петък, 20 март 2015 г.

Енергетика: Заключения на Европейския съвет относно енергийния съюзНа срещата на високо равнище в Брюксел (19-20 март) държавните глави разискваха бъдещето на Енергийния съюз

Приетите заключения описват следните ангажименти, които ще се изпълняват от държавите членки и институциите на ЕС: 
1. ЕС е поел ангажимент за изграждането на енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата въз основа на рамковата стратегия на Комисията, чиито пет измерения са тясно свързани и взаимно укрепващи се (енергийна сигурност, солидарност и доверие; напълно интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност, способстваща за по-умерено търсене; декарбонизация на икономиката; и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност). Институциите на ЕС и държавите членки ще продължат работата и Съветът ще докладва на Европейския съвет преди месец декември. Европейският съвет ще продължи да дава насоки. 
2. Европейският съвет набляга на значението на всички измерения на енергийния съюз, но днес съсредоточи своето внимание върху някои от аспектите и настоя за:

а) ускоряване на инфраструктурните проекти, включително междусистемните връзки, по-специално към периферните региони, в областта на електроенергията и газовия сектор, за да се гарантират енергийната сигурност и добре функциониращ вътрешен енергиен пазар;

б) цялостно въвеждане и стриктно прилагане на съществуващото законодателство в областта на енергетиката;

в) подсилване на законодателната рамка с цел сигурност на доставките на електроенергия и газ; енергийната сигурност може да бъде укрепена и чрез солидни мрежи, повишаване на енергийната ефективност и използване на местни ресурси, както и на безопасни и устойчиви технологии с ниски нива на въглеродни емисии;

г) гарантиране на пълно съответствие на всички споразумения, свързани със закупуването на газ от външни доставчици, с правото на ЕС, по-специално чрез увеличаване на прозрачността на тези споразумения и съвместимост с разпоредбите на ЕС за енергийна сигурност. Що се отнася до търговските договори за доставка на газ, необходимо е да се гарантира поверителността на чувствителната в търговско отношение информация;

д) оценка на вариантите за механизми за доброволно обединяване на търсенето, в пълно съответствие с правилата на СТО и ЕС относно конкуренцията;

е) разработване на по-ефективна, гъвкава пазарна структура, което следва да върви ръка за ръка с подобрено регионално сътрудничество, включително със съседни страни, и да спомага за интегриране на възобновяемите енергийни източници, като същевременно се гарантира, че намесата на публичния сектор е съвместима с вътрешния пазар и че правото на държавите членки да определят сами своя енергиен микс е зачетено. Това ще способства за осигуряване на енергия на достъпни цени за домакинствата и промишлеността;

ж) преразглеждане и развитие на законодателството във връзка с намаляването на емисиите, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, така че да бъдат подкрепени договорените цели за 2030 г.; разработване на надеждна и прозрачна система на управление;

з) разработване на стратегия за технологии и иновации в областта на енергетиката и климата, включително например разработки относно следващото поколение възобновяеми енергийни източници, съхраняването на електроенергия и улавянето и съхранението на въглероден диоксид, повишаването на енергийната ефективност в жилищния сектор, както и относно устойчивия транспорт;

и) използване на всички инструменти на външната политика с цел установяване на стратегически енергийни партньорства с придобиващи все по-голяма важност страни производителки и страни на транзитен пренос, особено с оглед насърчаването на енергийната сигурност, като същевременно се гарантират суверенитетът и суверенните права на държавите членки да проучват и разработват своите природни ресурси.

3. Европейският съвет подкрепя решителни координирани действия чрез активна европейска дипломация по въпросите на климата в периода до 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж, в съответствие с амбициозната цел, определена от Европейския съвет през октомври 2014 г., както беше посочено в приноса, представен неотдавна от ЕС и неговите държави членки. Европейският съвет призовава настойчиво всички страни, които са в състояние да направят това, включително големите икономики, да представят своя принос до края на март. Необходимо е също да се активизира работата по решения за финансиране, трансфер на технологии и изграждане на капацитет - основни въпроси с оглед на амбициозно споразумение в Париж.Като пример за сътрудничество между държавите членки за изграждане на свързан енергиен пазар ЕС посочва: Неотдавнашното споразумение на Франция, Португалия, Испания, Комисията и ЕИБ е положителна стъпка към постигане на целта за 10 % електроенергийна междусистемна свързаност до 2020 г.; споразумението на балтийските държави да работят в посока на синхронното функциониране на държавите членки в рамките на европейската континентална мрежа също допринася за повишаване на енергийната сигурност, както и работата на Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа. В този контекст се насърчава създаването от Комисията на регионални групи на високо равнище, съставени от всички съответни основни участници, за да се осигури редовно наблюдение на напредъка в подбора и финансирането на проекти от общ интерес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар