано със системата SCR, които не пораждат опасения за конкуренцията, като например стандартизацията на пълнителя AdBlue, обсъждането на стандарти за качество на AdBlue или съвместното разработване софтуерна платформа за дозиране AdBlue.

Разследването на Комисията по това дело започва с молба съгласно Известието за сътрудничество от 2006 г., подадено от Daimler, последвано от молба за намаляване на санкциите от групата Volkswagen.

Повече информация по този случай ще бъде достъпна под номер на делото AT.40178 в публичния регистър на делата на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като бъдат разгледани въпросите за поверителността.

За повече информация относно действията на Комисията срещу картелите, вижте уебсайта на картелите.

Процедура за сетълмент

При разследвания за картели  страните могат да  признаят участието си в картел и отговорността си за него. В тези случаи Комисията прилага опростена и съкратена процедура. Това е от полза за потребителите и данъкоплатците, тъй като намалява разходите. Той също така е от полза за прилагането на антитръстовото законодателство, тъй като освобождава ресурси за справяне с други предполагаеми случаи на картели. И накрая, самите страни се възползват от по-бързи решения и 10% намаление на санкциите..

Платформа за сигнали

Комисията отново напомня, че е създала платформа, за да улесни гражданите да я предупреждават и да подават сигнали за антиконкурентно поведение, като същевременно запазват своята анонимност. Платформата защитава анонимността на подателите на сигнали чрез специално проектирана система за криптирани съобщения, която позволява двупосочна комуникация. Платформата е достъпна чрез тази връзка.Няма коментари:

Публикуване на коментар