събота, 11 февруари 2012 г.

Енергетика: Как се изчислява енергийната независимост

„Ние сме партньори и ще окажем помощ на България да получи енергийна независимост и сигурност, както и да опази прекрасната си природа” заявява държавния секретар на САЩ при посещението си в България.
Едва ли може да се оспори, че енергийната независимост е ключов фактор за гарантиране на националната сигурност на една страна. Това са днешните реалности в света. Националната сигурност е в пряка зависимост и е право пропорционална на енергийната независимост. Но, питам се защо все чакаме отвън, пък било то и от световен лидер като САЩ, да ни се казва и подсказва, че трябва да отстояваме енергийната си независимост, че в съвременните условия тя е ключово условие за водене на независима политика от всяка съвременна демократична държава. Нима не е по-достойно сами да се опитаме да градим енергийната си политика. България има реален шанс като член на ЕС да започне да определя енергийната си политика, въз основа на европейското си членство, европейското енергийно законодателство и европейското финансиране и по този начин да гарантира енергийната си независимост.
Още повече, че след газовата криза през 2009 г, която засегна заедно с България почти една трета от държавите на ЕС, беше даден ясен сигнал към държавите-членки, че трябва да осигурят енергийната си независимост, чрез диверсификация на газовите доставки. За тази цел бе приет и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета
Регламентът изисква от държавите- членки да улеснят диверсификацията на енергийните източници и на пътищата и източниците за доставка на газ, за да се намали въздействието на евентуални кризи, породени от прекъсване на доставките на газ.
В регламента е заложена формула, чрез която количествено да се измери независимостта на държавите-членки или т.нар. принцип N-1, който  разглежда реалистичен сценарии с допускане на срив (прекъсване на доставките) на най-голямата единична газова инфраструктура. Използването на срива на подобна инфраструктура представлява мерило и рационална изходна точка за анализ на сигурността на доставките на газ за всяка държава-членка и съответно дава възможност тя да  прецени какви количества са необходими, за да  компенсира подобен срив.
Регламентът вменява на държавите – членки да вземат мерки, чрез които да гарантират най-късно до 3 декември 2014 г., че в случай на прекъсване на доставките от най-голямата единична газова инфраструктура, капацитетът на останалата инфраструктура, определен по формулата N-1, ще е в състояние да достави необходимите количества газ за задоволяване на общото търсене на газ в района на изчислението за един ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. До 3 декември 2011 г. определеният от държавата-членка компетентен орган следва да направи пълна оценка, въз основа на общи елементи, на рисковете за сигурността на доставките на газ в своята държава-членка, които са изброени в регламента.
Как се изчислява енергийната независимост?
1. Дефиниция на формулата N-1
Формулата N-1 описва способността на техническия капацитет на газовата инфраструктура да задоволи цялото търсене на газ в района на изчислението в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура в ден с изключително високо търсене, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години.
Газовата инфраструктура включва газопреносната мрежа, включваща междусистемните връзки, както и съоръженията за производство, ВПГ и съхранение, свързани с района на изчислението.
Техническият капацитет на всички останали налични газови инфраструктури в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура следва да бъде поне равен на сумата на общото дневно търсене на газ в района на изчислението в течение на ден на изключително голямо търсене на газ по време на най-студения период, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. „Технически капацитет“ означава максималния гарантиран капацитет, който операторът на преносната система може да предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание целия обем на системата и експлоатационните изисквания на преносната система.
Резултатите от формулата N-1, изчислени, както е показано по-долу, трябва да бъдат поне равни на 100 %.
2. Метод за изчисляване на формулата N-1

3. Определения на параметрите на формулата N-1:
„Район на изчислението“ означава географски район, за който е изчислено прилагането на формулата N-1, определен от компетентния орган на държавата-членка.
Определение от страна на търсенето
 където:
„D max “ означава общото дневно търсене на газ (в млн. куб. метри за денонощие) в района на изчислението за ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години.
Определение от страната на предлагането
където:
„EP m “ е техническия капацитет на входните пунктове (в млн. куб. метри за денонощие), различен от съоръженията за производство, ВПГ и съхранение, които се обозначават с P m , S m и LNG m , и представлява сумата от техническите капацитети на всички гранични входни пунктове, които могат да доставят газ до района на изчислението;
„P m “ е максималния технически добивен капацитет (в млн. куб. метри за денонощие) и представлява сбора от максималния технически дневен производствен капацитет на всички съоръжения за добив на газ, който може да бъде доставян на входните пунктове в района на изчислението;
„S m “ е максималната техническа подаваща способност на съоръженията за съхранение (в млн. куб. метри за денонощие) и означава сбора от максималния технически дневен капацитет на изтегляне от всички съоръжения за съхранение, който може да бъде доставян на входните пунктове в района на изчислението, като се вземат предвид съответните им технически характеристики;
„LNG m “ е максималния технически капацитет на съоръженията за ВПГ (в млн. куб. метри за денонощие) и представлява сбора от максималния дневен технически възможен капацитет за изпращане към системата на всички съоръжения за ВПГ в района на изчислението, като се отчитат критичните елементи като разтоварване, спомагателни услуги, временно съхранение и регазификация на ВПГ, както и техническият капацитет за изпращане към системата;
„I m “ представлява техническия капацитет на най-голямата единична газова инфраструктура (в млн. куб. метри за денонощие), с най-големия капацитет да снабдява района на изчислението. Когато няколко газови инфраструктури са свързани към обща газова инфраструктура нагоре или надолу по веригата и не могат да бъдат експлоатирани поотделно, те се разглеждат като една единична газова инфраструктура.
4. Изчисляване на формулата N-1 чрез използване на мерки от страна на търсенето

Определение от страна на търсенето
където:
„D eff “ представлява тази част от D max (в млн. куб. метри за денонощие), която в случай на прекъсване на доставките може в достатъчна степен и навреме да бъде компенсирана от подходящи пазарни мерки от страна на търсенето съгласно член. Мерките са посочени в 5, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 2 на регламента.
Изчислението по формулата е първата стъпка, с която обективно следва да се направи оценка за степента на енергийната зависимост или независимост при доставки на газ. За България едва ли е необходимо да се прилагат толкова сложни формули. Действителността е пределно ясна, България е зависима само от един единствен доставчик -  Русия и няма други алтернативни източници за доставка на природен газ или N = 1,  а резултата  е 1-1= 0 .
А както беше посочено по-горе резултатът от формулата N-1,  трябва да бъде  равен поне на 100%.
Изводът може да бъде само един. България трябва да работи целенасочено за диверсификация на газовите доставки, за да гарантира енергийната си независимост.

За проектите, които биха осигурили енергийната независимост на страната в следващата публикация....

Няма коментари:

Публикуване на коментар