вторник, 5 май 2015 г.

Енергетика: Нови правила за трансгранична търговия с природен газВ Официален вестник на ЕС са публикувани новите правила, приети от Европейската комисия, относно трансграничното сътрудничество между операторите на преносни мрежи при търговията с природен газ. 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/703 НА КОМИСИЯТА за  установяване  на  мрежов  кодекс  относно  правила  за  оперативната  съвместимост  и  обмена  на данни е приет на 30  април 2015  година.

Новите правила представляват част от пакета от технически правила, известни като "мрежови кодекси" (Network Code), които имат за цел да регулират използването на газовите мрежи.

Мрежовите кодекси са задължителни за сектора на природния газ. Те са разработени в сътрудничество с националните енергийни регулатори, мрежовите оператори, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACEР) и Европейските мрежови оператори на преносни системи за газ (ЕМОПС) и са приети след четири преработвания. Прилагането им на практика ще доведе до уеднаквяване на сложните технически процедури, използвани от операторите на мрежи в рамките на ЕС, на Енергийната общност и други съседни на ЕС държави.

Правилата обхващат начините, по които операторите на преносната мрежа следва да управляват трансграничните газови потоци, да се справят с различията в качеството на газа и как да обменят данни между тях и пазарните участници.

Прилагането на новите правила ще положи началните стъпки за отварянето на затворените маршрути за свободна търговия с природен газ в ЕС, по-специално в Източна Европа.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко от всички държави членки, считано от 1 май 2016  г., без да  се  засягат разпоредбите на член 5.
Според член 5 от регламента:

  • до 30 юни  2015  г.  ЕМОПС за газ трябва да изготви и публикува проект на модел на споразумение за междусистемно свързване.
  • до 31 август 2015 г. всеки национален регулаторен орган може да даде на ACEР становище относно съвместимостта на модела с националното законодателство.
  • до 31 октомври 2015 г.  Агенцията следва да даде становището си за модела на ЕМОПС за газ, като надлежно вземе под внимание становищата на националните регулаторни органи.
  • до 31 декември 2015 г. ЕМОПС за газ следва да публикува на своя уебсайт окончателния модел, след като вземе под внимание становището, дадено от Агенцията.Всяка година Европейската комисия публикува доклад за напредъка в изграждането на единния вътрешен пазар на газ и електроенергия. В доклада за 2014 ЕК прави извода, че се увеличава трансграничната търговия с газ и по-ефективно се използват газопроводите, благодарение на общите правила за използване на газовите мрежи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар