сряда, 17 март 2021 г.

Антитръст: Европейската комисия започва разследване на евентуална злоупотреба на пазара на едро на елекроенергия в Гърция

 

Европейската комисия съобщи, че открива официално антитръстово разследване срещу Public Power Corporation („PPC“), за да прецени дали дружеството злоупотребява на пазара на едро на електроенергия в Гърция.

PPC е най-големият доставчик на електроенергия на пазарите на едро и дребно в Гърция. Гръцката държава е мажоритарен собственик на PPC. Дружеството контролира всички предприятия на лигнитни въглища и хидроенергия, както и някои от централите за производство на електроенергия от  природен газ и възобновяема енергия. То също така е активно при  снабдяването с енергия на потребителите на дребно и на бизнес потребители, където все още има над две трети пазарен дял.

Комисията е загрижена, че с поведението си при търговете PPC е ограничило конкуренцията на гръцките пазари на едро с електроенергия. По-специално, в светлината на позицията на PPC както на пазарите на едро, така и на дребно, дружеството може да е приело стратегия за хищническо наддаване, възпрепятстваща способността на конкурентите на PPC да се конкурират на пазарите на едро и свързаните с тях пазари на електроенергия.

Ако бъде доказано, това поведение може да представлява хищническа практика за изключване от пазара на конкуренти, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, по-специално по отношение на злоупотребата с господстващо пазарно положение (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, което може да засегне търговията между държавите-членки. Процедурата по прилагането на тази разпоредба е определена в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламент 1/2003 предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат също така правилата на ЕС за конкуренцията към съответните практики. Член 16, параграф 1 от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да вземат решения, които биха били в противоречие с решение, взето от Комисията по образуваното от нея производство.

Откриването на производство означава, че Комисията ще разгледа случаите приоритетно. Това не предопределя резултата от разследването.

Повече информация за разследването ще бъде достъпна на интернет сайта  на ГД „Конкуренция“, в публичния регистър на делата под номер на делото AT.40278.

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар