четвъртък, 26 януари 2012 г.

ЖП транспорт:Комисията предприема правни действия срещу България поради непълно прилагане на първия пакет за железопътния транспорт

Днес Европейската комисия съобщи, че изправя България пред Съда на Европейския съюз заради неправилно прилагане на различни части на т.нар. „първи пакет за железопътния транспорт“. България не е изпълнила разпоредбите от директивите относно таксите, които железопътните предприятия трябва да плащат за достъп до инфраструктурата.

Правилата на ЕС
Основната цел на директивите от първия пакет за железопътния транспорт е пазарът на железопътните услуги да се отвори за конкуренция. Управителите на инфраструктурата трябва да бъдат независими от железопътните предприятия, таксите за достъп до железопътните линии да бъдат недескриминационни и да се създаде регулатор, който да разрешава проблеми с конкуренцията при достъпа до железопътната инфраструктура.
Държавите-членки са задължени  да прилагат директивите най-късно от 15 март 2003 г, като за България срокът е 1 януари 2007 г. — датата на присъединяване към ЕС. Държавите-членки следва да информират Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети на национално ниво за спазване на европейските правила.

Защо случая се отнася до Съда на Европейския съюз
Комисията започва подробно проучване относно въвеждането на директивите в България през юни 2008 г., когато стартира процедура за нарушение чрез изпращане на официално уведомително писмо за неправилно въвеждане на директивите за железопътния транспорт. В отговор на тази процедура, за да бъдат изпълнени европейските разпоредби е променено през март 2010 г. няколко пъти националното законодателство. Въпреки направените промени Комисията счита, че все още има неотстранени нарушения по отношение на таксите за достъп до железопътните линии и отново изпраща мотивирано становище. След анализ на отговорите на българските власти днес Европейската комисия решава да отнесе случая до Съда на Европейския съюз, тъй като страната все още не прилага правилно европейските правила.

Практически резултати от неправилното въвеждане на директивите
Според Европейската комисия неправилното въвеждане на първия пакет от директиви за железопътния транспорт затруднява достъпа до пазара поради липсата на прозрачни условия. Това пречи на създаването на пълно функциониращ вътрешен пазар за железопътни услуги в Европа. Правилата на ЕС за таксите за достъп до линиите имат за цел да насърчат оптималното използване на железопътната инфраструктура, като на железопътните оператори се предлагат привлекателни условия за достъп. По принцип различните сегменти на пазара трябва да плащат разходите, свързани директно с предоставянето на влакова услуга (преки или пределни разходи). Управителите на инфраструктурата могат да начисляват надбавки на тези преки разходи само за пазарни сегменти, които са в състояние да плащат по-високи такси. Неправилното въвеждане на директивите може да доведе до такси за достъп, които са прекалено високи и изключват някои пазарни сегменти от пазара. Неправилното прилагане на правилата за таксуване може да доведе до необоснована дискриминация между железопътните оператори на различни пазарни сегменти.

Какво предстои?
Отнасянето на случая до Съда на Европейския съюз е третата стъпка от процедурата за нарушение и с нея започва фазата на съдебното производство. Сега съдът ще трябва да се произнесе по поставените от Комисията въпроси. Ако той реши, че законите на ЕС са нарушени, България ще бъде задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на Съда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар