вторник, 12 август 2014 г.

Антитръст: Комисията заподозря „Български енергиен холдинг“ в злоупотреба с господстващо положение на пазара на едро за електрическа енергия в БългарияЕвропейската комисия съобщи, че е уведомила „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) за предварителното си становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на едро на електрическа енергия на националния нерегулиран пазар, може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Подобни условия ограничават свободата на купувачите да избират къде да препродават електроенергията, закупена от БЕХ. Предварителното становище на ЕК представлява изложение на възраженията и не предопределя крайния изход на разследването.

Комисията изразява опасения, че налагайки ограничения относно мястото на препродажба на доставяната електроенергия, БЕХ — историческото държавно - вертикално интегрирано енергийно дружество в България, би могло да  възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар на едро за електрическа енергия в страната.

В изложението на възраженията ЕК посочва, че в по-голямата част от споразуменията за доставка на електроенергия, сключени между БЕХ и неговите търговски партньори, се предвижда доставяната от БЕХ електроенергия да бъде препродавана само в България или само в чужбина. Споразуменията предвиждат също така механизми за контрол и санкциониране, които позволяват на БЕХ да следи и да наказва своите клиенти, които не спазват тези териториални ограничения.

Според предварителното заключение на Комисията тези териториални ограничения представляват злоупотреба с господстващото положение на БЕХ на пазара, която е забранена от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Такова поведение, ако бъде установено, води до нарушаване на електроразпределението в единния пазар, като засяга ликвидността и ефективността на пазарите за електрическа енергия и издига изкуствени бариери пред търговията между България и други държави членки.

Хронология на случая

Комисията откри официална процедура на 27 ноември 2012 г., за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазара на едро за електрическа енергия в България.

В отделно разследване Комисията също проучва дали „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ — за доставка на газ, и „Булгартрансгаз“ — оператор на газовата инфраструктура, препятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Официалната процедура е открита през юли 2013 г

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Антитръстовия регламент (Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията на държавите — членки на ЕС.
Изложението на възраженията е официален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят мненията си по делото пред представители на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията. Комисията взема окончателно решение, след като страните са упражнили правото си на защита.
Ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че има достатъчно доказателства за нарушение, тя може да издаде решение за забрана на съответното поведение и да наложи глоба в размер до 10 % от годишния оборот на дружеството в световен мащаб.
Повече информация можете да намерите в публичния регистър на делата на Комисията, публикуван на уебсайта за конкуренция, под дело номер 39767.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар