петък, 6 март 2015 г.

Енергетика: Доклад 2014 на СЕЕРСъветът на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) публикува годишния доклад за 2014 г. Фокусът в доклада е поставен върху ролята на потребителите на енергийни услуги и защита на техните права. Докладът е допълнение към работата по осъществяване на приоритетите от съвместната работна програма с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACEР).
Например: изработването  на стратегическата инициатива за регламент :„Мост към 2025". Освен това АСЕР и СЕЕР  наскоро публикуваха съвместен  трети мониторингов доклад с анализ на енергийния сектор и разработен цялостен пакет от мерки и препоръки, които да съответстват на предизвикателствата, стоящи пред развитието на вътрешния енергиен пазар.

В годишния доклад 2014 г. на СЕЕР се разглеждат следните въпроси:

  • Създаване на ликвиден, конкурентен и интегриран енергиен пазар на едро;

  • Повишаване на сигурността на доставките в Европа и справяне с  външните рискове  спрямо развитието на вътрешния енергиен пазар;

  • Подпомагане изграждането на Енергийния съюз;

  • Движение към общество с ниски емисии на въглероден двуокис с повишена роля на  възобновяемите енергийни източници и интелигентни, гъвкави  и сигурни  енергийни доставки;

  • Създаване на функциониращ пазар на дребно в полза на потребителите;

  • Създаване на условия за диалог между заинтересованите страни, сътрудничество и нови правила за управление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар