понеделник, 22 март 2021 г.

Комисията публикува първата оценка за въздействието на инструмента SURE

Комисията публикува първата си предварителна оценка на въздействието на SURE — инструмент на стойност 100 милиарда евро, предназначен за защита на работните места и доходите, засегнати от пандемията от COVID-19.

В доклада се заключава, че SURE е смекчил успешно сериозното социално-икономическо въздействие, произтичащо от кризата с COVID-19. Той е спомогнал да се гарантира, че безработицата в държавите членки бенефициери по време на кризата е нараснала значително по-малко, отколкото по време на световната финансова криза, въпреки по-голямото намаление на БВП.

SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на много тежките социално-икономически последствия от пандемията от COVID-19. Инструментът предоставя финансова подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на държавите членки, за финансиране на национални режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки за запазване на заетостта и подкрепа на доходите, по-специално за самостоятелно заетите лица, както и на някои мерки, свързани със здравето. Досега Комисията е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки. SURE може да предостави финансова помощ в размер на още над 9 милиарда евро и държавите членки все още могат да подават искания за подкрепа. Комисията има готовност да оцени допълнителни искания от страна на държавите членки в отговор на нарастването на случаите на заразяване с COVID-19 и новите ограничения.

Основни констатации

Според доклада на Комисията през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души. Това представлява около една четвърт от общия брой на заетите лица в 18-те държави членки бенефициери.

В него също така се оценява, че между 1,5 и 2,5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници.

Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС, като са използвали SURE и не са емитирали сами държавни дългови инструменти, държавите членки са спестили приблизително 5,8 милиарда евро от лихвени плащания. Бъдещите плащания вероятно ще доведат до допълнителни икономии.

Обратната информация от бенефициерите показва, че подкрепата по линия на SURE е изиграла важна роля за създаването на техните режими за работа при намалено работно време и за увеличаването на техния обхват и обем.

Днешният доклад обхваща също така операциите по получаване и отпускане на заеми за финансиране на SURE. В него се заключава, че търсенето на инструмента от страна на държавите членки е голямо, като вече са разпределени над 90 % от общия пакет от 100 милиарда евро по линия на SURE. Интересът на инвеститорите към облигациите по инструмента SURE също е голям. До крайната дата за изготвяне на доклада Комисията набра 53,5 милиарда евро в рамките на първите четири емисии, като записаните облигации са средно с над десет пъти повече. Всички средства са набрани като социални облигации, което дава увереност на инвеститорите, че парите им се насочват към мерки с реална социална цел, които поддържат доходите на семействата по време на криза. Способността на ЕС да набира средства за SURE беше подкрепена от гаранция от всички държави членки в размер на 25 милиарда евро, което представлява силен сигнал за европейска солидарност.

Днешният доклад е първият шестмесечен доклад относно SURE, адресиран до Съвета, Европейския парламент, Икономическия и финансов комитет и Комитета по заетостта. Съгласно член 14 от Регламента за SURE Комисията е правно задължена да изготви такъв доклад в срок от 6 месеца от деня, в който инструментът е станал достъпен. Следващите доклади ще се изготвят на всеки шест месеца, докато SURE е на разположение.

Освен 18-те държави членки, засегнати в доклада, впоследствие Комисията предложи финансова помощ в размер на 230 милиона евро да се предостави на 19-та държава членка, Естония. Освен това след крайната дата на доклада Комисията набра още 9 милиарда евро от облигации по инструмента SURE. Пълен преглед на средствата, набрани при всяка емисия, и на държавите членки бенефициери е достъпен онлайн тук.

На 4 март Комисията представи Препоръка относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 (ЕАПЗ). В нея се очертава стратегически подход за постепенен преход между спешните мерки, предприети за запазване на работните места по време на пандемията, и новите мерки, необходими за възстановяване, придружено от създаване на работни места. В Препоръката относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 Комисията насърчава създаването на работни места и прехода от едно работно място към друго, включително към цифровия и екологичния сектор. Трите препоръки в областта на политиката, съдържащи се в нея, включват стимули за наемане на работа и подкрепа за предприемачеството; повишаване на квалификацията и възможности за преквалификация; и засилена подкрепа от службите по заетостта.

За повече информация

Доклад на Комисията относно изпълнението на SURE

Уебсайт на SURE

Информационен документ за SURE

Регламент за SURE

Уебсайт на ЕС като заемополучател

Няма коментари:

Публикуване на коментар