четвъртък, 12 декември 2019 г.

Енергетика: Агрегаторите - новите участници на пазара на електроенергия


От десетилетия секторът на електроенергията не се  е променял съществено – обикновено енергията се произвежда от големи електроцентрали, които генерират достатъчно енергия, за да покрият търсенето на обществото. Преносът на произведената електроенергия и съответно разпределение до крайните клиенти е стриктно регулирано.

Тази картина постепенно се променя през последното десетилетие. Промяната е в  резултат на навлизането и  увеличаващия се дял на променливата електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници и развиващата се  синергия между новите енергийни технологии и новите комуникационни технологии и услуги  Интернет, Интернет на нещата (The Internet of Things), интелигентни  мрежи и измервателни уреди, 5G и т.н.

Това развитие влече след себе си и разчупване на строго регулирания пазар на електроенергия и отварянето на нови ниши за нови иновативни участници на пазара, което постави на дневен ред необходимостта от разработване и приемане на нова регулаторна рамка.

Отчитайки тези нови тенденции, бе приета новата  европейска регулаторна рамка „Чиста енергия за всички европейци“, чиято цел е  да гарантира развитие на конкуренцията на пазар на електроенергия, и по този начин да се предоставя гарантиран избор на потребителите, които следва да могат да произвеждат електрическа енергия, да я консумират, съхраняват и продават.

Ето защо в новата преработена Директива (ЕС) 2019/944  относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС наред с установяване на общи правила за производство, пренос, разпределение, съхраняване на енергия и доставка на електроенергия, разпоредбите за защита на потребителите включват и правото им да ползват услугите на независим доставчик на услугата „агрегиране“. По-конкретно, според Директива (ЕС) 2019/944, независимите агрегатори следва да могат да навлязат на пазара и да се ангажират с потребителите без съгласието на доставчиците на енергия. В повечето случаи независимите агрегатори са затруднени при получаване на  достъпа до  потребителите и достъпа до някои пазари на едро, които понастоящем са запазени за традиционните играчи: доставчици на електроенергия или генератори. Това може да ограничи избора на потребителите и конкуренцията.  До момента на европейските пазари съществуват ограничени примери за независими агрегатори, които се ангажират с битови потребители. Съществуващите агрегатори работят основно с промишлени или търговски клиенти. Въпреки това се очаква, че новите технологии ще направят възможно участието на битовите клиенти на пазара да стане по-привлекателно и те да играят по-голяма роля в стабилността и ефективността на системата.  Причината за този бъдещ потенциал в сектора на домакинствата е двойна. Първо, чрез цифровизацията енергийните доставки и търсене могат да бъдат съчетани почти в реално време. Като пряко следствие много потребителски продукти, като например интелигентни измервателни уреди, термостати, отоплителни и охладителни уреди, могат да бъдат интегрирани в мрежи, които да спомогнат за оптимизиране на консумацията на енергия. Също така, автоматизацията допълнително ще улесни гъвкавото енергопотребление в битовия  сектор.

С директивата  се определят основните правила, свързани с организацията и функционирането на електроенергийния сектор на Съюза, по-специално правилата за оправомощаване и защитата на потребителите, за свободния достъп до интегрирания пазар, за достъпа на трети лица до преносната и разпределителната инфраструктура, за изискванията за отделяне и за правилата за независимост на регулаторните органи на държавите членки.

За да се гарантират правата на потребителите като производители се въвежда нов участник на пазара –независим доставчика на услуги по агрегиране

Според определението в директивата :

 „независим доставчик на услуги по агрегиране“ означава участник на пазара, който извършва агрегиране и който не е свързан с доставчика на своя клиент;

От своя страна  „агрегиране“ означава функция, осъществявана от физическо или юридическо лице, което съчетава множество товари при потребителя или произведена електроенергия с цел продажба, купуване или обявяване на търг на пазарите на електроенергия;

Участниците на пазара, извършващи агрегиране, следва да играят важна роля като посредници между групите потребители и пазара. При транспониране на директивата в националното законодателство, държавите членки имат свободата да изберат подходящия модел за осъществяване и подход за управление на независимото  агрегиране, като спазват общите принципи, установени в Директива 944/2019. Този модел или подход може да включва избор на пазарни или регулаторни принципи, които осигуряват спазване на разпоредбите на директивата. Избраният модел следва да съдържа прозрачни и справедливи правила, за да позволи на независимите доставчици на агрегирани услуги да изпълняват ролята си на посредници и да гарантира, че крайните клиенти се ползват по подходящ начин от дейността им. На всички пазари на електроенергия, включително на тези за спомагателни услуги и за капацитет, следва да бъдат определени продукти с цел да се насърчи участието в оптимизацията на потреблението.

Право на смяна

В директивата подробно е разписана правата на клиентите за смяна на доставчик и независим доставчик на услугата агрегиране, например:

1.Битовите клиенти имат право да сменят доставчика на електроенергия или на участник на пазара, извършващ агрегиране, която следва да се осъществява във възможно най-кратък срок;

2.Всеки клиент, който спазва договорните условия и желае да смени доставчика си или участник на пазара, извършващ агрегиране, има право на смяна в срок от максимум три седмици от датата на искането. Не по-късно от 2026 г. техническият процес на смяна на доставчика трябва да доведе до възможност смяната да може да се осъществява в рамките на не повече от 24 часа и тя да е възможна във всеки един работен ден.

3.Правото на смяна на доставчика или на участниците на пазара, извършващи агрегиране, следва да се предоставя на клиентите по недискриминационен начин по отношение на разходи, усилия и време.

4.Битовите клиенти имат право да участват в колективни схеми за смяна. Държавите членки следва да премахнат всички регулаторни или административни пречки за колективната смяна, като същевременно осигуряват рамка, която гарантира максимална защита за потребителите с цел избягване на злоупотреби.

Договор за агрегиране

1.Държавите членки следва да гарантират, че:

  • всички клиенти са свободни да купуват и продават електроенергийни услуги, включително агрегирането, различни от доставката, независимо от техния договор за доставка на електроенергия и от електроенергийно предприятие по свой избор.
  •  ако краен клиент желае да сключи договор за агрегиране, крайният клиент има право да направи това без съгласието на електроенергийното предприятие на крайния клиент.
  • участниците на пазара, извършващи агрегиране, подробно информират клиентите си за условията на договорите, които те им предлагат.
  •  крайните клиенти имат право да получават безплатно всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената и продадената електроенергия поне веднъж на всеки период на фактуриране, ако клиентът поиска това.
  • всички посочени права се предоставят на крайните клиенти по недискриминационен начин по отношение на разходи, усилия или време.
  •  клиентите не са подлагани от своя доставчик на дискриминационни технически и административни изисквания, процедури или такси въз основа на това дали те са сключили договор с участник на пазара, извършващ агрегиране.

С директивата се въвежда и нова категория клиенти, т.н активни клиенти, които на практика са също нови участници на пазара.

Активни клиенти

активен клиент“ означава краен клиент или група от действащи съвместно крайни клиенти, които потребяват или съхраняват електроенергията, произведена в техните обекти, разположени в точно определени граници, или, когато това е разрешено от държавите членки, в други обекти, продават произведената от самите тях електроенергия или участват в схеми за гъвкавост или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните им търговски или професионални дейности;

При транспониране на директивата в националното законодателство държавите членки следва да  гарантират, че: крайните клиенти имат право да действат като активни клиенти, без да са обект на непропорционални или дискриминационни технически изисквания, административни изисквания, процедури и такси, и такси за достъп до мрежата, които не отразяват разходите.

Активните клиенти:

а) имат право да действат пряко или чрез агрегиране;

б) имат право да продават произведената от тях електроенергия, включително чрез споразумения за изкупуване на енергия;

Граждански енергийни общности
Гражданските енергийни общности отново представляват нови участници на пазара на електроенергия. В директивата се дава следното определение за тях: 

гражданска енергийна общност“ означава правен субект“:

а) основан на доброволно и открито участие, реално контролиран от членове или акционери, които са физически лица, местни органи, включително общини, или малки предприятия,

б) има за основна цел осигуряване на екологични, икономически или социални общностни ползи за своите членове или акционери или за местните райони, в които извършва дейност, а не финансови печалби, и

в) може да извършва производство, включително на енергия от възобновяеми източници, разпределение, доставка, потребление, агрегиране, съхраняване на електроенергия, услуги за повишаване на енергийната ефективност или услуги за зареждане на електрически превозни средства, или да предоставя други енергийни услуги на своите членове или акционери;

При транспониране на директивата държавите членки  следва да създадат благоприятна регулаторна рамка за гражданските енергийни общности, като гарантират, че: а) участието в гражданските енергийни общности е отворено за всички и доброволно;

б) членовете или акционерите на гражданската енергийна общност имат право да я напускат;

в) членовете или акционерите на гражданската енергийна общност не губят правата и задълженията си на битови клиенти или активни клиенти;

г) при условие че се предлага справедлива компенсация съгласно оценката на регулаторния орган, съответните оператори на разпределителни системи, си сътрудничат с гражданските енергийни общности, за да улеснят преноса на електроенергия в рамките на гражданските енергийни общности;

д) за гражданските енергийни общности се прилагат недискриминационни, справедливи, пропорционални и прозрачни процедури и такси, включително регистрация и лицензиране, както и прозрачни, недискриминационни и отразяващи разходите такси за достъп до мрежата в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия, като се гарантира, че те допринасят по подходящ и балансиран начин за разпределяне на общите разходи за системата.

Освен това държавите членки може да предвидят в благоприятната регулаторна рамка, че гражданските енергийни общности:

 а) са отворени за трансгранично участие;

б) имат правото да притежават, изграждат, закупуват или отдават под наем разпределителни мрежи и да ги управляват самостоятелно при определени условията;

 в) подлежат на освобождаванията, предвидени в член 38, параграф 2 от директивата.

Гражданските енергийни общности следва да:

а) имат достъп по недискриминационен начин до всички пазари на електроенергия или пряко, или чрез агрегиране;

б) са третирани по недискриминационен и пропорционален начин във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни клиенти, производители, доставчици, оператори на разпределителни системи или участници на пазара, извършващи агрегиране;

в) носят финансова отговорност за дисбалансите, които причиняват в електроенергийната система; в тази степен те са отговарящи за баланса лица или делегират своята отговорност за балансиране в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2019/943;

г) се третират като активни клиенти в съответствие с член 15, параграф 2, буква д от директивата по отношение на потреблението на произведената от тях електроенергия ;

д) имат право да организират в рамките на гражданската енергийна общност обмен на електроенергията, произведена от производствените единици, притежавани от общността, при спазване на останалите изисквания, установени в н настоящия член и при условие, че се запазват правата и задълженията на членовете на общността като крайни клиенти.

Оптимизация на потреблението чрез агрегиране

„оптимизация на потреблението“ означава промяна на електрическия товар от страна на крайните клиенти, която се отклонява от тяхната нормална или настояща схема на потребление и която е предприета в отговор на пазарни сигнали, сред които са променящите се във времето цени на електроенергията или стимулиращите плащания, или в отговор на приемане на предложение от крайния клиент за продажба на намаляване или увеличаване на търсенето на съответната цена на организиран пазар съгласно член 2, точка 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията, самостоятелно или чрез агрегиране;

Насърчаване на агрегирането е важно, за да се оптимизира потреблението. Държавите членки следва да разрешават на крайните клиенти, включително на крайните клиенти, които предлагат оптимизация на потреблението посредством агрегиране, да участват наред с производителите по недискриминационен начин на всички пазари на електроенергия.

Освен това операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, когато осигуряват спомагателни услуги, следва да третират участниците на пазара, които извършват агрегиране на оптимизацията на потреблението, по недискриминационен начин наред с производителите въз основа на техните технически възможности.

При определяне на регулаторната рамка за агрегиране, държавите членки следва да гарантират най-малко следните елементи:

а) правото на всеки участник на пазара, извършващ агрегиране, в това число независимите доставчици на агрегирани услуги, да навлиза на пазарите на електроенергия без съгласието на другите участници на пазара; б)недискриминационни и прозрачни правила, чрез които ясно се определят ролите и отговорностите на всички електроенергийни предприятия и клиенти;

 в) недискриминационни и прозрачни правила и процедури за обмен на данни между участниците на пазара, извършващи агрегиране, и други електроенергийни предприятия, които гарантират лесен достъп до данните при равни и недискриминационни условия, като същевременно напълно защитават търговската информация с чувствителен характер и личните данни на клиентите;

г) задължение на участниците на пазара, извършващи агрегиране да носят финансова отговорност за дисбалансите, които причиняват в електроенергийната система; в тази степен те са отговарящи за баланса лица или делегират своята отговорност за балансиране в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2019/943;

д) разпоредба, съгласно която на крайните клиенти, които имат договор с независими доставчици на агрегирани услуги, не се налагат неправомерни плащания, санкции или други неправомерни договорни ограничения от страна на доставчиците им;

е) механизъм за разрешаване на спорове между участниците на пазара, извършващи агрегиране, и други участници на пазара, включително във връзка с отговорността за дисбалансите.

В същото време регулаторната рамка може да включва изискване от електроенергийните предприятия или участващите крайни клиенти да изплатят финансова компенсация на други участници на пазара или на лицата, отговарящи за баланса на участниците на пазара, ако тези участници на пазара или отговарящи за баланса лица са пряко засегнати от задействането на оптимизацията на потреблението. Тази финансова компенсация не трябва да създава пречки за навлизането на пазара на участници, извършващи агрегиране, нито пречки за гъвкавостта.

В такива случаи финансовата компенсация следва да е строго ограничена до покриване на разходите, направени от доставчиците на участващите клиенти или от отговарящите за баланса лица на доставчика по време на задействането на оптимизацията на потреблението. Методът за изчисляване на компенсацията може да отчита ползите, които други участници на пазара извличат от независимите доставчици на агрегирани услуги, като в такъв случай от доставчиците на агрегирани услуги или от участващите клиенти може да се изиска да допринесат към компенсацията, но само ако и доколкото ползите за всички доставчици, клиенти и отговарящи за баланса лица не превишават направените преки разходи. Методът за изчисляване трябва да бъде одобрен от регулаторния орган или от друг компетентен национален орган.

 Държавите членки имат задължението  до 31.12.2020 г. да въведат в националното си законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/944



Няма коментари:

Публикуване на коментар