вторник, 23 юли 2019 г.

Енергетика: АСЕР публикува актуализирани документи по прилагането на REMIT


ACER публикува актуализирана версия на четвъртото издание на Насоките за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

В актуализирания документ се въвежда нова глава 7, в която се дават повече разяснения относно прилагането на задължението за оповестяване на вътрешна информация. По конкретно в  раздели 7.1 и 7.2 се прави анализ как вътрешната информация да се разкрива по ефективен начин. Целта на  ACER е да предостави по-подробни указания относно механизмите за оповестяване, които следва да се използват при публикуване на вътрешна информация.

Според чл. 2 от REMIT

„Вътрешна информация“ означава информация, точна по своето естество, която не е била направена публично достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро и която, ако бъде направена публично достояние, вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.

За целите на настоящото определение „информация“ означава:

а) информацията, която трябва да бъде направена публично достояние в съответствие с регламенти (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009, включително насоките и мрежовите кодекси, приети в съответствие с тези регламенти;

б) информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия или природен газ, или свързана с капацитета и използването на съоръжения за втечнен природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения;

в) информация, която трябва да се разкрие в съответствие с правни или регулаторни разпоредби на равнището на Съюза или на национално равнище, пазарни правила и договори или обичайни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия, доколкото тази информация вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро; както и

г) друга информация, която разумен професионален участник на пазара вероятно би използвал като част от основанието за своето решение да извърши сделка, свързана с енергиен продукт на едро, или за издаване на

Информацията се счита за точна по своето естество, ако посочва набор от обстоятелства, които съществуват или може с основание да се очаква да възникнат, или събитие, което е възникнало или може с основание да се очаква да възникне, и ако е достатъчно конкретна, за да дава възможност да се направи извод за вероятното въздействие на този набор от обстоятелства или това събитие върху енергийните продукти на едро. нареждане за търгуване с енергийни продукти на едро.По-специално, ACER уточнява, че чрез използване на информационна платформа или платформа за прозрачност ще се  постигне ефективно разкриване на информацията съгласно член 4 от REMIT.

ACER предлага допълнения и в глава 8, отнасящи се до прилагането на забраните за пазарна злоупотреба и възможните сигнали за потенциална търговия с вътрешна информация или манипулиране на пазара. С тези промени ACER възнамерява да предостави по-точна интерпретация на член 3, параграф 4, буква б) от REMIT.

сделки, извършени от производители на електроенергия или природен газ, оператори на газохранилища или оператори на съоръжения за внос на втечнен природен газ, чиято единствена цел е да покрият непосредствените физически загуби, произтичащи от непланирани прекъсвания, когато непредприемането на тези действия би довело до невъзможност участникът на пазара да изпълни съществуващите договорни задължения или когато подобно действие е предприето при споразумение със съответния(те) оператор(и) на преносни мрежи, за да се гарантира безопасно и сигурно действие на системата. В тези случаи съответната информация, свързана със сделки, се докладва на Агенцията и на съответния национален регулаторен орган. Това задължение за докладване не засяга задължението, предвидено в член 4, параграф 1;“


За да бъдат в съответствие с Насоките на ACER и за да се определи преходен период за съответствие с актуализираните изисквания на Насоките, също са актуализирани - съответните раздели на Наръчника за процедурите относно данните за транзакциите, основните данни и докладването на вътрешната информация, както и Често задавани  въпроси  относно основните данни по REMIT и събирането на вътрешна информация.

Освен това ACER публикува информация, че започва  обществено допитване относно определението  на „ вътрешна  информация“ по смисъла на REMIT. Агенцията приканва всички заинтересовани страни да участват в  обществената консултация, която ще продължи  до 16 септември 2019 г., 12.00 ч., Централноевропейско време.

Документът за  обществената консултация е достъпен ТУК.

Целта на общественото допитване е да се събере информация за опита и подходите на участниците на пазара по отношение на тяхната оценка на вътрешната информация и тяхното съответствие със  задължението за разкриване на вътрешна информация по ефективен и навременен начин. Предоставените от заинтересованите страни данни ще позволят на Агенцията да подобри допълнително своите Насоки относно разкриването на вътрешна информация съгласно REMIT, включително оценката за въвеждане на прагове за определяне на вътрешна информация и нейното разкриване.


Няма коментари:

Публикуване на коментар