петък, 1 март 2013 г.

Енергетика: Има ли България отговори за мястото и ролята на потребителите на вътрешния енергиен пазар


Въпреки че в Третия енергиен пакет са разписани строги правила за защита на потребителите, които държавите – членки трябва да транспонират в националното си законодателство това не е достатъчно само по себе си.
За да могат да се възползват в максимална степен от предимствата от функционирането на вътрешния енергиен пазар потребителите трябва да са максимално защитени.
В условията на продължаващи протести, България не трябва да забравя, че е част от Европейския съюз и като такава е поела ангажименти да бъде част от вътрешния енергиен пазар. А това изисква да разработи не само законодателство, а и конкретни политики за ефективна защита на потребителите на енергия, което е залегнало, но не добре формулирано в основните искания на протестиращите.
Затова стои въпроса как и кой е пътят за предприемане на адекватни действия. Действия, които да доведат до  изработването на  конкретните  политики, които да дадат ясен отговор, защита  и перспектива за потребителите на енергия.
В тази връзка не е лошо да се знае, че последния   Енергиен съвет, проведен  на 22 февруари в Брюксел, в рамките на ирландското председателство, постави на преден план именно политиката за осигуряване на ефективна защита на потребителите. Съветът отново напомни, че през февруари 2011 г. ръководителите на държавите – членки взеха решение до 2014 г. да бъде изграден вътрешния енергиен пазар. Съветът обсъди стъпките, които трябва да бъдат предприети, за доизграждане на вътрешния енергиен пазар до 2014 г.  Дискусията за развитието на  вътрешния енергиен пазар,  определи няколко ключови задачи, които държавите – членки трябва да изпълнят.
Да гарантират  сигурността на инвестициите в енергийния сектор;
Да работят за по-голяма интеграция на пазара на енергия от възобновяеми източници;
В същото време се посочва и задачата на европейско ниво - да се постигне по – добра координация на националните мерки за намеса на пазара на електроенергия.
Съветът напомня, че държавите-членки и участниците на пазара са еднакво отговорни, и следва да насърчават създаването на условия, които да дадат  възможност на потребителите да се възползват напълно от либерализираните  и конкурентни енергийни пазари ;
В публикуваното заключение  от срещата, държавите-членки се приканват да представят писмени отговори на два  въпроса, за предпочитане преди дебата за политиката на Съвета. Това ще даде възможност на представители на държавите-членки да се фокусира върху ключови въпроси по време на дебата.
Въпрос 1
Успешното завършване на вътрешния енергиен пазар изисква по-нататъшни действия в различни области, такива действия от участници на различни равнища не е просто законодателния процес (подготовка, приемането и ефективното прилагане и изпълнение), но също така включва и други мерки. Имайки предвид посочените проблеми в съобщението на Комисията " За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“  и придружаващата го документация, държавите членки трябва да посочат основните си приоритети и /или загриженост по отношение на успешното завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г., включително  предприетите действия за гарантиране на сигурността на доставките?  Какви конкретни действия трябва да вземе ЕС, за  да подкрепи  държавите-членки в постигането на тази цел?
Въпрос  2
В заключението се напомня, че 2013 г. е Европейска година на гражданите и е желателно вниманието да се съсредоточи върху правата и ролята на гражданите, които в същото време и са потребители на енергия.
Досега енергийната политика на Европейския съюз беше фокусирана  върху въпроси, свързани с предлагането, в момента се споделя виждането, че е време да се предприемат мерки за справяне с проблемите на търсенето. Енергийните потребители имат права, но и трябва да играят  важна роля в развитието на новия  пазар. Целта е потребителите да станат активни и информирани участници на пазара, за да се възползват от предимствата, които той предоставя: справедливи цени,  по-добро обслужване, както и подобряване на сигурността на доставките.
 Като се има предвид  изложеното по-горе, България  също трябва да отговори на въпросите- как ще подкрепи стремежа на ЕС  да осигури по-голяма роля на потребителите в прехода към създаване на енергийния пазар и как ще осигури активното  им включване на пазара, отчитайки особеностите на националния енергиен пазар? България  също трябва да даде  становище и по въпроса - как може най-добре да се изгради вътрешния енергиен пазар, така че да се гарантират максимални ползи за потребителите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар