сряда, 20 май 2015 г.

Енергетика:Страните от Г-7 и ЕК потвърждават ангажимента си да работят за устойчива енергийна сигурностВ Хамбург, Германия се проведе среща на енергийните министри от Г 7. Главната тема на срещата е как да се гарантира енергийната сигурност.

ЕК съобщи, че на срещата европейският комисар за действия по климата и енергетиката, Мигел Ариас Канете заедно с министри и представители от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, са обсъдили актуални въпроси на енергийната сигурност, енергийната ефективност, възобновяемата енергия и иновативните технологии.

На срещата е отчетено, че в световен мащаб две трети от въглеродните емисии идват от енергийния сектор. В същото време  Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че до 2040 г. търсенето на енергия ще се увеличи с 37%.

Очерталата се неблагоприятна тенденция предполага създаването на стабилна и предвидима политическа рамка, която да отключи пълната гама от ползи от развитието на възобновяемата енергия, иновативните технологии и мерките за енергийна ефективност.

Срещата завършва с приемане на Комюнике със заглавие „Инициатива за устойчива енергийна сигурност“, в което министрите заявяват, че ще работят за укрепване на колективната енергийна сигурност, за приемане на инициативи за ефективно подобряване на устойчивостта на енергийната сигурност на страните от Г7 и извън нея, като се вземат предвид последните промени в  развитието на пазара.

В комюникето са посочени 19 ангажимента, разделени в четири теми.
На първо място се отбелязва, че ще продължи ангажимента към принципите за енергийна сигурност, приети от министрите на енергетиката на срещата през 2014 г. „Рим Г7: Инициатива енергетика“. Наличието на устойчиви и сигурни енергийни системи е в основата на икономическия просперитет и развитие.
Енергийната ефективност, увеличеното ползване на възобновяеми енергийни технологии и други устойчиви нисковъглеродни технологии, заедно с добре функциониращи и интегрирани пазари, са основните стълбове за осигуряване на сигурна и устойчива енергийна система.
В комюникето се отбелязва, че диверсификацията е ключов елемент за енергийната сигурност. Затова министрите заявяват, че ще се стремят да разнообразят още повече енергийния микс, енергийните горива, източниците и маршрутите.
В комюникето също се потвърждава решаващото значение на срещата за климата в Париж (сор21) през декември 2015 г. Министрите остават ангажирани да постигнат сключване на глобално споразумение – (нов протокол), което да има правна сила.
Относно кризата между Русия и Украйна министрите препотвърждават принципите, приети на срещата в Рим, че енергийните спорове трябва да се решават чрез диалог въз основа на реципрочност, прозрачност и продължаващо сътрудничество. Изразяват дълбока загрижен за текущата нестабилност в Украйна, която поставя под заплаха енергийната сигурност в региона. Призовават за незабавно разрешаване на кризата и потвърждават, че енергията не трябва да се използва като средство за политически принуда или като заплаха за сигурността.
В комюникето са отбелязани следните области, които подлежат на съвместни действия в тясно партньорско сътрудничество.
I. Сигурни енергийни системи
Прозрачните ликвидни, и конкурентни енергийни пазари са предпоставка за енергийната сигурност, подкрепена от диверсификация на източниците за доставка и транспортните маршрути.
Прозрачни, ликвидни и конкурентни пазари на газ
Според министрите на Г 7 и европейския комисар за климата изцяло свързаните помежду си и ликвидни пазари за газ ще гарантират право на избор за потребителите и по този начин те няма да са зависими от доминиращи доставчици на пазара. Необходима е интеграция на пазара на газ: например чрез създаване на стабилни условия за инвестиции във физическа инфраструктура за по-добро взаимно свързване, включително възможности за обръщане на потока, след анализ на рисковете, разходите и ползите. Като признават ценния принос на втечнения природен газ за глобалното развитие на пазара на газ и за сигурността на доставките, в комюникето се изразява съгласие да се предприемат по-нататъшни стъпки, за постигане по-гъвкав и прозрачен LNG пазар. Необходимо е по-тясно сътрудничество между производителите и потребителите на  LNG.
Електричество - сигурност и устойчивост
Министрите приемат да продължат сътрудничеството и внимателно да оценят уязвимостта на системите за енергия. Бързото разрастването на възобновяемата енергия поражда редица предизвикателства, едно от които е как да се интегрират нарастващия обем на променлива възобновяема енергия в електрическите системи. Те защитават лидерската роля на Г 7 за справяне с това предизвикателство, чрез създаване на условия за нови инвестиции в електроенергийния сектор.
Киберсигурност на енергийния сектор
Заплахите от кибер атаки за системите за доставка на енергия стават все по-сложни и усъвършенствани.Съвременните енергийни системи са изградени и осигуряват производството и преноса на енергията чрез взаимосвързани електронни и комуникационни устройства, които работят в синхрон и следят и контролират енергийните инфраструктури. Затова е необходимо тези системи да са оперативно съвместими и защитени.
II. Подкрепа на най-уязвимите страни, включително Украйна
Министрите потвърждават подкрепата си за Украйна и други уязвими страни, които реформират своите енергийни политики, насочени към икономически ефективна, прозрачна, сигурна и устойчиви енергийна система. В комюникето се приветстват всички усилия за подкрепа на Украйна, която се справя с огромни предизвикателства пред енергийната й система. Подкрепят усилията на ЕС, Украйна и Русия относно тристранните преговори за постигане на устойчиво споразумение за доставки на газ.
III. Енергийна Ефективност
В комюникето се подчертава, че енергийната ефективност е ключов фактор за повишаване на енергийната сигурност. Тя  допринася за устойчивост и конкурентоспособност на икономиките на Г 7. Енергийната ефективност трябва да се разглежда като "първо гориво" и най-рентабилен начин за посрещане на енергийните нужди. Ангажират се да работят за ефективно използване на големия потенциал на мерките за енергийна ефективност.
IV. Енергийни ресурси и иновативни енергийни технологии
Основен източник за разнообразяване на енергийните източници са вътрешните ресурси. Подкрепят засиленото използване на мерките за енергийна ефективност и развитие на възобновяемите енергийни източници, както и други вътрешни ресурси (включително ядрената енергия, която може да работи като енергиен източник на базов товар, в тези страни, които решат да я използват). Същевременно министрите признават, че за известно време, изкопаемите горива ще продължат да бъдат важна част от енергийния микс. В този контекст, се насърчават страните, които решат да се възползват от технологията за улавяне на въглерода, употребата и съхранението му, да си сътрудничат за мащабни демонстрационни проекти, както и страни, които изберат да разработят и използват шистов газ и други неконвенционални средства, за да си сътрудничат по безопасен и отговорен начин. Остава ангажимента да се елиминират неефективните субсидии за изкопаеми горива. Ще се насърчават инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и ще се насърчава внедряването на иновативни енергийни технологии: като интелигентни мрежи, оптимизация на системите, съхраняване на енергия, електрически превозни средства, офшорна вятърна енергия и други.
От принципи към действие: Инициатива Хамбург за устойчива енергийна сигурност
Въз основа на принципите, договорени в Рим, сега министрите от Г-7 са съгласни да предприемат допълнителни конкретни съвместни действия, за да се укрепва устойчивостта на енергийната сигурност в страните от Г-7. Те приветстват препоръките за повишаване на сигурността на доставките на газ, разработени от МАЕ. МАЕ следва в сътрудничество с Европейския Комисия да предостави допълнителни съвети относно възможностите за засилване на устойчивостта и гъвкавостта на пазарите на природен газ, които обхващат както газопровод, така и LNG. Министрите ще изискат от МЕА и IRENA да оценят възможните варианти за гарантиране на сигурността и гъвкавостта на електроенергийните системи, с оглед включването на променливите енергийни източници.
Министрите се ангажират да работят за подобряване на киберсигурността на енергийния сектор. Те също се ангажират да  продължат подкрепата за  уязвимите страни, включително Украйна, в усилията им за реформиране и либерализиране на енергийните им системи. В тази връзка те призовават  МАЕ и IRENA и международните финансови институции да се присъединят към усилията за подкрепа на Украйна и другите най-уязвими страни в Европа.
В комюникето министрите от Г 7 заявяват, че се ангажират да работят съвместно и заедно с други страни партньори, за подобряване на цялостната координация и прозрачност на глобалните разходи свързани с научни изследвания за  чиста енергия, развитие и демонстрация.
Въз основа на приетата инициатива в Хамбург за устойчива енергийна сигурност, лидерите на Г 7 ще вземат решение на срещата на върха на Г-7 в Elmau Castle.
Видео от пресконференцията
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар