четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Енергетика: Доклад на Европейската сметна палата за финансовата помощ отпусната на АЕЦ „Козлодуй”

На осми февруари 2012 г. Европейската сметна палата оповести специален доклад относно предоставената финансова помощ от ЕС за извеждане от експлоатация на ядрените реактори в България, Литва и Словакия. Специалният доклад разглежда изпълнението на програмите за извеждане от експлоатация от 1999 г. до края на 2010 г. на осем неподлежащи на модернизация ядрени реактора в България, Литва и Словакия, които са финансирани общо с 2,85 милиарда евро за периода 1999—-2013 г. Одитът на палатата проверява дали финансираните от ЕС действия са разработени в съответствие с установените нужди и дали се изпълняват съгласно изготвения план, както и дали механизмите за управление са подходящи.
Палатата установява, че България, Литва и Словакия са спрели реакторите в съответствие с поетия от тях ангажимент и са завършили важни етапи от извеждането от експлоатация на реакторите, но основният процес все още предстои, а приключването му е засегнато от сериозен недостиг на средства за следващия период- около 2,5 милиарда евро.
Палатата посочва няколко основни проблема по приключване на програмата при извеждане от експлоатация на ядрените реактори:
  • Определянето на дейностите по извеждане от експлоатация все още продължава;
  • Големи инфраструктурни проекти са изправени пред закъснения и преразходи;
  • Разчетите на разходите не са пълни, тъй като липсва основна информация относно радиоактивните отпадъци и/или необходимите съоръжения и технологии за тяхното управление;
  • Финансирани са множество действия за смекчаване на последиците от предсрочното спиране на реакторите, но не е известно до каква степен тези последици са неутрализирани;
  • Липсва изчерпателна оценка на нуждите, определяне на приоритети и дефиниране на конкретни цели. Отговорностите са неясни. Комисията наблюдава по-скоро изпълнението на бюджета и проектите, отколкото постигането на програмните цели като цяло.
В доклада се прави оценка на конкретни проекти по извеждане от експлоатация на ядрените реактори на трите централи:

За проектите свързани с АЕЦ „Козлодуй” са направени следните констатации:
За одитиран проект 13
Консултантски услуги за групата за управление на проекти: консултантска помощ за изпълнение на дейностите по извеж¬дане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“.
Оценка на Палатата:
Въпреки че консултантът на Групата за управление на проекти е имал основна роля при изменението на стратегията за извеждане от експлоатация, управлението на този проект е засегнато от различни недостатъци:
• закъснения на проектите;
• недостатъчно надеждни разчети на разходите за извежда¬нето от експлоатация;
•недостатъчно надежден разчет на разходите за дейностите по извеждане от експлоатация - недостатъчно подробно описание на дейностите по извеждане от експлоатация, които следва да бъдат извършени;
•липса на описи на радиоактивните отпадъци;
•значителна част от консултантската дейност се отнася до администрирането на проекта, а не до технически консулта¬ции относно изпълнението на процеса на извеждане от експлоатация.
За одитиран проект 14
Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ): проектиране и изграждане на ХССОЯГ за съхраняване на касети отработено ядрено гориво в контейнери.
Оценка на Палатата:
Този проект е засегнат от сериозно закъснение и преразход на планирания бюджет:
• завършването на ХССОЯГ закъснява с 2,5 години;
•модификациите в първоначалните изисквания са довели до увеличаване на цената и до промяна на ценовата база за договора, която до момента е предизвикала преразход на бюджета от 19 %.
За одитиран проект 15
Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с висок коефициент на намаляване на обема:проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за плазмено изгаряне с висок коефициент на намаляване на обема на ниско- и средноактивни отпадъци.
Оценка на Палатата:
При този проект съществува сериозен риск от отклоняване от първоначалния бюджет. Избрана е експериментална технология без действително да е доказана нейната ефективност и без надлежно разглеждане на оперативните разходи на съоръжението.
За одитиран проект 16
Човешки ресурси: насърчаване на ефективното използване на наличните човешки ресурси в блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ за изпълнение на актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация, като се запазят знанията на персонала на АЕЦ и се осигури динамичен преход от оперативен режим към извеждане от експлоатация.
Оценка на Палатата:
Отпускането на средства за персонала, участващ в изпълнени¬ето на задачите, предхождащи извеждането от експлоатация, не е предизвикало организационни промени, които:
•да позволят ясно обособяване на персонала, работещ по прехода към организация за извеждане от експлоатация, и
•да осигурят централизиран и адекватен мониторинг на дейностите, предхождащи извеждането от експлоатация

С оглед на направените констатации Палатата препоръчва на Комисията да извърши подробна оценка на нуждите, която да включва постигнатия от програмите напредък, предстоящите дейности и цялостен план за финансиране, определящ източниците на средства. Преди да се извършват допълнителни разходи, Комисията следва да анализира наличните ресурси и очакваните ползи, като се обвържат целите с наличния бюджет и се определят показатели за изпълнение, които да позволяват извършването на необходимия мониторинг и отчитане. Отпускането на допълнителна финансова помощ след 2013 г. ще се основава на оценка на допълнителните предимства от подобна интервенция на ниво ЕС, конкретните дейности, които ще бъдат финансирани от бюджета на ЕС и отчитане на другите механизми за финансиране, като например структурните фондове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар