вторник, 30 март 2021 г.

Антитръст: ЕК започва разследване срещу борсата EPEX Spot SE за злоупотреба с господстващо положение

 

Европейската комисия съобщи, че открива официално разследване, за да оцени дали борсата за електроенергия EPEX Spot SE („EPEX Spot“) се е възползвала от господстващото си положение, за да възпрепятства дейностите на конкурентите на пазара за услуги за улесняване на търговията с електроенергия в рамките на поне  шест държави-членки (Австрия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Холандия).

Изпълнителният вицепрезидент Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренция в ЕК, заявява: 
„Обменът на енергия е от основно значение за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Търговията с електроенергия играе важна и нарастваща роля в ефективното и безопасно управление на електрическите мрежи. Тя спомага да се гарантира, че електроенергията  се пренася от мястото, където се произвежда, към мястото, където е най-необходима, в полза на европейските потребители. Запазването на здравословна конкуренция между енергийните борси и между търговците допринася за точни ценови и инвестиционни сигнали за нови източници на енергия, които са от основно значение за рентабилната интеграция на възобновяемите технологии в електроенергийния микс”.

Пазарите в рамките на деня осигуряват на продавачите и купувачите на електроенергия възможност  да търгуват с енергия часове преди времето за сключване на сделки за съответен продукт в деня на доставка.

Тези пазари играят съществена роля за гарантиране на безопасността на мрежата, но също така и за ефективното използване на зелени технологии като слънчева и вятърна енергия, чиято мощност може да бъде прогнозирана най-точно непосредствено преди производството.

Комисията е загрижена, че EPEX Spot може да е ограничила  конкуренцията на пазарите в рамките на деня. По-конкретно, разследването ще се съсредоточи върху опасенията, че EPEX Spot може да е имал  поведение, целящо да изключи конкурентите си, като ограничи възможността на своите клиенти да имат достъп до цялата ликвидност на пазара в рамките на деня.

Ако бъде доказано, това поведение може да представлява изключваща практика, което е  в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, по-специално може да се определи като злоупотреба с господстващо положение на пазара, забранена съгласно член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). По-специално, поведението може да наруши равновесието между търсенето и предлагането и в крайна сметка да доведе до по-високи цени на електроенергията за потребителите и забавяне на въвеждането на зелени технологии в електроенергийната система, като предотврати рентабилното интегриране на възобновяемите технологии в енергийния микс.

Сега Комисията ще извърши задълбочено разследване на случая като приоритет. Откриването на официално разследване не предопределя резултата от него.

Електричеството може да се търгува в различни времеви рамки, от няколко години преди производството му до няколко часа или минути преди да бъде инжектирано в мрежата. Спот пазарите, и по-специално пазарите в рамките на деня, играят важна роля, за да гарантират, че участниците на пазара могат да търгуват с мощност и да балансират позициите си малко преди да бъде доставена електричеството. Те са особено важни за безпроблемното интегриране на доставките на възобновяема енергия, които е трудно да се прогнозират до последните часове, като слънчева или вятърна енергия. Борсите за енергия, като EPEX Spot, са посредници, които улесняват транзакциите между продавачи и купувачи на електроенергия на тези пазари.

EPEX Spot е най-голямата енергийна борса в няколко държави-членки на ЕС. Търговията с електроенергия е пазар на стойност десетки милиарди евро годишно. Обменът на енергия е от основно значение за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Запазването на здравословна конкуренция между енергийните борси и между търговците допринася за осигуряването на възможно най-ефективната работа на пазарите на електроенергия. Като се има предвид централната роля на търговията с електроенергия за вътрешния пазар на електроенергия, през последните години Комисията е предприела стъпки както по отношение на антитръстовото прилагане, така и по отношение на приемането на секторен регламент за електроенергия, за премахване на бариерите пред търговията с електроенергия между държавите-членки и за насърчаване на конкуренцията при обмена на енергия.

Член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, което може да засегне търговията между държавите-членки. Прилагането на тази разпоредба е определено в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламент 1/2003 предвижда, че откриването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат правилата на ЕС за конкуренция към съответните практики. Член 16, параграф 1 от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да приемат решения, които биха били в противоречие с решение, предвидено от Комисията в образуваното от нея производство.

Няма законов срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на антитръстовото разследване зависи от редица фактори, включително сложността на делото, степента на сътрудничество на съответното предприятие с Комисията и упражняването на правото на защита.

Повече информация за това разследване ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер на делото AT.40700.

Няма коментари:

Публикуване на коментар