вторник, 19 януари 2021 г.

Енергетика:АСЕR публикува технически спецификации във връзка с трансграничното участие в механизмите за капацитет

Агенцията за сътрудничество на регулаторите за енергия (АСЕR) публикува технически спецификации за пряко трансгранично участие в механизма за осигуряване на капацитет (МОК) в съответствие с член 26, параграф 11 от Регламент (ЕС)2019/943 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия  (Регламент за електроенергия) .

Член 26 от Регламента за електроенергия предоставя правната  рамка за директно трансгранично участие на доставчици на капацитет в МОК на държавите членки. Той упълномощава Европейската мрежа на преносните оператори на електроенергия (ENTSO-E), да представят набор от елементи  за одобрение от АСЕR.

Тези елементи са изброени в член 1 от регламента и се състоят от методологии, общи правила и условия за търгуване, наричани общо „технически спецификации“.

Тези технически спецификации са в съответствие с разпоредбите на Регламента за електроенергия и отговарят на съответното европейско  законодателство за сектора, по-специално:

1. Регламент (ЕС)2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между  регулаторите на енергия (ACER Регламент);

2. Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (Директива за електроенергията);

3. Регламент (ЕС)2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламент CACM);

4. Регламент (ЕС)2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки относно предварителното разпределяне на капацитет (Регламент FCA);

5. Регламент (ЕС)2017/2196 на Комисията от 24 ноември 2017 г. за създаване на Мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването (ER Регламент);

6. Регламент (ЕС)543/2013 на Комисията от 14 юни 2013 г. за представяне и публикуване на данни за пазарите за електроенергия и за изменение на Приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 от Европейския парламент и на Съвета (Регламент за прозрачност).

Тези технически спецификации осигуряват първата стъпка към общоевропейска рамка за трансгранично сътрудничество и участие в МОК. Това не означава пълна хармонизация на правилата за МОК в рамките на държавите членки, а по-скоро създаване на равни условия между всички доставчици на капацитет, които възнамеряват да участват в даден МОК, независимо от местоположението им. Това изисква недискриминационно отношение към чуждестранни и местни доставчици на капацитет. По-специално това означава прилагане на еквивалентни критерии където е възможно и подходящо. Всяка разлика в третирането  между чуждестранен и вътрешен доставчик на капацитет следва да бъде надлежно обоснована.


Няма коментари:

Публикуване на коментар