вторник, 11 август 2015 г.

Антитръст: Комисията публикува актуализирани антитръстови процедури, за да гарантира ефективността на Директивата за вредиВ Официален вестник на ЕС от 5 август 2015 г. са публикувани измененията в антитръстовите процедури, които Комисията прилага когато разследва нарушения по чл. 101 (картели) и 102 (злоупотреби с господстващо положение на пазара) от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Промените засягат (Регламент 773/2004) и четири свързани с регламента известия (за достъп до преписката на Комисията, програмата за освобождаване от санкции при дела за картели, процедура за постигане на споразумение при дела за картели и правилата за сътрудничество с националните съдилища). Тези изменения отразяват разпоредбите на новата


от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (Директивата за вреди).


Директивата гарантира на претърпелите вреди от нарушения на антитръстовите правила достъп до доказателствата. Доказателствата са важен елемент при предявяването на искове за обезщетение за вреди при нарушения на конкурентното право на Съюза или националното конкурентно право. Исковете за обезщетение за вреди при нарушения на конкурентно право обикновено изискват сложен фактологичен и икономически анализ. Необходимите доказателства за доказване на претенция за претърпени вреди често са в изключителното притежание на ответника или на трети лица и не са известни или достъпни в достатъчна степен за ищеца. При тези обстоятелства строгите правни изисквания към ищците да докажат подробно всички факти по делото в началото на производство по иска и да предоставят точно определени придружаващи доказателства може неоправдано да възпрепятства ефективното упражняване на гарантираното с ДФЕС право на обезщетение. Ищците трябва да могат да докажат претърпените вреди и да разполагат с повече време, за да заявят своите претенции. Затова с директивата на ищците се предоставя правото да искат представяне на доказателства от значение за техните претенции, без да е необходимо да посочват конкретните доказателства. Целта е да се постигне по-ефективно прилагане на антитръстовите правила на ЕС като цяло, като същевременно се запази привлекателността на инструментите, използвани от европейските и националните органи по конкуренция (по-специално програмите за освобождаване от санкции и процедурата за споразумение при картели).


Държавите-членки трябва да приложат Директивата за вреди до 27 декември 2016 г. Сега действащия процедурен регламент и четирите известия съдържат правила, които се отклоняват от процедурите, предвидени в директивата. Тези различия се премахват с новите изменения. В същото време се осигурява ефективна защита на документите, които са важни и гарантират ефективността на разследванията на Комисията.


Информация за изменените документи:
1. РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2015/1348 НА КОМИСИЯТА от 3 август 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 773/2004 относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО
2.СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
Изменения в Известието на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели
3.Известие на Комисията относно правилата за достъп до преписката на Комисията при производства по членове 81 и 82 от Договора за ЕО, членове 53, 54 и 57 от Споразумението за ЕИП и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета
4.СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Изменения в Известието на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели 
5.СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
Изменения в Известието на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилища на държавите — членки на Европейския съюз, при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност   


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар