вторник, 3 януари 2012 г.

Европейската комисия предлага модел за прозрачност с цел по-активно участие на гражданите в изработването на европейските политики

Прозрачността е в основата на демокрацията. Как и защо се вземат управленски решения и се формират конкретни политики, как протича законодателния процес, как се приемат в крайна сметка законите. По тези въпроси гражданите на едно демократично общество би следвало да бъдат информирани своевременно и то по подходящ начин, гарантиращ ефективното им участие при вземането на отделните решенията. Реалното участие на гражданите в процеса на взимане на решения не би могло да се гарантира без създаване на условия за прозрачност, независимо от нивото на управление – европейско, национално, регионално или местно.
И тук възниква въпроса какви са точни критериите за прозрачност и как на практика може да се изгради механизъм или платформа за обмяна на мнения с представителните организации в демократичното общество. Как да се създадат адекватни политики, които да отразяват интересите на различните групи в обществото, представлявани обикновено от граждански асоциации, неправителствени организации, търговски и професионални организации, профсъюзи, мозъчни тръстове и др.
В опит да отговори на тези въпроси с първата си инициатива за 2012 г. Европейската комисия съобщи, че създава модел за гарантиране на истинска прозрачност при вземане на решения (от него би могла да се възползва и България като държава членка, за да разработи платформа за прозрачност на национално равнище).
Европейската комисия и Европейският парламент с подкрепата на Съветът на Европейския съюз обяви две инициативи, едната е удължаване на срока за обществено обсъждане от 8 седмици на 12 седмици и втората въвеждане на услуга за уведомяване за предстоящи инициативи чрез създаване на европейско равнище на Регистър за прозрачност. Регистърът ще осигурява на гражданите пряк достъп до информация за това кой участва в дейности, насочени към оказване на влияние върху  процеса на вземане на решения в Европейския съюз, чии интереси се преследват и какъв е размерът на ресурсите, които се влагат в тези дейности.
По този повод Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заявява:
           „Един от ключовите фактори за изработването на правилните политики е да се вслушваме в гласа на хората, които ще бъдат засегнати от тях. С удължаването на срока на нашите консултации ние даваме по-голяма възможност на гражданите, бизнеса и организациите да дадат своето мнение, което ни помага да оформяме нашите политики в полза на всички.“
Комисията се надява, че удължения период за консултации и новата услуга за уведомяване ще засилят участието в консултациите, по-специално от страна на онези групи, които до момента не са достатъчно представени. Така например сдруженията на малките и средни предприятия  (МСП) вече ще разполагат с повече време, за да се организират и допитат до своите членове относно това как едно ново предложение за конкретна политика може да се отрази върху малките предприятия.
Комисията обяви, че с политиката си за „интелигентно регулиране“ се стреми да привлече гражданите и предприятията към законодателния процес, за да гарантира, че взима под внимание всички важни факти и опасения при изработването на законодателни предложения.
Повече информация за Регистъра за прозрачност.
Организациите, които са вписани в Регистъра за прозрачност, могат да се абонират за услуги, чрез които да получават ранна информация за пътните карти на нови инициативи в своята сфера на интерес, около една година преди приемането на инициативите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар