петък, 22 януари 2021 г.

Енергетика: Консултация относно план за реформа на пазара на електроенергия на България

 


Съгласно Регламент за енергийния пазар 2019/943 от държавите членки се изисква да предприемат  реформи на своя пазар на електроенергия, ако и когато установят вероятен недостиг на доставки на електроенергия и предвиждат въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет.

Планът за реформи следва да се представи на Европейската комисия за оценка и становище. За да даде становище ЕК провежда консултации с широк кръг засегнати участници. В консултациите могат да участват национални, регионални и местни органи, частни дружества, отраслови сдружения, малки и средни предприятия, организации на потребителите, профсъюзи, НПО, екологични организации, консултанти и други заинтересовани страни от държавите членки.

 

България е предложила план за реформа на пазара на електроенергия, който ЕК подлага на обществено обсъждане до 11 февруари 2021 г.. Комисията ще вземе предвид резултатите от получените становища при изработване на окончателното становище по предложения план от България. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар