понеделник, 27 февруари 2012 г.

Енергетика: България изостава с въвеждането на Третия енергиен пакет

Днес Европейската комисия обяви, че към днешна дата България все още не е въвела в законодателството си двете директиви за електроенергия и природен газ, което е в противоречие с правилата на ЕС.

Комисията отново напомня, че отварянето на енергийните пазари е от съществена важност за конкурентоспособността на икономиката на ЕС като цяло. Ефективният, взаимосвързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа ще предложи и на потребителите избор между различни дружества, доставящи природен газ и електроенергия, и ще направи пазара достъпен за всички доставчици.

Директивите за електроенергията и природния газ от третия енергиен пакет трябваше да се транспонират от държавите-членки до 3 март 2011 г. Към днешна дата България, Кипър, Испания, Люксембург, Нидерландия, Румъния и Словакия не са информирали Комисията относно никакви мерки за транспониране на двете директиви, а Естония не е внесла информация по отношение на Директивата за природния газ.

Поради това днес Комисията изпраща 15 мотивирани становища на тези 8 държави-членки, за да ги прикани настоятелно да спазят правното си задължение. Държавите-членки имат срок от два месеца, за да предприемат мерки. Ако не спазят задължението си, Комисията може да заведе иск срещу тях пред Съда на Европейския съюз.

През февруари 2011 г. държавните и правителствени ръководители на ЕС обявиха нуждата от завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. Своевременното и пълно транспониране на европейското законодателство относно единния пазар на природен газ и електроенергия в националните нормативни уредби е от съществена важност за постигането на тази цел. Третият енергиен пакет съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително нови правила за отделянето на мрежите, за укрепване независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на дребно в интерес на потребителите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар