петък, 30 октомври 2015 г.

Ръководство за провеждане на обществени поръчки
Европейската комисия публикува документ:
 Обществени поръчки - Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове“

С ръководството се цели да се подпомогнат държавните служители, участващи в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, да избегнат честите грешки и да прилагат най-добрите практики, когато провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки.

Ръководството не тълкува правно директивите на ЕС, а представлява  полезен практически инструмент, който следва да насочва работещите в сферата на обществените поръчки, по отношение  на най-често допусканите грешки, като дава практически съвети как те да бъдат избегнати и как да се постъпи в дадена ситуация. Документът също съдържа редица добри практики, примери от реалния живот, обяснения относно  конкретни  въпроси, казуси и образци.


Ръководството се състои от две части:


Първата част е структурирана около шестте етапа на процедурата за възлагане на обществени поръчки (1. подготовка и планиране 2. публикуване 3. представяне на оферти и подбор на оференти 4. оценка на офертите 5. възлагане на поръчката  и 6. изпълнение на поръчката). В този раздел са подчертани проблемите и потенциалните  грешки, които следва да се избягват. Разясненията са свързани с връзки към подробен набор от инструменти.

Втората част включва набор от инструменти, които засягат  по-задълбочено конкретни теми и се дават примери за добри практики. Включени са насоки, които дават яснота какво да се предприема и какво да се избягва, по време на цикъла на възлагане на обществени поръчки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар