сряда, 13 март 2013 г.

Икономическа политика: Европейски семестър – първи анализ на изпълнението


На 14 и 15 март в Брюксел ще се проведе поредната среща на Европейския съвет
Дневният ред  е поставил основен акцент върху анализа на изпълнението на първия етап от европейския семестър.
Основно място е отделено на
ИКОНОМИЧЕСКАТА  ПОЛИТИКА
Във връзка с това Съветът ще :
- направи цялостна оценка на напредъка в изпълнението през 2012 г. на специфичните за всяка държава препоръки и на ангажиментите, поети в рамките на пакта „Евро плюс“, и настоятелно прикани държавите членки към спешни действия за преодоляване на оставащите пропуски;
- предостави на държавите членки насоки по отношение на програмите за стабилност и за конвергенция и националните програми за реформи за 2013 г. въз основа на изготвения от Комисията годишен обзор на растежа и съобразно обобщаващия доклад на председателството за проведените в Съвета обсъждания относно годишния обзор на растежа;
- предостави насоки за изпълнението на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“, по-специално по отношение на Програмата за нови умения и работни места, и за подготовката на предстоящите тематични обсъждания по политиките в областта на промишлеността и иновациите и по програмата в областта на цифровите технологии.
Във връзка с това Европейският съвет ще обсъди състоянието на работата за изпълнението на Пакта за растеж и работни места, по-специално във връзка с единния пазар и интелигентното регулиране, съгласно договореното през миналия декември.
При необходимост Европейският съвет ще направи преглед и на напредъка в работата
по законодателните предложения относно интегрираната финансова рамка, както и по
оперативната рамка на Европейския механизъм за стабилност за пряко рекапитализиране на банките.
Реч на президента на ЕК Барозу пред Европейския парламент, в която информира депутатите, че на срещата си на 14-15 март 2013 г. Съветът ще се съсредоточи върху  икономическия дневен ред на съюза.
Видео


  

Няма коментари:

Публикуване на коментар