вторник, 10 декември 2019 г.

Държавна помощ: €3 200 000 000 за финансиране на иновации свързани с батериите


Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавните помощи и Критериите за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар, на държавна помощ в размер на 3,2 милиарда евро за насърчаване изпълнението на важни проекти от общoевропейски интерес. Помощта е  предназначена за подкрепа на научните изследвания  и иновации в приоритетната област на ЕС свързана с производството на батерии. Уведомлението за одобряване на държавната помощ е подадено съвместно  от Белгия, Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша и Швеция. През следващите години седемте държави членки ще предоставят до около €3, 2 милиарда финансиране за този проект, който се очаква да отключи допълнителни €5 милиарда частни инвестиции. Завършването на цялостния проект е планирано за 2031. (с различни срокове за всеки подпроект).

Проектът ще включва 17 преки участници, предимно промишлени участници, включително малки и средни предприятия (МСП), някои от които с дейности в повече от една държава членка. Преките участници ще си сътрудничат тясно помежду си и с над 70 външни партньори, като МСП и публични научноизследователски организации в цяла Европа.

Проектът

Преходът към климатичен неутралитет, включително чрез чиста и ниска мобилност на емисии, ще доведе до значителни възможности за икономически растеж, създаване на работни места и технологично развитие. Очаква се търсенето на батерии да нарасне много бързо през идните години. Ориентираните към бъдещето   научноизследователски и развойни политики ще имат ключова роля, за да дадат възможност на Европа и нейните държави-членки да се възползват максимално от прехода към чиста енергия. В края на 2017 г. Комисията създаде платформа "Европейски алианс за батерии" European Battery Alliance" със заинтересованите държави-членки и промишлените участници и през май 2018 г. прие Стратегически план за развитие на батериите Strategic Action Plan on Batteries.

Предвидената държавна помощ ще подкрепя развитието на високо иновативни и устойчиви технологии за литиево-йонни батерии (течен електролит и твърдо състояние), които имат по-дълъг срак на годност, имат по-кратко време за зареждане, по-безопасни са и по-щадящи за околната среда от тези, които са налични към момента. Проектът включва амбициозни и рискови научноизследователски и развойни дейности, които следва да осигурят най-съвременните иновативни иновации във веригата за създаване на нова стойност на батериите, от минното дело и преработката на суровините, производството на усъвършенствани химични материали, проектиране на клетъчни батерии и модули и тяхната интеграция в интелигентни системи, за рециклиране и повторна употреба на употребявани батерии.


Иновациите също така ще имат за цел да водят до подобряване на екологичната устойчивост във всички сегменти на веригата на стойността на батерията. Целта е да се намали въглеродния отпечатък и отпадъците, генерирани при различните производствени процеси, както и да се развие екологично и устойчиво демонтиране, рециклиране и рафиниране в съответствие с принципите на кръговата икономика.

По-конкретно, участниците в проекта и техните партньори ще съсредоточат работата си върху четири области:

1.Първични суровини и авангардни материали: Проектът има за цел да разработи устойчиви иновативни процеси, позволяващи екстракция, концентриране, рафиниране и пречистване на руди за генериране на суровини с висока чистота. По отношение на усъвършенстваните материали (като катоди, аноди и електролити), проектът има за цел да подобри съществуващите материали или да създаде нови, които да се използват в иновативни клетки за батерии.

2.Клетки и модули: Проектът има за цел да разработи иновативни клетки и модули, предназначени да отговорят на безопасността и експлоатационните показатели, необходими както за автомобилни, така и за неавтомобилни приложения (например стационарно съхранение на енергия, електроинструменти и др.).

3.Системи от батерии: Проектът има за цел да разработи иновативни системи от батерии, включително софтуер и алгоритми за управление на батерията, както и иновативни методи за тестване.

4.Преработване, рециклиране и рафиниране: Проектът има за цел да проектира безопасни и иновативни процеси за събиране, демонтиране, рециклиране и рафиниране на рециклирани материали.

Оценка на Комисията

Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общoевропейски интерес

Комисията е направила оценка на предложения проект съгласно правилата на ЕС за държавните помощи и критериите заложени в Съобщението си относно важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI framework). Когато частните инициативи, подкрепящи иновациите, не успеят да се реализират поради значителните рискове, които са свързани с такива проекти, съобщението относно IPCEI позволява на държавите членки да запълнят съвместно пропастта, за да преодолеят тези пазарни неуспехи и да стимулират реализацията на иновативни проекти.

За да отговарят на изискванията за подпомагане съгласно съобщението IPCEI, проектът трябва, по-специално: i) да допринася за стратегическите цели на ЕС; II) да включва няколко държави членки; III) да включва частното финансиране от бенефициентите, IV) да генерира положителни ефекти в целия ЕС, и v) да са силно амбициозни по отношение на научните изследвания и иновациите, т. е. резултата трябва да надхвърлят това, което се счита за общопризнато съвременно техническо равнище в съответния сектор .

По – конкретно при оценката Комисията отчита , че:

  • Веригата на стойността на батерията е стратегическа верига за стойност за бъдещето на Европа, по-специално по отношение на мобилността с чиста и ниска степен на емисии.
  • Проектът има широк обхват, покриващ пълната верига на стойността на батерията. Той е много амбициозен и иновативен, тъй като има за цел разработването на технологии и процеси, които понастоящем не са на разположение, и ще позволи значителни подобрения в изпълнението и намаляване на въздействието върху околната среда. Проектът включва и значителни технологични и финансови рискове, които  може да доведат до неуспехи или значителни закъснения. Поради това е необходима публична подкрепа, за да се осигурят стимули за дружествата да извършват инвестициите.
  • Резултатите от проекта ще бъдат широко споделяни от участващите дружества, ползващи се от обществената подкрепа с Европейската научна общност и промишлеността извън участващите дружества. В резултат на това в цяла Европа ще бъдат генерирани положителни допълнителни  ефекти. В крайна сметка всички тези дейности ще допринесат за развитието на екосистема в сектора на батериите на равнище ЕС.
  • Изпълнението на проекта ще бъде наблюдавано чрез специална управленска структура, съставена от представители на публичните органи от седемте участващи държави-членки и от преките участници. Комисията също ще присъства на заседанията по управлението. За представяне на основните резултати от дейностите на участниците ще бъде организирана годишна обществена конференция, отворена за всяка заинтересована страна.

Финансиране, бенефициери и суми

Проектът ще включва 17 преки участници от седемте държави-членки, някои от които ще имат дейности в повече от една държава-членка. Цялостният проект следва да бъде завършен до 2031. (с различни срокове за всеки подпроект). Преките участници биха могли да получат финансиране до около €3, 2 милиарда.

По-конкретно, Белгия е поискала  одобрение да отпусне до приблизително €80 млн.; Финландия до около €30 млн; Франция до приблизително €960 млн; Германия до приблизително €1, 250 млрд.; Италия до приблизително €570 млн; Полша до приблизително €240 млн. и Швеция до приблизително €50 млн. Въпреки това, значителен дял от допълнителните печалби, направени от участниците, ще бъдат споделяни с данъкоплатците чрез механизъм за възвръщане на предоставените суми. С други думи, ако проектите се окажат успешни, създавайки допълнителни нетни приходи извън прогнозните, компаниите ще върнат част от парите на данъкоплатците от съответните държави членки.

Преките участници, държавите-членки, които ги подкрепят, и различните проектни области са както следва:

Няма коментари:

Публикуване на коментар