сряда, 8 юни 2016 г.

Енергетика: ACER – енергийните регулатори трябва да бъдат независими и да разполагат с достатъчен и компетентен персоналАгенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), публикува препоръка към Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, в която подчертава важността на запазването независимостта на националните регулаторни органи (НРО) и на самата ACER. Европейските енергийни регулатори призовават Европейската комисия да наблюдава ефективното прилагане на разпоредбите на Третия енергиен пакет. Да гарантира както независимостта на НРО, така и осигуряването на необходимите ресурси, които са от съществено значение за националните регулаторни органи и Агенцията, за успешното изпълнение на мандатите им.

Енергийните регулатори следва да имат подходяща регулаторна независимост и достатъчно персонал, за да могат ефективно да допринесат за изграждане на  напълно интегриран европейски енергиен пазар.


С препоръката, Агенцията цели да  даде принос към предстоящите законодателни предложения на Европейската комисия за нов дизайн на енергийния пазар.

По-конкретно, Агенцията препоръчва:


  • Европейската комисия да продължава активно да следи за изпълнението на изискванията на Третия енергиен пакет по отношение на правомощията и независимостта на националните регулаторни органи и, при необходимост, да предприеме действия, за да се гарантира съответствие с неговите разпоредби.
  • Бюджетите на  НРО да се определят по начин, който да гарантира достатъчно ресурси, за да се даде възможност на НРО да изпълява законовите си  задължения на национално и европейско ниво.

  • Процедурите за номинация, назначаване и подновяване на висшия мениджмънт на НРО (като комисари или членове на съвети) следва да са прозрачни, справедливи, и да гарантират способността на тези регулатори да действат независимо.

  • Самата агенция да е финансово обезпечена, за да изпълни мандата си, включително чрез такси, които отразяват разходите за ресурсоемки услуги, предоставяни от Агенцията.

Препоръката подчертава, че усилията за укрепване на независимостта на националните регулаторни органи трябва да бъдат придружени от съответните проверки и баланси на национално ниво.

Според Агенцията осигуряването на подходящи ресурси и гарантиране на независимостта на НРО и на самата Агенция са от съществено значение, за да могат те да изпълняват ефективно своите задачи. Основната задача е изграждане на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, който да даде възможност на потребителите на енергия в ЕС напълно да се възползват от либерализацията на пазара.

В отделен документ Агенцията предоставя информация за броя на персонала на националните енергийни регулатори и отчита, че въпреки положените значителни усилия от всички НРО, участието им в работата на Агенцията все още е неравномерно. Същественото  участие на всички НРО ще бъде от полза за Агенцията и нейните дейности, но много НРО просто нямат достатъчно ресурси, за да поемат по-активна роля. Агенцията прави извод, че недостатъчните ресурси на НРО излагат на риск ефективното изпълнение на регулаторните политики, които са в основата на вътрешния енергиен пазар - и в крайна сметка са от полза за потребителите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар