четвъртък, 25 януари 2018 г.

Единен цифров пазар: България не е въвела в националното законодателство Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежиДнес Европейската комисия съобщи, че завежда иск срещу България и Нидерландия в Съда на ЕС за забавяне на транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) в националното законодателство..
Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции: за България — € 22 226.40 евро дневно, за Нидерландия —€ 87 091.20 евро дневно. През март 2016 г. Комисията открива производство срещу България за нарушение, а през септември 2016 г. изпраща мотивирано становище. България все още не е уведомила Комисията, че е предприела необходимите мерки за транспониране на директивата в националното  законодателство.
Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи има за цел насърчаването на сътрудничеството между отделните промишлени отрасли и използването на синергиите (например свързани с енергетиката, водоснабдяването и транспорта) в полза на гражданите, като създаде условия за по-ефективното внедряване на нова физическа инфраструктура, така че мрежите да могат да се изграждат на по-ниска цена. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на високоскоростни широколентови кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи.

Следващи стъпки
В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията.

Контекст
Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) е приета на 15 май 2014 г. Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното си законодателство до 1 януари 2016 г.

На практика, по силата на член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ако държава членка не транспонира дадена директива на ЕС в националното си законодателство в определения срок, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции. При определяне на размера на санкциите се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар