петък, 13 декември 2019 г.

Заключение на Европейския съвет относно изменение на климата

На свое заседание на 12.12.2019 г. Европейският съвет прие заключение относно изменение на климат. То включва следните точки:
1. В светлината на най-новите налични научни данни и на необходимостта от засилване на действията в областта на климата в световен мащаб, Европейският съвет подкрепя целта за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение. На този етап една държава членка не може да се ангажира с изпълнението на тази цел, доколкото тя се отнася до нея, и Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос през юни 2020 г.
2. Преходът към неутралност по отношение на климата ще донесе значителни възможности, като например потенциал за икономически растеж, за нови бизнес модели и пазари, за нови работни места и технологично развитие. Ключова роля в това отношение ще играят насочените към бъдещето политики в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите.
3. Постигането на неутралност по отношение на климата ще изисква обаче да се преодолеят сериозни предизвикателства. Европейският съвет взема под внимание съобщението на Комисията относно Европейския зелен пакт и отправя искане към Съвета да придвижи работата напред в съответствие с точка 1. Европейският съвет отчита необходимостта от създаване на благоприятна рамка, която да е от полза за всички държави членки и да включва подходящи инструменти, стимули, подкрепа и инвестиции, за да се гарантира икономически ефективен, честен, а също така и социално балансиран и справедлив преход, като се отчитат различните национални обстоятелства, свързани с изходните позиции.
4. Преходът ще изисква значителни публични и частни инвестиции. В този контекст Европейският съвет приветства и подкрепя съобщението на ЕИБ, че в периода от 2021 г. до 2030 г. възнамерява да подкрепи инвестиции в размер на 1 трилион евро за действия в областта на климата и за екологична устойчивост. Той подчертава, че следващата МФР ще допринесе значително за действията в областта на климата. InvestEU играе важна роля за привличането на частни инвестиции за прехода. Бъдещият механизъм за справедлив преход ще осигури съобразена със специфичните обстоятелства подкрепа за най-силно засегнатите от прехода региони и сектори. Европейският съвет приветства съобщението на Европейската комисия, че нейните предстоящи предложения ще имат за цел улесняването на инвестиции в размер на 100 милиарда евро чрез Механизма за справедлив преход. Финансирането на усилията с цел трансформация трябва да продължи и след 2030 г.
5. Всички имащи отношение законодателни актове и политики на ЕС трябва да отговарят на целта за неутралност по отношение на климата и да допринасят за нейното постигане, като същевременно се спазват условия на равнопоставеност. Европейският съвет приканва Комисията да проучи дали това изисква адаптиране на съществуващите правила, включително правилата за държавните помощи и обществените поръчки. Освен това той приканва Комисията да докладва редовно относно екологичното и социално-икономическото въздействие на прехода към неутралност по отношение на климата.
6. Европейският съвет отчита, че е необходимо да се гарантира енергийната сигурност и да се зачита правото на държавите членки да вземат решения относно своя енергиен микс и да избират най-подходящите технологии. Някои държави членки посочиха, че използват ядрена енергия като част от своя национален енергиен микс.
7. Целта за неутралност по отношение на климата трябва да бъде постигната така, че да се запази конкурентоспособността на ЕС, включително чрез разработване на ефективни мерки за справяне с изместването на въглеродни емисии по начин, съвместим със СТО. Във връзка с това Европейският съвет взема под внимание намерението на Комисията да предложи механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, що се отнася до секторите с висок въглероден интензитет. Съоръженията в трети държави трябва да отговарят на най-високите международни стандарти за опазване на околната среда и за безопасност.
8. Европейският съвет приканва Комисията да изготви възможно най-скоро през 2020 г. предложение за дългосрочна стратегия на ЕС с оглед на нейното приемане от Съвета и представянето ѝ в рамките на РКООНИК.
9. Европейският съвет сърдечно благодари на Испания за успешното организиране на конференцията на страните по РКООНИК (COP25) в Мадрид. Европейският съвет приканва Комисията, след задълбочена оценка на въздействието, да представи в разумен срок преди СОР 26 предложение за актуализиране на национално определения принос на ЕС за 2030 г.
10. Ангажирането на международната общност ще бъде от решаващо значение за успеха на действията спрямо изменението на климата. Европейският съвет призовава Комисията и върховния представител да обърнат специално внимание на дипломацията по въпросите на климата.
11. Европейският съвет ще продължи да следи напредъка към постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и ще дава стратегически насоки, когато това е уместно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар