четвъртък, 25 януари 2018 г.

Финансов пазар: Комисията иска от България да приложи разпоредбите на ЕС относно финансовите пазариДнес Европейската комисия поиска от България, Хърватия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция да транспонират изцяло преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II, Директива 2014/65/ЕС) в националната си нормативна уредба. Директивата беше приета заедно с регламент (РПФИ, Регламент (ЕС) № 600/2014) в отговор на финансовата криза с цел да се подпомогне изграждането на по-прозрачни, конкурентоспособни и интегрирани финансови пазари в ЕС, за да се гарантира по-малко търговия извън регулираните пазари, по-голяма защита за инвеститорите и потребителите и в крайна сметка, за да се подобри финансовата стабилност. Директивата хармонизира регулаторния режим на ЕС по отношение на организационните изисквания към инвестиционните посредници, регулираните пазари, пазарите на малките и средните предприятия и услугите за докладване на данни. Тя въвежда също така хармонизирани разпоредби за осъществяване на стопанска дейност за инвестиционните услуги, включително стимулите, изискванията за оповестяване и правилата за управление на продуктите. Въпреки че първоначалният срок за транспониране на директивата беше удължен с една година — от 3 юли 2016 г. на 3 юли 2017 г. — посочените по-горе държави членки не са транспонирали изцяло или изобщо не са транспонирали разпоредбите в националното си законодателство.


Комисията иска също от България, Хърватия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания да транспонират изцяло Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС (ДПФИ II) по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги. Ако мерките за пълно транспониране на тези директиви не бъдат съобщени в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар