неделя, 11 юни 2017 г.

Енергетика: Комисията иска мандат от държавите членки да преговаря с Русия за „Северен поток“ 2Европейската комисия съобщи, че е взела решение да поиска мандат от Съвета на ЕС да преговаря с Русия по ключови принципи относно развитието на проекта „Северен поток“ 2.

Комисията заявява, че ще се стреми да гарантира, ако се строи „Северен поток“ 2, че той ще работи  по прозрачен и недискриминационен начин при подходяща степен на регулаторен контрол, в съответствие с основните принципи на международното право и европейското енергийно законодателство.

Комисията ще продължава да се придържа към целите на Енергийния съюз, включително енергийната сигурност. Приоритетът е да се създаде добре диверсифициран и конкурентен газов пазар. Основната цел е да се премахнат бариерите пред търговията и да се  подкрепят изграждащите се критични газови инфраструктури.

Стратегията за диверсификация на Енергийни съюз включва няколко приоритета като изграждането на Южния газов коридор, развитие на ликвиден газов хъб в Средиземноморието посредством стимулиране на достъпа до втечнен  природен газ и съоръжения за съхранение, в съответствие с приетата от Комисията стратегия през февруари 2016 г.

В тази връзка ЕК отбелязва, че силното регионално сътрудничество между държавите членки вече дава конкретни резултати: ключови газови инфраструктури в района на балтийските страни са изградени с финансова подкрепа на Европейския съюз, като междусистемната връзка между Полша и Литва или връзката между Естония и Финландия. Комисията активно подпомага създаването на нов Северен газов коридор, свързващ Норвегия с Полша през Дания. По същия начин Комисията работи за премахване на бариерите пред свободното движение на газовите потоци в Централна и Източна Европа и подкрепя изграждането на необходимата газова инфраструктура в този регион.

Комисията счита, че „Северен поток“ 2 не допринася за изпълнение на целите на Енергийния съюз, тъй като не дава достъп до нови източници за доставка, маршрути или доставчици и всъщност позволява на един единствен доставчик да засили позициите си на газовия пазар в Европейския съюз, което води до по-нататъшна концентрация на пътищата на доставка. Съществуващата газова инфраструктура в ЕС добре функционира и е в състояние да гарантира газовите доставки на Европа. Изграждането на „Северен поток“ 2 ще застраши съществуващите транспортни маршрути, по специално тези през Украйна.

Изграждането на тръбопровод на брега (on-shore) за транспортиране на газ през „Северен поток“ 2 трябва да бъде в пълно съответствие с правилата на ЕС за вътрешния енергиен пазар, т. н. Трети енергиен пакет. Офшорната (off-shore) част от тръбопровода е в особена ситуация като се има предвид, че част от него, включително единствената входна точка, лежи извън юрисдикцията на ЕС. Следователно Комисията моли Съвета на министрите за мандат, за да преговаря специална правна рамка, която ще вземе предвид основните принципи произтичащи от международното право и енергийното законодателство на ЕС.


Тези принципи включват:

  • прозрачност при дейността по пренос на газ чрез  тръбопроводите;

  • недискриминационно ценообразуване;

  • подходящо ниво на недискриминационен достъп на трети страни;

  • достатъчна степен на разделяне между дейностите за доставка на газ и пренос.


Няма коментари:

Публикуване на коментар