понеделник, 23 март 2015 г.

Антитръст: Комисията заподозря Българския енергиен холдинг и неговите дъщерни дружества за злоупотреба с господстващо положение на пазарите на природен газ в БългарияЕвропейската комисия съобщи, че е изпратила твърдение за извършено нарушение до Българския енергиен холдинг (БЕХ). В предварителното си становище Комисията информира БЕХ, че холдингът  може да е нарушил  антитръстовите правила на ЕС като възпрепятства конкуренти да получат достъп до ключови газови инфраструктури в България. Предварителното становище за извърщено нарушение е адресирано също и до дъщерните дружества на БЕХ — доставчика на газ - Булгаргаз и оператора на газовата инфраструктура - Булгартрансгаз.

Комисарят на ЕС, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестегер заяви: 
Антитръстовите правила на ЕС са важен инструмент за допринасяне за енергийния съюз. Трябва да премахнем бариерите, за да могат гражданите и бизнесът на ЕС да се ползват от по-конкурентни цени на енергията и сигурност на доставките. За да се конкурират на българките пазари на доставка на газ, предприятията се нуждаят от достъп до газовата инфраструктура на БЕХ. Комисията трябва да се увери, че се предоставя равноправен достъп.“

В анализа Комисията определя БЕХ като исторически държавен енергиен оператор в България. Той е вертикално интегриран, което означава, че доставя газ и неговите дъщерни дружества притежават или контролират вътрешната газопреносна мрежа, единственото газово хранилище в България и капацитета на главния газопровод за внос на газ в България.

През юли 2013 г. Комисията откри процедура, за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазарите на доставка на газ в България. Комисията се опасява, че БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно възпрепятстват конкурентите да получат достъп до инфраструктурата, която им е необходима, за да се конкурират успешно на пазарите на доставка на газ в България. На този етап Комисията има опасения, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ и са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос.

Ако опасенията са обосновани, това поведение е ограничило и продължава да ограничава конкуренцията на пазарите на доставка на газ в България. Според предварителната констатация на Комисията тези практики вероятно представляват злоупотреба с господстващото положение на БЕХ, което е забранено от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).


ЕК напомня, че през август 2014 г. в отделно разследване отправи към БЕХ още едно предварително становище относно евентуални териториални ограничения в договорите на БЕХ за доставка на електроенергия, сключени с търговци, действащи на нерегулирания пазар на едро на електроенергия в България.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Антитръстовия регламент (Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи по конкуренция на държавите членки на ЕС.
Предварително становище, в което се излагат твърденията за евентуално извършено нарушение е формален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят коментарите си по делото пред представители на Комисията и на националните органи по конкуренция.
Ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че има доказателства за нарушение, тя може да издаде решение за забрана на съответното поведение и да наложи глоба в размер до 10 % от годишния световен оборот на дружеството.Няма коментари:

Публикуване на коментар