събота, 9 януари 2021 г.

Държавна помощ: Националните планове за възстановяване и устойчивост следва да се разработват в съответствие с правилата за държавна помощ


На 21 декември 2020г. Европейската комисия публикува Образци с насоки, за да подпомогне държавите членки да разработят националните си планове за възстановяване и устойчивост в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Второ, за да се улесни допълнително изпълнението на InvestEU и на средствата от ЕС и националните средства, отпуснати за възстановяването, Комисията провежда консултации с държавите членки относно евентуално разширяване на обхвата на Общия регламент за групово освобождаване. И накрая, Комисията провежда проучване с участието на всички държави членки, за да потърси мнението им относно прилагането на Временната рамка за държавната помощ.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви:

 

За да се извлече максимална полза от ограничените публични средства, от решаващо значение е правилата за държавната помощ да продължат да допринасят за запазването на справедливостта и конкурентоспособността на нашия единен пазар. Предоставяме на държавите членки всички необходими насоки и инструменти, за да се гарантира, че националните им планове за възстановяване и устойчивост могат да бъдат изпълнени възможно най-бързо, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки за смекчаване на икономическите последици от продължаващата криза и за създаване на възможност за възстановяване на европейската икономика, като същевременно запазим еднаквите условия на конкуренция на единния пазар.“


Насоки на Комисията за държавната помощ относно националните планове за възстановяване и устойчивост

В контекста на изпълнението на плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост контролът върху държавните помощи ще спомогне да се гарантира, че публичните разходи на държавите членки не изместват частните разходи, избягват свръхкомпенсирането и гарантират еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

За да разгледа предварително потенциални проблеми, свързани с държавната помощ, Комисията на ранен етап ще обсъжда с държавите членки въпросите на инвестициите, разглеждани в националните им планове за възстановяване и устойчивост. Комисията има готовност да разгледа заедно с националните органи възможните измерения на държавната помощ на техните планове за възстановяване и да предостави необходимата помощ за разработване на инвестиционни схеми в съответствие с правилата за държавната помощ.

Много мерки, които е вероятно да бъдат предложени от държавите членки, като например някои инфраструктурни инвестиции и пряка подкрепа за гражданите, не подлежат на контрол върху държавната помощ, тъй като не са избирателни или не засягат стопански дейности. Други мерки вероятно ще попаднат в обхвата на Общия регламент за групово освобождаване и следователно не е необходимо Комисията да бъде уведомявана за тях и те могат да бъдат незабавно прилагани от държавите членки.

Комисията ще третира с приоритет мерките, които представляват държавна помощ и се нуждаят от индивидуално одобрение. Във всеки случай тя се ангажира да завърши своята оценка в рамките на шест седмици от получаването на пълното уведомяване от съответната държава членка.

Образци с насоки относно прилаганена правилата за държавна помощ

Комисията публикува общо 11 Образци с насоки за прилагане на правилата за държавна помощ. Те обхващат многобройните видове инвестиционни проекти във връзка с „европейските водещи инициативи“ на Годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. на Комисията. Образците са технически документи, предназначени да подпомогнат държавите членки при разработването на национални им планове в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, които могат да се групират в следните водещи инициативи:Образците са на следните линкове:

Образците с насоки предоставят специфични за сектора насоки относно това кога i) държавната помощ може да бъде изключена и следователно не е необходимо предварително уведомяване на Комисията; ii) ще бъде налице държавна помощ, но не е необходимо уведомяване, тъй като тя попада в обхвата на групово освобождаване; и iii) ще бъде налице държавна помощ и е необходимо уведомяване по отношение на основните приложими правила за държавната помощ.

Образците с насоки може и ще бъдат актуализирани, когато е целесъобразно, след като Комисията получи по-добра представа и разбиране относно съдържанието на националните планове за възстановяване на държавите членки.

Държавите членки могат да използват специалната пощенска кутия и горещата телефонна линия, създадени от Комисията за запитвания по Образците с насоки. 

Телефонен номер: (+32) 2 296 52 00

e-mail адрес: COMP-COVID@ec.europa.eu

 

Консултации относно разширяването на обхвата на Общия регламент за групово освобождаване

Комисията също отправя покана към държавите членки да дадат становище относно проект за евентуално допълнително разширяване на обхвата на Общия регламент за групово освобождаване, за да се даде възможност за гладко изпълнение на програмата InvestEU, Механизма за възстановяване и устойчивост, както и на други средства от ЕС и национални средства, насочени към възстановяването и постигането на цифровите и екологичните цели на ЕС.

В него се предлага да бъдат обхванати например възможности за инвестиции, които да позволят по-висока енергийна ефективност или цифровизация на сградите, изграждането на мрежи от станции за зареждане на електрически автомобили, цифровизацията на малките и средните предприятия (МСП) или развитието на широколентовия достъп.

Предложението се основава на предложението на Комисията от юли 2019 г. за улесняване на националното финансиране на проекти или финансови продукти, които попадат в обхвата на централно управляваните програми на ЕС в рамките на следващата многогодишна финансова рамка.

Общият регламент за групово освобождаване обявява конкретни категории държавна помощ за съвместими с Договора, при условие че изпълняват ясни условия, и освобождава тези категории от изискването за предварително уведомяване на Комисията и за одобрение от нея. След като тези мерки бъдат окончателно приети от Комисията, държавите членки ще могат да ги прилагат пряко, при пълна правна сигурност.


Въпросник към държавите членки относно прилагането на Временната рамка за държавната помощ

През март 2020 г. Комисията прие Временна рамка за държавната помощ, която позволява на държавите членки да предоставят необходимата подкрепа на икономиката в контекста на разпространението на коронавируса, като същевременно се запазват еднаквите условия на конкуренция. Към днешна дата Комисията е приела над 380 решения за одобряване на повече от 460 национални мерки за подкрепа на стойност над 3,07 трилиона евро в 27 държави членки и Обединеното кралство.

Комисията продължава да наблюдава и оценява прилагането на Временната рамка в контекста на развиващата се криза.  За тази цел, след обществени консултации с всички държави членки, Временната рамка беше изменена на  3 април,  8 май29 юни  и  13 октомври 2020 г., за да се даде възможност за допълнителна подкрепа от страна на държавите членки за дружествата, засегнати от епидемията от коронавирус.

На 7 декември 2020 г. Комисията отправи проучване към държавите членки, за да потърси мнението им относно прилагането и евентуалната необходимост от допълнително адаптиране на Временната рамка за държавната помощ с цел да се преодолее икономическото въздействие на втората вълна от епидемията и да се даде възможност за гладко възстановяване от кризата. Освен това Комисията събира данни от държавите членки относно разходите за държавна помощ по одобрените схеми до декември 2020 г. Комисията ще вземе решение относно евентуални допълнителни действия въз основа на обратната информация, получена от държавите членки.


Ролята на механизма за възстановяване и устойчивост и временната рамка за държавна помощ

Чрез Механизма за възстановяване и устойчивост ще се предоставят  672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на предприетите от държавите членки реформи и инвестиции. Целта е да се смекчи икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и да се направят европейските икономики и общества по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Средствата, които държавите членки ще получат от Механизма за възстановяване и устойчивост, могат да бъдат предоставени на доброволна основа на раздел „Държави членки“ по InvestEU и също може да се ползват от опростените правила за държавната помощ в рамките на програмата InvestEU в Общия регламент за групово освобождаване.

На 19 март 2020 г. Комисията прие Временна рамка за държавната помощ, която позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Временната рамка беше изменена за първи път на 3 април 2020 г., с което бяха увеличени възможностите за държавна подкрепа за научни изследвания, изпитване и производство на продукти, свързани с борбата с разпространението на коронавируса, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на икономиката. Тя беше допълнително изменена на 8 май, за да се даде възможност за мерки за рекапитализация и подчинен дълг, а на 29 юни 2020 г. — за допълнително подпомагане на микро-, малки и стартиращи предприятия и за стимулиране на частните инвестиции. С четвъртото изменение от 13 октомври 2020 г. срокът на действие на Временната рамка беше удължен до 30 юни 2021 г. и до 30 септември 2021 г. за мерките за рекапитализация. Обхватът на Временната рамка също беше разширен, като се допусна възможност, наред с другото, държавите членки да подкрепят дружества, изправени пред значителни загуби на оборот, като допринесат за част от непокритите им фиксирани разходи.Консолидирана  версия.

Временната рамка ще бъде в сила до края на юни 2021 г. Тъй като проблеми с платежоспособността могат да възникнат едва на по-късен етап от развитието на тази криза, само за мерките за рекапитализация Комисията удължи този период на прилагане до края на септември 2021 г.

Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за смекчаване на социално-икономическите последици от разпространението на коронавируса, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за щети вследствие на разпространението на коронавируса и пряко свързани с него.

Няма коментари:

Публикуване на коментар