понеделник, 2 януари 2012 г.

Обществени поръчки: Предстои осъвременяване на правилата за обществените поръчки в Европа

На 20 декември 2011 г. Европейската комисия обяви, че предлага преразглеждане на директивите за обществените поръчки. Инициативата е част от цялостна програма за всеобхватно осъвременяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз. Освен преразглеждането на действащата директива в областта на обществените поръчки програмата предвижда и приемане на директива за концесиите, които досега бяха уредени само отчасти на европейско равнище и които имат своите особености, налагащи приемане на отделен акт, но в съответствие с общата реформа.
ЕК напомня, че публичните органи в ЕС всяка година изразходват 18 % от БВП за стоки, услуги и строителни работи. При сегашните условия на бюджетни ограничения и икономически затруднения в повечето държави членки политиката в областта на обществените поръчки трябва да осигури възможно най-икономично използване на тези средства, за да се стимулират икономическият растеж и създаването на работни места и така да се допринесе за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020"
Реформата на законодателството в областта на обществените поръчки е едно от дванадесетте приоритетни действия, предвидени в приетия през април 2011 г. Акт за единния пазар.
Предложената реформа цели всеобхватно осъвременяване на съществуващите средства и инструменти в областта на обществените поръчки.
1. Първата заложена цел в директивата е разпоредбите и процедурите да бъдат опростени и да станат по-гъвкави. Комисията по-конкретно предлага:
да се предвиди възможност за по-често използване на процедурата на договаряне, която позволява на възлагащите органи да придобиват стоки и услуги, отговарящи по-точно на потребностите им и на най-добра цена;
Конкурентната процедура с преговори, при които възлагащите органи могат да преговарят с кандидатите с цел да се подобри качеството на офертите ще опростят обществените поръчки и процедурата ще стане по-гъвкава при по-сложни поръчки. Това ще даде възможност на възлагащите органи да закупуват строителни и други услуги, по-добре адаптирани към техните нужди и бюджетните ограничения.
В този случай Комисията заявява, че осъзнава рисковете пред участващите в подобни процедури. Конкурентна процедура с преговори изглежда по-рисковано от гледна точка на прозрачност, недискриминация и равно третиране. С оглед да се избегнат тези рискове са предвидени защитни мерки за контролиране на преговорите: възлагащите органи следва предварително да определят предмета на договора, критериите за възлагане и минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Тези параметри не трябва да бъдат променяни в хода на преговорите. Всяка промяна в някои части на техническите спецификации, които са отворени за преговори трябва да бъдат съобщени на всички фирми, участващи в преговорите, така че те да могат да представят нови, адаптирани предложения. Преди преговорите да са приключили на всеки участник трябва да бъде дадена възможност да представи окончателна оферта. Накрая, цялостната процедура по провеждането на преговорите трябва да бъде документирана в доклад, изготвен от възлагащия орган. Всички възлагащи органи следва да подлежат на надзор от национален независим орган.
•да се разшири използването на електронни средства за комуникация при процедурите за възлагане, а в средносрочен план да се въведе и задължение за употребата им, тъй като те са основен фактор за опростяването на обществените поръчки;
•да се намали радикално административната тежест, в т.ч. изискваната от икономическите оператори документация, което ще представлява голямо улеснение за тях.

2. Новите правила за обществените поръчки насърчават участието на малките и средните предприятия в процедурите за възлагане на обществени поръчки: участието им ще бъде улеснено и засилено чрез мерки за намаляване на административната тежест и въвеждане на значителни стимули за разделяне на поръчките на обособени позиции и ограничаване на изискванията относно финансовото състояние за представяне на оферта.

Всеизвестно е, че достъпът на  малките и средни предприятия до обществени поръчки, при сега действащите разпоредби, остава труден на практика, защото е свързан с високи административни разходи и понякога от прекомерно високите изисквания, определени от възлагащите органи. За намаляване на административната тежест спрямо малките и средни предприятия и за разрешаване на този проблем, предложените мерки включват задължение за възлагащите органи да приемат само декларации, като първа стъпка, а след това само спечелилия търга, да предоставя документални доказателства в съответствие с критериите за подбор; документи, които вече са били представени на същия възлагащ орган в рамките на последните четири години и които все още са валидни, не трябва да бъдат представяни отново. От тази облекчена процедура ще имат особена полза МСП, за които разходите и времето за предоставяне на документи често е сериозна пречка за участие в процедури за обществени поръчки. Освен това, списъкът на възможните критерии за подбор е направен изчерпателен; изискванията за годишен оборот не могат да надвишават три пъти очакваната стойност на поръчката. Това ще попречи на възлагащите органи да налагат критерии с  преувеличени изисквания за оборот, което автоматично изключва МСП от участие в процедурата. Възлагащите органи ще бъдат насърчавани да разделят договорите на обособени позиции, което дава възможност за участие на повече кандидати и ще трябва да дават обяснения, когато не го правят. И накрая, държавите-членки могат да предвидят директни плащания на подизпълнителите, така че тези подизпълнители, които често са малки и средни предприятия - да получават плащанията по-бързо и да не страдат от случаите на лоша практика от страна на главните изпълнители, които понякогая бавят плащанията към подизпълнителите.
3. Същевременно предложената реформа има за цел да улесни подобряването на качествените измерения на обществените поръчки чрез придаване на по-голяма тежест на социалните и екологичните критерии, например разходите за целия жизнен цикъл или участието на уязвими лица и лица в неравностойно положение, допринасяйки по този начин за постигането на целите на стратегията „Европа 2020.
4. В рамките на реформата се предвижда също така усъвършенстване на действащите разпоредби, гарантиращи предотвратяване на конфликтите на интереси, облагодетелстването на определени лица и корупцията, за да се осигури повече почтеност при провеждането на процедурите с оглед на свързаните с тях финансови интереси; Стабилността на процедурите се гарантира, като точно са определени случаите, в които може да има конфликт на интереси или да се измени договор по време на неговото изпълнение, без обявяване на нови тръжни процедури. Възложителят следва да не приема оферта с предложена най-ниска цена, ако кандидатът не може да предостави необходимата документация или ако е предоставил декларация с невярно съдържание. Трябва също така кандидатът да няма никакви каквито и да е привилегировани връзки с членовете на организацията възложител, която също не трябва да има незаконно поведение. Необичайно ниска цена на офертите трябва да бъдат разследвани. Установено  нарушение на задълженията в областта на на социалното и трудовото законодателство или законодателство в областта на околната среда на ЕС, или нарушение на международните социални и екологични право може да доведе до отхвърляне на офертата. И накрая, възлагащите органи могат да определят основните задачи, които следва да се изпълняват само от главния участник в търга и не може да бъдат възлагани на подизпълнител.

Държавите-членки ще трябва да определят единен национален орган, който да отговаря за наблюдението, изпълнението и контрола върху обществените поръчки, за да се осигури по-ефективно прилагане на разпоредбите на практика.

Директива за концесиите 
С директивата се цели да се завърши  европейската нормативна уредба в областта на обществените поръчки.
Предложението за директива за концесиите се отнася за договорите за партньорство между публична (в общия случай) организация и частно (най често) предприятие, което поема оперативния риск, свързан с поддръжката и развитието на инфраструктурни обекти (пристанища, водоразпределителни мрежи, паркинги, платени пътища и др.) или с доставката на услуги от общ икономически интерес (енергоснабдяване, здравни услуги, пречистване и разпределение на вода, обезвреждане на отпадъци и др.)
С това предложение се завършва европейската нормативна уредба в областта на обществените поръчки: новата директива ще се прилага и за концесиите на услуги — единствените, които сега не са уредени във вторичното законодателство. Предназначението на предложените разпоредби е установяване на ясна правна уредба, гарантираща необходимата правна сигурност за публичните органи при изпълнението на задачите им. Те имат за цел да осигурят действителен достъп до процедурите по възлагане на обществени поръчки за всички европейски дружества, в т.ч. за малките и средните предприятия, и по този начин биха могли да насърчат развитието на публично-частните партньорства, при които концесиите са предпочитано средство.
Комисията предлага още да се въведе задължение за публикуване на информация във връзка с концесиите в Официален вестник на ЕС. Освен това тя предлага да бъдат конкретизирани задълженията на възлагащите органи във връзка с избора на критерии за подбор на кандидатите и предоставяне на концесиите, да бъдат изисквани определени основни гаранции, които да бъдат спазвани по време на процедурата по предоставяне, да се предвиди възможност всяко лице, желаещо да получи концесия, да може да се ползва от Директивата за производствата по обжалване при възлагането на обществени поръчки, както и да се внесат известни разяснения, отнасящи се например до разпоредбите за изменения на концесионните договори по време на изпълнението им.

Комисията заявява, че с предвидените разпоредби не се създава прекомерна административна тежест и те ще важат само за концесиите с висока стойност, при които очевидно се засягат презгранични интереси.

Следващи стъпки
Предложенията на Комисията ще се представят на Съвета на министрите и на Европейския парламент за започване на законодателната процедура по приемането им. Окончателното приемане се предвижда да стане преди края на 2012 г. съгласно Акта за единния пазар. Директивите трябва да бъдат въведени във вътрешното законодателство на държавите-членки най-късно до 30 юни 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар