петък, 7 август 2015 г.

Енергетика: ЕК пита: как да се развива пазарът на втечнен природен газ и съхранението на газЕК обяви, че ще разработи стратегия за използване на пълния потенциал на втечнения природен газ (ВПГ) и съхранението на газ в средносрочен и дългосрочен план. За целта ЕК започва консултация и търси мнението на всички заинтересовани страни, по въпросите свързани с предизвикателствата и възможностите, които стоят пред развитието на пазара за ВПГ и съхранение на газ.

ВПГ и съхранението на газ може да помогне на ЕС да засили сигурността и конкурентоспособността на своите енергийни доставки, по-специално чрез диверсификация на източниците на доставки. Ето защо в своя план за създаване на Енергиен съюз, Комисията поставя акцента върху необходимостта от изготвяне на цялостна стратегия на ЕС за бъдещото развитие на  ВПГ и съхранението на газ.

Консултацията  ще продължи до 30 септември 2015 г., и представлява първата стъпка за разработване на тази стратегия.

Природният газ играе ключова роля в енергийната система на ЕС и представлява около една четвърт от потреблението на енергия. Въпреки това, някои страни от ЕС продължават да са зависими само от един газов доставчик. През последните години практиката показа, че прекъсване на руските доставки на газ може да повлияе неблагоприятно на пазара  на газ в Балтийските страни и страните от Югоизточна Европа.

В момента ВПГ се внася в ЕС основно от Катар, Алжир и Нигерия. Този внос се използва от Испания, Португалия, Франция и Обединеното кралство. Целта е пазарът да се развие по такъв начин,че и други държави членки да се възползват от ВПГ. Това би спомогнало на ЕС да разшири своята гама от доставчици със страни като САЩ, Канада и Австралия. ВПГ също може да стимулира конкуренцията на енергйините пазари в ЕС, което ще доведе до намаление на цените на на енергията.

През последните 10 години пазарът за съхранение на природен газ в ЕС бележи ръст. Увеличените количества съхраняван газ спомагат да се балансира колебанията в сезонното търсене. Освен това, съхранението на природен газ имат  ключова роля на пазара в условия на криза: В тези случаи може да се реагира бързо на внезапни пикове на търсенето и предлагането, тъй като хранилищата за  съхранение на  газ често са в близост до реалното търсене или количествата газ лесно могат да бъдат транспортирани чрез газопроводите до  местата, където е необходим природен газ.

В обявената консултация  Комисията се стреми да проучи също дали и как съхранението на газ може да се подобри, за да се повиши сигурността на доставките.
В обсъждането може да участват представители на публични органи на държавите членки, частни организации, браншови сдружения, неправителствени организации, малки и средни предприятия, консултантски фирми и други заинтересовани страни, граждани (от и  извън Европейския съюз).

Информация как да се участва в консултацията

Няма коментари:

Публикуване на коментар